1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Phòng đăng ký kinh doanh Thanh tra sở

Phòng đăng ký kinh doanh Thanh tra sở

Tải bản đầy đủ - 18trang

1.3.9 Phòng đăng ký kinh doanh



Tham mu cho lãnh đạo Sởỏtình UBND tỉnh văn bản liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh dian,co chế chính sách hỗ trợ việc sắp xếp doanh nghip nhà nớc
và phát triển doanh nghip vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luậtvà phân cấp
của Bộ Kế hoạch và Đầu t.

Tổ chức thực hiện đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghip trên địa bàn thuộc quyền của Sở,hớng dẫn nghip vụ đăng ký kinh doanh cho các cơ
quan chuyên môn quản lý về kế hoạch cấp huyện.

Phối hợp với các ngành kiểm tra theo dõi tônge hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghip trên
địa bàn tỉnh.
Thu thập ,lu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận xem xét hồ sơ u đãi đầu t trong nớc trình UBND tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các Sở ,ban ngành đề xuất các mô hình và cơ chế chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã ,kinh tế hộ gia đình. Tổng hợp báo cáo trình
UBND tỉnh kế hoạch sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghip nhà nớc do địa phơng quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.3.10 Thanh tra sở


Thanh tra thùc hiƯn chÝnh s¸ch ,ph¸p lt ,nhiƯm vơ của cơ quan ,đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của sở.
Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan tổ chức cá nhân trong lĩnh vực quản lý nhà nớc về kế hoạch và đầu t trên địa bàn tỉnh.
Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi pạhm thanh tra.
15

Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao . Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật về
khiếu nại tố cáo.

Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng theo quy định cđa ph¸p lt vỊ chèng tham nhòng.
 Híng dÉn kiĨm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra Sở.

Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra ,giải quyết khiếu nại ,tố cáo ,chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nớc của Sở .
Thực hiện nhiệm vụ ,quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1.3.11 Trung tâm xúc tiến đầu t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phòng đăng ký kinh doanh Thanh tra sở

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×