1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Giải quyết một cách cơ bản vấn đề nhận thức về FDI. Xây dựng và nâng cao chất lượng quy hoạch thu hút vốn FDI.

Giải quyết một cách cơ bản vấn đề nhận thức về FDI. Xây dựng và nâng cao chất lượng quy hoạch thu hút vốn FDI.

Tải bản đầy đủ - 24trang

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta không chỉ đặt mục tiêu thu hút nhiều vốn FDI, mà quan trọng là nguồn vốn này phải phù hợp với khả năng tiếp nhận
của nền kinh tế Việt Nam, phù hợp với quy hoạch của cả nước và quy hoạch của từng địa phương, vùng lãnh thổ. Đã đến lúc Việt Nam chuyển sang tăng
trưởng dựa trên hiệu quả.
Để đạt được điều này, có rất nhiều việc cần làm. Trong dự thảo chiến lược trình Đại hội IX của Đảng đã nêu:
“Cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng sức hấp dẫn với đầu tư trực tiếp nước ngoài; chú trọng các công ty xuyên quốc gia. Giảm mạnh, tiến tới xóa bỏ
sự phân biệt về chính sách và pháp luật giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Nâng cao hiệu lực quản lý và hỗ trợ của Nhà nước đối với các dự án đã
cấp phép và triển khai từng bước vững chắc các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài ở nước ta”.

1. Giải quyết một cách cơ bản vấn đề nhận thức về FDI.


Khi nhận thức đúng sẽ dẫn đến hành động đúng. FDI là một nguồn cần phát huy, thuận lợi của nó đưa lại rất quan trọng cho sự nghiệp CNH, HĐH.
2. Cải thiện mơi trường đàu tư. 1.1. Hồn thiện mơi trường pháp lý về đầu tư.
- Tiếp tục hồn thiện và thực thi tốt Luật đầu tư chung. - Tiếp tục hồn thiện chính sách tài chính, tiền tệ, cải cách hệ thống thuế
và hồn thiện chính sách tín dụng ngân hàng. - Đổi mới công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng
đảm bảo tính khách quan, công bằng và khả thi. 1.2. Cải thiện cơ sở hạ tầng.
Cần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng cứng đường, điện, nước, thông tin, … cũng như hạ tầng mềm tài chính, ngân hàng, dịch vụ kỹ thuật, công nghệ,
… để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Cơ sở hạ tầng bao gồm nhiều ngành, nhưng “giao thông phải được coi là
số 1”–như Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã từng khẳng định: Đường bộ, đường sắt, đường sắt cao tốc, đường bộ cao tốc, bến cảng, sân bay hiện đại,
… vừa thiếu vừa còn yếu kém. Chừng nào hệ thống huyết mạch quốc gia này chưa được khai thơng thì hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của cả nước cũng
chưa phát triển nhanh mạnh như mong muốn, nhất là với mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Vì
vậy, cần sử dụng hiệu quả vốn ODA trong lĩnh vực này đặc biệt là phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA, vì đây chính là cơ sở quan trọng để
thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi. 1.3. Hồn thiện mơi trường kinh tế vĩ mô.
- Xây dựng đồng bộ hệ thống thị trường.
19
- Huy động mọi nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng. 1.4. Giải pháp tạo mơi trường chính trị - văn hóa xã hội thuận lợi cho hoạt động
sản xuất kinh doanh.
Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội tạo niềm tin và sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng quy hoạch thu hút vốn FDI.


- Chính phủ cần xây dựng quy hoạch tổng thể về thu hút FDI theo ngành và theo vùng kinh tế đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Tránh tình trạng
như lâu nay “mạnh ai nấy làm” dẫn đến phá vỡ quy hoạch chung, khiến môi trường đầu tư của Việt Nam kém hấp dẫn. Quy hoạch này phải hướng vào thực
hiện mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp.
- Các bộ, ngành, địa phương tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết cho mình trên cơ sở quy hoạch chung, tổng thể.

4. Cần nâng cao khả năng hấp thụ ĐTNN.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải quyết một cách cơ bản vấn đề nhận thức về FDI. Xây dựng và nâng cao chất lượng quy hoạch thu hút vốn FDI.

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×