1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Phòng thẩm định xây dựng cơ bản Phòng đầu t và kinh tế đối ngoại

Phòng thẩm định xây dựng cơ bản Phòng đầu t và kinh tế đối ngoại

Tải bản đầy đủ - 18trang


Đề xuất ,bố trí dang mục dự án đầu t ,mức vốn đầu t cho từng dự án thuộc ngân sách nhà nớc do địa phơng quản lý của khối ngành văn hoá xã hội.
Đôn đốc và giải quyết các vớng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển và các dự án đầu t ,đánh giá tình hình thực hiện kế
hoạch tháng, quý ,năm ,5 năm và đột xuất của Sở ,ngành thuộc khối văn hó xã
hội chuyển về Phòng tổng hợp để tổng hợp báo các trình UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu t.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3.6 Phòng phát triển kinh tế ngành


Chủ trì phối hợp với Phòng tổng hợp hớng dẫn chi tiết các Sở ,ngành thuộc khối văn hoá xã hội xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm ,5
năm phù hợp với quy hoạch ,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của
tỉnh và quy hoạch chung của ngành đã đợc phê duyệt. Đề xuất ,bố trí danh mục dự án đầu t ,mức vốn đầu t cho từng dự án thuộc
ngân sách nhà nớc do địa phơng quản lý của khối ngành kinh tế. Đôn đốc và giảI quyết các vớng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực
hiện kế hoạch phát triển các dự án đầu t ,đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng ,quý,năm ,5 năm và đột xuất của các Sở ,ngành thuộc khối kinh tế
chuyển về Phòng tổng hợp để báo cáo trình UBND tủnh và Bộ Kế hoạch và đầu t.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3.7 Phòng thẩm định xây dựng cơ bản


Tham mu cho lãnh đạo Sở trìnhUBND tỉnh các văn bản về quản lý đầu t và xây dựng cơ bản thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và
theo phân cáp của Bộ Kế haọch và Đầu t.
Chủ trì phối hợp với các Sở ,ngành và các Phòng thuộc Sở có liên quan đến thẩm định các dự án đầu t xây dựng cơ bản do UBND tỉnh phê duyệt ,thẩm
12
định và soạn thảo quyết định đầu t các dự án đợc UBND tỉnh uỷ quyền phân cấp cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu t phê duyệt.
Chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu ,hồ sơ mời thầu ,kết quả đấu thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt , thẩm định và soạn thảo các quyết định duyệt kế
hoạch đấu thầu ,hồ sơ mời thầu .kết quả đấu thầu các dự án đầu t xây dựng cơ
bản đợc UBND tỉnh uỷ quyền ,phân cấp cho Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu t phê duyệt.
Tham gia phối hợp với các Sở ,ngành dự thảo các văn bản ,quyết định,quy định có liên quan đến công tác đầu t xây dựng cơ bản .

Hớng dẫn các ngành ,huyện ,thành phố ,các chủ đầu t thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.
Tổng hợp ,báo cáo định kỳ ,đột xuất các lĩnh vực do Phòng phụ trách . Tham mu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh giải quyết những vớng mắc về đầu
t xây dựng cơ bản. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3.8 Phòng đầu t và kinh tế đối ngoại


Làm đầu mối thực hiện cơ chế một cửa đối với các dự án đầu t thuộc quyền quyết định của UBND tỉnh.
Thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép đầu t cho các dự án đầu t nớc ngoài thuộc quyền quyết định của UBND tỉnh.
Làm đàu mối quản lý và theo dõi hoạt đọng đầu t trong nớc ,đầu t trực tiếp nớc ngoài vào địa bàn tỉnh theo quyđịnh của pháp luật.
Vận động ,thu hút điều phối quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi chính phủ của tỉnh ,hớng dẫn các Sở ban , ngành xây dựng danh mục và nội dung các
chơng trình sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi chính phủ .Tổng hợp
báo cáo về các nguồn vốn ,tình hình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ.
13
Tổng hợp đánh giá thực hiện các chơng trình dự án ODA và nguồn viện trợ phi chính phủ ,xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị UBND tỉnh để xử lý những
vấn đề vớng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nguồn vốn ODA và viện
trợ phi chính phủ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
14

1.3.9 Phòng đăng ký kinh doanh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phòng thẩm định xây dựng cơ bản Phòng đầu t và kinh tế đối ngoại

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×