1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật Yếu tố pháp chế xã hội chủ nghĩa

Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật Yếu tố pháp chế xã hội chủ nghĩa

Tải bản đầy đủ - 109trang

kiểm tra, đo đạc, sao chép hồ sơ đăng ký khơng được thực hiện nghiêm chỉnh nên có nhiều sai sót trong đo đạc ngoại nghiệp, tính tốn diện tích,
lưu trữ HSĐC. Những tồn tại trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đền bù GPMB và TĐC hiện nay khi quan hệ đất đai vận động trong cơ chế
thị trường. Việc quy định cấp GCNQSDĐ theo chủ, mỗi chủ một giấy gồm tất cả
các thửa, làm giảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện bắt buộc phải đo đạc trong toàn xã mới cấp được. Thực tế vẫn có hộ gia đình cá nhân được
cấp GCN do công tác quản lý yếu kém hoặc do cấp GCN sai thẩm quyền. Một số địa phương cấp huyện chưa lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
ranh giới không rõ ràng, BĐĐC luôn thay đổi, hạn mức đất áp dụng không công bằng đối với người bị ảnh hưởng. Có trường hợp được giao 300m
2
sau một thời gian sử dụng lấn chiếm diện tích tăng lên 400 m
2
, khi cấp GCN lại được công nhận 700 m
2
. Để phục vụ tốt cho công tác đền bù TĐC, khoản 1 điều 6-NĐ22CP quy định một trong các điều kiện để được đền bù
là: có GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai. Trên thực tế, các khu vực được cấp GCNQSDĐ đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng
đền bù sẽ xây dựng phương án đền bù, định giá đền bù thiệt hại cho người bị ảnh hưởng thuận lợi, chính xác, cơng bằng và ngược lại.

3.3. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật


Các chính sách liên quan đến CĐMĐSDĐ đã được đề cập đến trong rất nhiều cuộc hội thảo cấp Nhà nước để tìm biện pháp sửa đổi hoàn thiện
cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường BĐS. Tuy nhiên còn nhiều vướng mắc trong q trình áp dụng cụ
thể, tình trạng một chính sách có q nhiều văn bản hướng dẫn chưa được khắc phục nên hiệu quả pháp luật khơng cao, tính pháp chế trong xã hội bị
hạn chế. Thời gian qua, xét theo hệ thống pháp luật nói chung, Luật đất đai và
chính sách đền bù GPMB nói riêng đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
quyền ban hành mang tính tồn diện và chặt chẽ nhưng việc tuyên truyền pháp luật trong nhân dân của chính quyền các cấp khơng được quan tâm
đúng mức, trình độ dân trí chưa đồng đều. Khi áp dụng các biện pháp, nhiều địa phương triển khai thiếu dân chủ, không công khai thiếu đồng bộ,
nhất là đối với các loại văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể sử dụng đất.
Một số nơi, trong công tác đền bù và TĐC, nhiều cán bộ công chức lợi dụng chức quyền vụ lợi cá nhân, sách nhiễu nhân dân. Đồng thời do khơng
có các quy định áp dụng chế tài nên nhiều vụ việc tiêu cực đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Tồn tại trên đã làm giảm hiệu lực khi thi hành
pháp luật, gây mất lòng tin của dân chúng cũng như các nhà đầu tư và là nguyên nhân trực tiếp làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB của các dự án và
làm giảm tỷ lệ kế hoạch đầu tư của các nhà đầu tư.

3.4. Yếu tố pháp chế xã hội chủ nghĩa


Pháp chế xã hội chủ nghĩa là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị xã hội, là sự đòi hỏi các cơ quan Nhà nước, nhân viên Nhà nước, các tổ
chức xã hội và mọi công dân phải thực hiện đúng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong mọi hoạt động của pháp luật và trực tiếp ảnh hưởng đến
CĐMĐSDĐ. Với mục tiêu xây dựng xã hội Nhà nước pháp quyền, việc xây dựng
và củng cố nền pháp chế xã hội chủ nghĩa là vấn đề tất yếu. Cho đến nay, hệ thống pháp luật nói chung và Luật đất đai nói riêng đã đáp ứng phần nào
yêu cầu của pháp luật trong thời kỳ đổi mới. Tuy vậy chúng ta vẫn đang tồn tại những yếu kém kéo dài mà trong nhiều năm khơng khắc phục được. Đó
là sự chồng chéo của các văn bản pháp luật, nhiều loại văn bản pháp luật lạc hậu, lỗi thời không được thay thế, nội dung văn bản pháp luật tách rời
với tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hiện nay, khơng chỉ Luật đất đai mà còn nhiều văn bản dưới luật có
khơng ít các điều khoản quy định một cách chung chung, chồng chéo, tính
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
khả thi khơng cao nên áp dụng vào thực tiễn đời sống bị hạn chế, bất cập, phát sinh yếu kém. Bên cạnh đó việc áp dụng chính sách pháp luật đất đai
không thống nhất, thiếu đồng bộ, khơng triệt để của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, những cơ quan chức năng thiếu kinh nghiệm, chưa phát
huy được vai trò trách nhiệm trong việc áp dụng, triển khai thực hiện chính sách đền bù GPMB và TĐC cộng với ý thức pháp luật của người dân chưa
đầy đủ là nguyên nhân làm cho nhân dân thiếu sự tin tưởng vào chính sách pháp luật cũng như đai diện chính quyền các cấp và giảm hiệu lực của pháp
luật trong xã hội. Trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, nhu cầu sử
dụng đất đai để xây dựng các cơng trình cơng cộng, an ninh quốc phòng… ngày càng tăng đòi hỏi Nhà nước phải thu hồi đất của các chủ thể sử dụng
đất phục vụ mục đích trên. Nghị định 221998NĐ-CP được ban hành tạo ra khung pháp lý mới thống nhất trong cả nước về việc đền bù thiệt hại khi
Nhà nước thu hồi đất. Tiếp đó là nghị định số 1972004NĐ-CP ngày 03122004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu
hồi đất. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc triển khai thực hiện chính sách này trên thực tế còn nhiều vướng mắc có ảnh hưởng nhất định đến
tính pháp chế trong cơng tác GPMB. Việc xây dựng các văn bản dưới luật có tác động trực tiếp đến các chủ thể thi hành pháp luật, nếu phù hợp sẽ có
tác động tích cực trong công tác đền bù GPMB và TĐC. Ngược lại, sẽ gây ra nhiều khiếm khuyết, hạn chế tính khả thi, làm giảm hiệu lực pháp luật,
làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát sinh khiếu kiện của nhân dân.

3.5. Yếu tố định giá đất và giá đất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật Yếu tố pháp chế xã hội chủ nghĩa

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×