1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 109 (trang)
Chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Tải bản đầy đủ - 109trang

thuộc sở hữu Nhà nước; đình, chùa..., cây trồng, vật nuôi, bồi thường cho người lao động phải ngừng việc.
V ề giá đất
Trước năm 1992, Nhà nước giải quyết các vấn đề về đất, thu hồi, CĐMĐSDĐ bằng phương pháp hành chính, kết hợp với động viên về tinh
thần, sau Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai năm 1993 được ban hành, ngồi phương thức hành chính, động viên tinh thần thì phương thức kinh tế
ngày càng được quan tâm, mở rộng. Một trong các biểu hiện của chủ trương trên là Nhà nước đã thể chế hố khái niệm “giá đất”, giá đất được tính tốn
khi Nhà nước đền bù cho người sử dụng đất bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển.
Nguyên tắc cơ bản trong bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là: Nhà nước cho phép sử dụng đất vào mục đích nào thì khi bị Nhà nước thu hồi
được bồi thường theo giá đất có cùng mục đích sử dụng. Để xác định giá đất và khung giá đất, vấn đề đầu tiên cần quan tâm là
phân vùng, phân hạng, phân loại đường phố và vị trí đất theo Nghị định số 1882004NĐ-CP ngày 16-1-2004 của Chính phủ

4.2.2. Chính sách hỗ trợ


Chính sách hỗ trợ chủ yếu thể hiện trên 3 nội dung: hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo
việc làm.
H ỗ trợ di chuyển
Hộ gia đình được hỗ trợ từ 3 triệu đến 5 triệu mức cụ thể do UBND tỉnh thành phố quyết định; các tổ chức di chuyển cơ sở được hỗ trợ chi phí
thực tế về di chuyển tháo dỡ và lắp đặt; người bị thu hồi đất ở, nhà ở được tiêu chuẩn TĐC nhưng chưa kịp bố trí vào khu TĐC theo quy định và
khơng được bố trí vào quỹ nhà tạm trung chuyển của thành phố, nếu tự nguyện bàn giao mặt bằng đúng tiến độ và tự lo tạm cư thì được hỗ trợ tiền
thuê nhà tạm cư 300.000 đồngnhân khẩu thực tế ăn ở tại nơi thu hồi
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
đấttháng hoặc 600.000đồnghộ độc thântháng, nhưng mức hỗ trợ khơng q 1.800.000 đồnghộ gia đìnhtháng.
H ỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất
Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp khi bị thu hồi đất nơng nghiệp được giao thì được hỗ trợ ổn định đời sống là 35.000đồngm
2
. Chủ sử dụng nhà ở, đất ở bị thu hồi thuộc tiêu chuẩn được TĐC hoặc
trường hợp bị phá dỡ nhà ở thì được hỗ trợ ổn định đời sống bằng tiền cho các nhân khẩu thực tế đang ăn ở tại nơi thu hồi đất. Mức độ hỗ trợ bằng
tiền cho một nhân khẩutháng tương ứng 30kg gạo tính theo thời giá trung bình ở địa Hà Nội tại thời điểm bồi thường do Sở Tài chính cơng bố.
Khi Nhà nước thu hồi đất của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sản xuất kinh doanh có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà
nước, có đăng ký kinh doanh mà ngừng sản xuất kinh doanh thì được hỗ trợ bằng 301năm thu nhập sau thuế theo mức thu nhập bình quân của 3
năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận. Trường hợp thời gian kinh doanh mới được từ 3 năm trở lại thì tính bình qn theo thời gian thực
tế kinh doanh.
H ỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp khi bị thu hồi đất nơng nghiệp có đủ điều kiện được bồi thường thì được hỗ trợ bằng tiền để
tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là 30.000đm
2
. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30 quỹ
đất nông nghiệp không bao gồm đất nông nghiệp, vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở và đất nơng nghiệp của hộ gia đình cá nhân xen kẽ trong khu
dân cư mà đất đó có đủ một trong các điều kiện được bồi thường thì việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người trong độ tuổi lao động; mức hỗ
trợ và số lượng lao động cụ thể được hỗ trợ do UBND thành phố Hà Nội quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46
Việc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp được thực hiện chủ yếu bằng hình thức cho đi học nghề tại cơ sở dạy nghề.
Ngồi ra, trong luật này còn quy định chi tiết việc hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước và hỗ trợ gia đình chính sách, gia
đình đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội khi phải di chuyển chỗ ở.
Phạm Thị Hiên Lớp: Địa chính 46

4.2.3. Chính sách tái định cư Vi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính sách hỗ trợ

Tải bản đầy đủ ngay(109 tr)

×