1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Hạn chế, những vấn đề đang đặt ra.

Hạn chế, những vấn đề đang đặt ra.

Tải bản đầy đủ - 24trang

nước tiếp cận thị trường quốc tế và nâng cao chất lượng của hàng hóa Việt Nam trên thị trường xuất khẩu.
- Hoạt động ĐTNN đã dần chuyển sang các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến và xây dựng kết cấu hạ tầng.
- ĐTNN đã tạo ra nhiều ngành nghề, sản phẩm mới, hình thành và làm tăng đáng kể năng lực của các ngành công nghiệp. Đồng thời, ĐTNN đã góp
phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng và trình độ quản lý, thúc đẩy chuyển giao cơng nghệ và bí quyết, cải thiện chất lượng đầu tư.

2. Hạn chế, những vấn đề đang đặt ra.


2.1 Nhận thức về mối quan hệ giữa ĐTTTNN và hội nhập kinh tế quốc tế chưa đúng và chưa đầy đủ.
Vẫn còn quan điểm cho rằng tăng thu hút ĐTTTNN về mặt số lượng bất kể vào lĩnh vực nào, quy mô bao nhiêu, miễn là đầu tư. Hầu hết các tỉnh, thành
phố đều tập trung mọi cố gắng thu hút FDI vào địa bàn của mình, bất kể ngành nào, sản phẩm gì. Vì vậy, FDI quá tập trung vào các ngành chế biến lương thực,
thực phẩm, sản xuất tiêu dùng, chưa có sự đầu tư thích đáng vào ngành sản xuất tư liệu sản xuất, chỉ đầu tư lắp ráp cơ khí điện tử.
2.2. Chính sách nội địa hóa chưa thỏa đáng. Điều này làm co sản phẩm của FDI ở Việt Nam đắt hơn ở Thái Lan và các nước khác.
2.3. Việt Nam chưa có chính sách chuyển giao công nghệ. 2.4. Môi trường đầu tư ở Việt Nam còn chưa hấp dẫn.
Mơi trường pháp lý: - Hệ thống pháp luật kinh tế ở nước ta vẫn còn khơng ít những vướng
mắc, làm cản trở đầu tư. + Còn thiếu những quy định, hướng dẫn cụ thể và điều kiện đối với các
dự án đầu tư có điều kiện. + Còn có sự chồng chéo, khơng tương thích trong các quy định liên quan
đến đầu tư, làm chậm triển khai các dự án đã đăng ký. + Một số quy định của Luật ĐTNN còn chưa phù hợp với các cam kết
WTO. + Việc cấp phép hiện nay còn gây lúng túng cho cả doanh nghiệp và các
cơ quan quản lý Nhà nước. - Thủ tục hành chính còn rườm rà, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp phếp
còn chậm. - Hệ thống tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động kinh
doanh. Môi trường kinh tế vĩ mô.
- Hệ thống thị trường còn yếu kém, khơng đồng bộ làm cho việc huy động, phân bố, sử dụng các nguồn lực kém hiệu quả.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chất lượng cung cấp điện nước ở một số địa phương chưa đảm bảo, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
17
- Chi phí vận tải đường bộ, chi phí lưu kho lưu bãi cao. - Chính sách giá chưa hợp lý, chi phí đầu tư vào Việt Nam còn quá cao,
làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam, làm nản lòng các nhà đầu tư.
- Chi phí cho đất đai ngày càng tăng. 2.5. Đầu tư tại Việt Nam hiện nay vẫn quá dàn trải.
Số lượng các dự án đầu tư của Việt Nam hiện nay rất lớn song lại chưa đạt được hiệu quả tốt.
2.6. Tình hình giải ngân còn rất chậm.
Tính đến cuối năm 2007, cả nước có hơn 9.500 dự án ĐTNN được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 98 tỷ USD kể cả vốn tăng thêm từ
82 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 100 tập đoàn lớn của thế giới. Trừ các dự án đã hết thời hạn hoạt động và giải thể trước thời hạn, hiện có
8.590 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 83,1 tỷ USD. Năm 2007 vốn FDI thu hút đạt mức kỷ lục là 20,3 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký,
bao gồm cả cấp mới và tăng vốn, vượt 56 kế hoạch dự kiến; chiếm 25 tổng số vốn trong 20 năm qua. Tuy nhiên, chỉ mới giải ngân được 8 tỷ đô la Mỹ.
Vì vậy, giải ngân là vấn đề trong năm nay. 2.7. Cơng tác quy hoạch còn nhiều yếu kém, nhất là quy hoạch ngành, chưa kịp
thời điều chỉnh để thực hiện các cam kết quốc tế. Tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo” và “đền bù treo” vẫn đang còn tồn tại.
2.8. Mơi trường sinh thái bị ơ nhiễm.

PHẦN IV: GIẢI PHÁP.


18
Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta không chỉ đặt mục tiêu thu hút nhiều vốn FDI, mà quan trọng là nguồn vốn này phải phù hợp với khả năng tiếp nhận
của nền kinh tế Việt Nam, phù hợp với quy hoạch của cả nước và quy hoạch của từng địa phương, vùng lãnh thổ. Đã đến lúc Việt Nam chuyển sang tăng
trưởng dựa trên hiệu quả.
Để đạt được điều này, có rất nhiều việc cần làm. Trong dự thảo chiến lược trình Đại hội IX của Đảng đã nêu:
“Cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng sức hấp dẫn với đầu tư trực tiếp nước ngồi; chú trọng các cơng ty xun quốc gia. Giảm mạnh, tiến tới xóa bỏ
sự phân biệt về chính sách và pháp luật giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Nâng cao hiệu lực quản lý và hỗ trợ của Nhà nước đối với các dự án đã
cấp phép và triển khai từng bước vững chắc các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngồi ở nước ta”.

1. Giải quyết một cách cơ bản vấn đề nhận thức về FDI.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hạn chế, những vấn đề đang đặt ra.

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×