1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá

Tải bản đầy đủ - 59trang

1.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN CDM


Bản chất của việc phân tích hiệu quả là so sánh giữa chi phí và kết quả theo những mục tiêu nhất định lợi ích được biểu hiện dưới dạng hiện vật. Đó
là số lượng, chất lượng của những sản phẩm hay dịch vụ đầu vào và đầu ra. Để đánh giá chính xác hiệu quả của một dự án nào đó, cần tuân thủ 4 nguyên tắc:
• Nguyên tắc về mối quan hệ giữa mục tiêu và tiêu chuẩn hiệu quả;

Nguyên tắc về sự thống nhất lợi ích;

Ngun tắc về tính chính xác, khoa học;

Ngun tắc về tính đơn giản và thực tế. Sử dụng phương pháp và chỉ tiêu cụ thể như sau để thực hiện đánh giá dự
án trong chuyên đề::

1.2.1. Phương pháp đánh giá


Sử dụng 2 phương pháp chính là phân tích tài chính FA và phân tích Chi phí – Lợi ích CBA để đánh giá hiệu quả dự án CDM. Cụ thể:
Phương pháp phân tích tài chính FA:
Dự án CDM phải ít phát thải hơn và ít khó khăn về tài chính hơn dự án cơ sở. Do vậy, phân tích tài chính là rất quan trọng. Phân tích phương diện tài
chính của dự án nhằm các mục đích: - Xem xét nhu cầu và sự đảm bảo các nguồn lực tài chính cho việc thực
hiện có hiệu quả các dự án đầu tư. - Xem xét những kết quả và hiệu quả hoạt động của dự án trên góc độ
hạch tốn kinh tế mà dự án sẽ tạo ra. Có nghĩa là xem xét những chi phí sẽ và phải thực hiện kể từ khi soạn thảo cho đến khi kết thúc dự án, xem xét những
lợi ích mà dự án đem lại. Phân tích FA kiểm tra khả năng lợi nhuận mang lại của một dự án cho
nhà đầu tư. FA phân tích dòng tiền và xem xét các chi phí của nhà đầu tư và Sinh viên: Lương Thanh Trà
12
doanh thu nhận về của nhà đầu tư. Phương pháp này hướng tới câu hỏi: Liệu dự án có mang lại lợi nhuận về tài chính của nhà đầu tư khơng?
FA thường được dùng để đánh giá hiệu quả tài chính của dự án, theo quan điểm của nhà đầu tư. Một số chỉ tiêu sử dụng trong FA là NPV – Giá trị
hiện tại ròng, IRR – Tỷ suất hồn vốn nội bộ, T – Thời gian hồn vốn,...
Phương pháp phân tích Chi phí – Lợi ích CBA:
Đây là một cơng cụ, hay cũng là một phương pháp để đánh giá, so sánh giữa các phương án cạnh tranh dựa trên quan điểm xã hội, nhằm cung cấp thông
tin cho việc ra quyết định lựa chọn phân bổ nguồn lực. Phân tích Chi phí - Lợi ích CBA ước lượng và tính tổng giá trị bằng tiền tương đương đối với những
lợi ích và chi phí của cộng đồng từ các dự án nhằm xác định xem chúng có đáng để đầu tư hay không. Một trong các vấn đề của CBA là việc đánh giá nhiều yếu
tố trong cơ cấu lợi ích và chi phí về bản chất là khá rõ ràng, nhưng cũng có những yếu tố khác khơng thể đưa ra phương pháp đánh giá.
“Phân tích CBA được dùng để nhận dạng, lượng hóa bằng tiền tất cả cái “được” và “mất” tiềm năng từ một dự án nhất định nhằm xem xét dự án đó có
đáng mong muốn hay khơng trên quan điểm xã hội nói chung.” Theo Tevfik F.Nas
Phân tích CBA kiểm tra sự phù hợp của dự án đối với tồn bộ xã hội chứ khơng chỉ cho riêng nhà đầu tư hay riêng doanh nghiệp như trong phân tích tài
chính FA. Phương pháp này hướng tới trả lời câu hỏi: Liệu dự án có cải thiện phúc lợi xã hội hay không?

1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp đánh giá

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×