1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
số năm hoạt động của dự án. I: năm thứ i thời gian thu hồi vốn Wi: lợi nhuận thu đợc hàng năm. khấu hao hàng năm.

số năm hoạt động của dự án. I: năm thứ i thời gian thu hồi vốn Wi: lợi nhuận thu đợc hàng năm. khấu hao hàng năm.

Tải bản đầy đủ - 122trang

Thu nhập thuần tính theo mặt bằng hiện tại NPV NPV= -
Trong ®ã: Bi: doanh thu cđa dù ¸n.
Ci: chi phÝ cña dù ¸n. R : tû suÊt chiết khấu của dự án.

N: số năm hoạt động của dự án. I: năm thứ i


NPV là chỉ tiêu tuyệt đối đợc sử dụng để so sánh, lựa chọn dự án đầu t. Nếu NPV 0 dự án đợc chấp nhận về mặt tài chính, ngợc lại
Nếu NPV 0 dự án không đợc chấp nhân.
Tỷ suất sinh lời vốn đầu t hệ số thu hồi vốn đầu t
: RR : chỉ tiêu này phản
ánh mức độ lợi nhuận thuần thu đợc từ một đơn vị vốn đầu t đợc thực hiện. Công thức tính nh sau:
Nếu tính cho từng năm hoạt động thì
Rri = Trong đó :
Wipv: lợi nhuận thu đợc năm i tính theo mặt bằng giá trị khi kết quả đầu t bắt đầu phát huy tác dụng.
Ivo: là tổng vốn đầu t thực hiện tính đến thời đIúm các kết quả đầu t bắt
đầu tầu phát huy tác dụng.
Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu t T
Là thời gian mà các kết quả của quá trình đầu t cần hoạt động để cã thĨ thu håi ®đ vèn ®· bá ra b»ng các khoản lợi nhuận thuần hoặc tổng lợi nhuận thuần và
khấu hao thu hồi hàng năm. Công thức tính nh sau:
T= Trong ®ã:

T: thêi gian thu håi vèn Wi: lợi nhuận thu đợc hàng năm.


D: khấu hao hàng năm.


Dự án đầu t có thời gian thu hồi vốn càng ngắn so với thời gian thu hồi vốn định mức hoặc của công trình tơng tự thì càng tốt, thể hiện sự hiệu
quả trong việc thu hồi vốn đầu t.
17
Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội Bộ IRR
Là mức lãi suất mà nếu dùng nó để chiết khấu dòng tiền của dự án về hiện tại thì giá trị hiện tại của lợi ích bằng giá trị hiện tại của chi phí. Tức là tởng thu
bằng tổng chi. Dự án nào có IRR cao thì có khả năng sinh lời lớn. Công thức tính:
IRR = r1 + Điều kiện: r2r1
r2-r1 5 NPV10 gần 0 nhất.
NPV20 gần 0 nhất.
IRR đợc sử dụng trong việc đánh giá và lựa chọn dự án đầu t IRR dự án IRR định mức thì dự án đợc chấp nhận và ngợc lại thì dự án
không có tính khả thi IRR định mức có thể là lãI suất vay hoặc chi phí cơ hội
Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
Ngoài các hiệu quả về mặt tài chính đợc xác định bằng các chỉ tiêu trên, các dự án còn mang lại hiệu quả về mặt kinh tế xã hội.
Khi thực hiện dự án sẽ làm tăng số lao động có việc làm. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố còn tồn tại một số lợng lao động lớn cha có việc làm, do đó đầu t
xây dựng nhà ở sẽ góp phần giảm bớt tình trạng thất nghiệp, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động, từ đó hạn chế đợc các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, quá trình
đầu t cũng góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật của sản xuất, trình độ của những nhà quản lý, năng suất và thu nhập của ngời lao động cũng đợc nâng cao.
Đầu t phát triển nhà ở nhằm đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu về nhà ở của ng- ời dân và góp phần nâng cao đIều kiện sống của dân c, tạo ra một môI trờng
sống tốt hơn, văn minh hơn. Đầu t phát triển nhà ở đợc phát triển theo đúng quy hoạch, đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, đảm bảo vẻ đẹp kiến
trúc đô thị, khắc phục tình trạng xây dựng lộn xộn, manh mún mất mỹ quan. Phát triển nhà ở tại các khu đô thị mới đồng bộ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế
về nhà ở và các công trình dịch vụ nhằm thu hút dân c ở đô thị cũ đến sống và làm việc, giảm ách tắc giao thông , đồng thời có đIều kiện bảo tồn và cảI tạo đô
thị cũ. Hình thành các khu đô thị mới với cơ sở hạ tầng hiện đại, nhằm tạo môI trờng
đầu t hấp dẫn cho các nhà đầu t tởng và ngoàI nớc, tiếp thu công nghệ hiện đại, tiên tiến tạo động lực phát triển kinh tế.
Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án còn tính đến những khoản đóng góp cho ngân sách Nhà nớc nh thuế thu nhập, thuế doanh thu v..v
18
Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực về xã hội do đầu t về nhà ở mang lại thì cũng phảI tính đến những tác động tiêu cực của quá trình này, nh khi giảI phóng
mặt bằng giao đất cho các dự án thì sẽ làm đảo lộn đời sống của một Bộ phận dân c, công tác quản lý nhà ở và mua bán nhà ở nếu không đảm bảo công bằng,
trung thực cũng sẽ tác động xấu đến nền kinh tế và quyền lợi của nhân dân Những mặt tiêu cực trên cần phảI đợc quan tâm giảI quyết thoả đáng, có nh vậy
mới tạo đIều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả đầu t xây dựng nhà ở.
II. dự án đầu t vµ mét sè vÊn ®Ị vỊ dù án đầu t phát triển nhà ở

1. Khái niệm cơ bản về dự án đầu t Dự án đầu t có thể xem xét tõ nhiỊu gãc ®é.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

số năm hoạt động của dự án. I: năm thứ i thời gian thu hồi vốn Wi: lợi nhuận thu đợc hàng năm. khấu hao hàng năm.

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×