1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Tải bản đầy đủ - 109trang

4.2. Nội dung chủ yếu của hệ thống chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện hành

4.2.1. Chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất


Chính sách này áp dụng cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng
đồng, mục đích phát triển kinh tế. Tất cả các trường hợp thu hồi đất đều phải nằm trong quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt. Nội dung của chính sách bồi thường gồm có:
Ch ính sách bồi thường đất
Ngun tắc bồi thường: Người bị thu hồi đất có đủ điều kiện quy định để được bồi thường thì được bồi thường điều 8 của Nghị định
1972004NĐ-CP ngày 3-12-2004 quy định có 1 điều kiện trong 11 điều kiện quy định thì được bồi thường như: có giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất theo quy định của pháp luật về đất đai... Trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì UBND tỉnh,
thành phố xem xét để hỗ trợ. Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi
thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu khơng có đất để bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm quyết định thu
hồi, trường hợp bồi thường bằng giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch bằng giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh tốn bằng
tiền. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng, không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng.
Trong Luật đất đai 2003 và các Nghị định của Chính phủ, chính sách này được cụ thể hố đến từng trường hợp và tình huống: bồi thường đất
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; bồi thường đất ở; bồi
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
thường đối với đất thuộc hành lang an tồn khi xây dựng cơng trình cơng cộng.
Ch ính sách bồi thường tài sản
Nguyên tắc bồi thường tài sản: chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà bị thiệt hại thì được bồi thường; chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà đất đó thuộc đối tượng không được bồi thường hoặc hỗ trợ tài sản; nhà ở, cơng trình tài sản gắn
liền với đất được xây dựng hay tạo lập sau khi quy hoạch được công bố, không được Nhà nước cho phép, xây dựng sau ngày 1-7-2004 trái với mục
đích sử dụng đất được xác định trong quy hoạch sau khi có quyết định thu hồi đất...thì khơng được bồi thường.
Về hạn mức được bồi thường: Đối với nhà ở, cơng trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới
của nhà, cơng trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ xây dựng ban hành. Đối với nhà và các cơng trình xây dựng khác khơng thuộc đối
tượng quy định tại khoản trên được bồi thường theo mức sau:
Mức bồi thường nhà
và cơng trình =
Giá trị hiện có của nhà và
cơng trình hiện tại +
Một khoản tiền tính bằng tỷ lệ theo
giá trị hiện có của nhà, cơng trình
Mức bồi thường tối đa không lớn hơn 100 giá trị xây dựng mới của nhà, cơng trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, cơng trình bị thiệt
hại. Trong Nghị định 1972004NĐ-CP ngày 3-12-2004, mức và phương
thức bồi thường được cụ thể hoá cho từng loại tài sản như nhà ở, cơng trình xây dựng trên đất đổi người chủ sở hữu, với người đang sử dụng nhà ở
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
thuộc sở hữu Nhà nước; đình, chùa..., cây trồng, vật ni, bồi thường cho người lao động phải ngừng việc.
V ề giá đất
Trước năm 1992, Nhà nước giải quyết các vấn đề về đất, thu hồi, CĐMĐSDĐ bằng phương pháp hành chính, kết hợp với động viên về tinh
thần, sau Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai năm 1993 được ban hành, ngồi phương thức hành chính, động viên tinh thần thì phương thức kinh tế
ngày càng được quan tâm, mở rộng. Một trong các biểu hiện của chủ trương trên là Nhà nước đã thể chế hoá khái niệm “giá đất”, giá đất được tính tốn
khi Nhà nước đền bù cho người sử dụng đất bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển.
Nguyên tắc cơ bản trong bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là: Nhà nước cho phép sử dụng đất vào mục đích nào thì khi bị Nhà nước thu hồi
được bồi thường theo giá đất có cùng mục đích sử dụng. Để xác định giá đất và khung giá đất, vấn đề đầu tiên cần quan tâm là
phân vùng, phân hạng, phân loại đường phố và vị trí đất theo Nghị định số 1882004NĐ-CP ngày 16-1-2004 của Chính phủ

4.2.2. Chính sách hỗ trợ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×