1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Dự án CDM Khái niệm CDM: Clean Development Mechanism Cơ chế phát triển

Dự án CDM Khái niệm CDM: Clean Development Mechanism Cơ chế phát triển

Tải bản đầy đủ - 59trang


Thời gian và địa điểm thực hiện các hoạt động của dự án: Dự án đầu tư có giới hạn về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cũng như khơng
gian thực hiện dự án. Ngồi ra, một dự án đầu tư rất cần đảm bảo tính khả thi và cần đáp ứng
thêm một số yêu cầu cơ bản khác như: Tính khoa học, tính thực tiễn, tính pháp lý và tính đồng nhất.
Phân loại dự án đầu tư: Có nhiều dạng dự án và tùy theo tiêu chí khác
nhau mà có các cách phân loại khác nhau về dự án đầu tư. Trong đó, các tiêu chí thường thấy như sau:

Căn cứ vào chủ thể khởi xướng: Dự án cá nhân, tập thể, quốc gia và liên quốc gia hay quốc tế.

Căn cứ vào thời gian: Dự án ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Căn cứ vào tính chất hoạt động của dự án: Dự án sản xuất, dự án dịch vụ, thương mại, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án dịch vụ xã hội.

Căn cứ vào quy mơ: Dự án lớn và dự án nhỏ.

Căn cứ vào mức độ chi tiết của nội dung dự án gồm 2 loại: Dự án tiền khả thi và dự án khả thi.

Căn cứ vào sự phân cấp quản lý dự án: Trong điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, chia các dự án đầu tư không kể các dự án đầu tư trực tiếp của
nước ngồi thành: Dự án nhóm A, B, C.

1.1.2. Dự án CDM Khái niệm CDM: Clean Development Mechanism Cơ chế phát triển


sạch là một cơ chế hợp tác quốc tế theo Nghị định thư Kyoto đã được Việt Nam ký ngày 03121998 và phê chuẩn ngày 25122002.
Nghị định thư Kyoto đưa ra 3 cơ chế hợp tác nhằm giúp các nước cơng nghiệp hóa Các Bên thuộc Phụ lục I của UNFCCC - Công ước Khung của Liên
Sinh viên: Lương Thanh Trà 4
Hợp Quốc về Biến đối khí hậu
1
giảm thiểu chi phí trong việc đáp ứng chỉ tiêu giảm phát thải của mình bằng việc đạt được giảm phát thải với chi phí thấp nhất
tại các nước khác, hơn là thực hiện giảm phát thải trong nước. Theo Nghị định thư, 3 cơ chế đó là: Mua bán quyền phát thải Quốc tế IET; Đồng thực hiện
JI và Cơ chế phát triển sạch CDM. Theo nội dung của Nghị định thư Kyoto: “Cơ chế phát triển sạch cho
phép các dự án giảm phát thải hỗ trợ phát triển bền vững ở các nước đang phát triển; thu được “các giảm phát thải được chứng nhận” CERs cho chủ dự án
đầu tư”. CDM được quy định tại điều 12 của Nghị định thư Kyoto: ”Chính phủ
hoặc tổ chức, cá nhân ở các nước công nghiệp được cho phép thực hiện dự án giảm phát thải ở các nước đang phát triển để nhận được CERs, đóng góp cho
mục tiêu giảm phát thải của quốc gia đó. CDM sẽ thúc đẩy phát triển bền vững ở các nước đang phát triển và cho phép các nước phát triển đóng góp vào mục tiêu
giảm mật độ tập trung khí nhà kính trong khí quyển”.
Mục đích thực hiện CDM: CDM được thực hiện nhằm làm giảm sự
phát thải khí nhà kính
2
nguyên nhân chính gây ra sự ấm lên của Trái đất và biến đổi khí hậu hiện nay trên phạm vi tồn cầu. Thơng qua cơ chế đầu tư giữa
các nước công nghiệp phát triển với các nước đang phát triển, tăng cường khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của các nước phát triển thực
hiện các dự án giảm phát thải khí nhà kính dưới dạng “Các giảm phát thải được chứng nhận CERs”.
1
Gồm các nước có nền cơng nghiệp hóa phát triển. Danh sách các Bên thuộc Phụ lục I của UNFCCC
http:unfccc.intparties_and_observerspartiesannex_iitems2774.php
2
Sáu loại khí nhà kính được nêu trong Nghị định thư Kyoto gồm: CO
2
Carbon dioxide; CH
4
Methane; N
2
O Nitrous oxide; HFCs Hydrofluorocarbon; PFCs Per-fluorocarbon; SF
6
Sulphur Hexafluoride.
Sinh viên: Lương Thanh Trà 5
Khái niệm dự án CDM: Dự án CDM thuộc loại dự án đầu tư, chủ yếu là
đầu tư từ nước ngoài; do vậy, các dự án CDM tại Việt Nam chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam trong đó có Luật Đầu tư
được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 1082006NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm
2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Lĩnh vực xây dựng và thực hiện dự án CDM: Theo quy định chung
của quốc tế, dự án CDM được xây dựng trong 15 lĩnh vực cơ bản sau: •
Sản xuất năng lượng; •
Chuyển tải năng lượng; •
Tiêu thụ năng lượng; •
Nơng nghiệp; •
Xử lý, loại bỏ rác thải; •
Trồng rừng và tái trồng rừng; •
Cơng nghiệp hóa chất; •
Cơng nghiệp chế tạo; •
Xây dựng; •
Giao thơng; •
Khai mỏ hoặc khai khống; •
Sản xuất kim loại; •
Phát thải từ nhiên liệu nhiên liệu rắn, dầu và khí; •
Phát thải từ sản xuất và tiêu thụ Halocarbons và Sulphur hexafluoride; •
Sử dụng dung mơi. Các dự án CDM được khuyến khích đầu tư trước hết sẽ là dự án ứng
dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thân thiện với môi trường; giảm bớt phát Sinh viên: Lương Thanh Trà
6
thải khí nhà kính, giảm ơ nhiễm, góp phần bảo vệ mơi trường, bảo vệ khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Khuyến khích đầu tư tập trung vào
các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu cơng nghệ cao, khu kinh tế, khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.
Tính đến nay, Việt Nam đã có 22 dự án được Ban điều hành CDM quốc tế xác nhận là dự án CDM. Tổng lượng giảm phát thải của các dự án này trong
thời kỳ tín dụng là 13.143.901 tCO
2
e.
Ở Việt Nam, các lĩnh vực có tiềm năng để xây dựng và thực hiện dự án CDM gồm:

Khai thác và ứng dụng, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo;

Nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng;

Chuyển đổi sử dụng nhiên liệu hóa thạch để giảm phát thải khí nhà kính;

Thu hồi và sử dụng khí CH
4
từ các bãi chơn lấp rác thải, từ các hầm khai thác than để tiêu hủy hoặc sử dụng cho phát điện, sinh hoạt;

Thu hồi và sử dụng khí đồng hành từ các hoạt động sản xuất dầu; •
Trồng rừng mới và tái trồng rừng
Quy trình xây dựng dự án CDM: Quy trình để xây dựng dự án CDM
gồm 7 bước như sơ đồ trang sau. Trong đó:
4 giai đoạn đầu được tiến hành trước khi chuẩn bị dự án; 3 giai đoạn sau được thực hiện trong suốt thời gian thực hiện dự án.
Sinh viên: Lương Thanh Trà 7
Nguồn: Giới thiệu về CDM Cơ chế phát triển sạch
Sơ đồ 1. Quy trình 7 bước xây dựng dự án CDM
Sinh viên: Lương Thanh Trà 8

1.1.3. Hiệu quả dự án


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự án CDM Khái niệm CDM: Clean Development Mechanism Cơ chế phát triển

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×