1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Một số tồn tại trong hoạt động đầu t phát triển nhà ở theo dự án

Một số tồn tại trong hoạt động đầu t phát triển nhà ở theo dự án

Tải bản đầy đủ - 122trang

Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân
32,980 5,5
12,1 10,48
Trung bình các dự án
41,750 4,5
16,725
Nguồn: Vụ Kế hoạch thống kê - Bộ Xây dựng
Nhìn vào số liệu thống kê trên có thể thấy các dự án đều có lợi nhuận thuần t- ơng đối cao trung bình gần 42 tỷ và tơng xứng với vốn đầu t đã bỏ ra. Điều
đáng nói là mặc dù đều là những dự án có quy mô lớn thời gian thực hiện đầu t kéo dài 3 đến 10 năm nhng thời gian thu hồi vốn lại khá hấp dẫn là hơn 4 năm,
cho thấy các dự án phát triển nhà ở đang đáp ứng đợc cả hai phía chủ đầu t và ngời có nhu cầu về nhà ở. Nh đã đề cập ở những phần trớc phần vốn vay chiếm
tỷ trọng tơng đối lớn trong các dự án tuy nhiên với lãi suất vay trung hạn hiện nay tại các Ngân hàng thơng mại dao động trong khoảng 8 đến 10 năm thì
các dự án trên đều có hệ số hoàn vốn đáp ứng và đảm bảo dự án có tính khả thi.

2. Một số tồn tại trong hoạt động đầu t phát triển nhà ở theo dự án


cần sớm khắc phục.
Mặc dù các kết quả của hoạt động đầu t phát triẻn nhà ở theo dự án thời gian qua là khả quan và đáng khích lệ tuy nhiên không phải không có những tồn tại
cần sớm giải quyết. Những thiếu sót này có thể xuất phát từ phía cơ quan quản lý cũng có thể từ phía chủ đầu t, thậm chí do nguyên nhân khách quan dới đây
là một số tồn tại trong số đó.
Cha giải quyết đợc nhu cầu về nhà ở cho ngời có thu nhập thấp.
Phải nói rằng nhà ở cho ngời có thu nhập thấp luôn là mối quan hệ trăn trở của chính quyền Thành phố, đây cũng là vấn đề chung ở các Thành phố của các nớc
đang phát triển và có tốc độ đô thị hóa cao, Hà Nội là một Thành phố nh vậy. Ngay trong công trình 12 nhằm thiết lập mô hình phát triển nhà ở theo dự án,
Thành ủy đã xác định một trong những mục tiêu cơ bản là thực hiện dần sự công bằng xã hội, giảm chênh lệch quá lớn về điều kiện nhà ở trong các tầng
lớp dân c.
Tuy nhiên, sau hơn 4 năm thực hiện mô hình, những chung c cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều nhng mục đích phục vụ những ngời có thu nhập thấp đợc ở
trong đó cha thực hiện đợc, hay nói cách khác các dự án mới đạt đợc hiệu quả tài chính còn hiệu quả kinh tế xã hội thì rất hạn chế.
Thực tế cho thấy nhu cầu ở nhà ở cho ngời thu nhập thấp trên địa bµn Thµnh phè lµ rÊt lín, theo mét sè liƯu điều tra gần đây thì con số này là
50-60 tổng số ngời có nhu cầu.

đây cần phân biệt ngời có thu nhập thấp
88
khác với những đối tợng chính sách - đối tợng sẽ đợc Thành phố giải quyết theo từng trờng hợp cụ thể và bằng ngân sách Nhà nớc. Mặc dù trong các văn bản
quy định của Thành phố đã xác định rõ các dự án xây dựng chung c cao tầng phải dành 30 diện tích sàn xây dựng hay 20 diện tích đất để bán cho những
đối tợng là CBCNV Nhà nớc, những ngời có thu nhập thấp với giá phù hợp đảm bảo kinh doanh. Tuy nhiên không mấy dự án thực hiện nghiêm chỉnh quy định
này. Trong điều kiện cung vẫn cha đáp ứng đợc câu trong đó không ít là cầu đầu cơ nhng Thành phố cha có biện pháp giám sát chặt chẽ thì hầu hết những
căn hộ chung c cao tầng đợc bán với giá thị trờng khoảng từ 4 - 10 triƯu
®ångm2 trong khi thu nhËp cđa nhãm thu nhËp thấp chỉ xấp xỉ 500 đến dới 1 triệutháng.
Thủ tục đầu t
Do nhà ở là một loại hình đầu t đặc biệt và có rất nhiều hình thức đầu t khác nhau, phơng thức thực hiện khác nhau và đặc biệt là liên quan đến nhiều đối t-
ợng nhng khi lập dự án cha có chính sách quy định cụ thể từng loại nên gây khó khăn cho công tác xét duyệt của các ngành cao cấp, kéo dài thời gian xin giấy
phép đầu t.
Công tác đền bù GPMB
Đây thờng là khâu nặng nền nhất, kìm hãm tiến độ của mọi dự án do tính chất phức tạp và nhạy cảm của nó. Cho đến nay văn bản pháp lý cao nhất quy định
cho vấn đề này là Nghị định số 221998NĐ - CP ngày 2441998, tức là tình chất pháp lý cha cao và cha có chế tài xử phạt cụ thể. Việc thực hiện chủ yếu
dựa trên cơ sở thởa thuận giữa 3 bên là địa phơng, chủ đầu t và đối tợng bị giải tởa. Trong khi còn tồn tại một thị trờng bất động sản phi chính thức thì các quy
định về điều kiện ®Ịn bï, gi¸ ®Êt thËt sù cha thëa ®¸ng ®· ảnh hởng đến quyền lợi đối ngời đợc đền bù và gây khó khăn cho ngời thực hiện đền bù. Một lý do
nữa gây nên sự chậm trễ là do cán Bộ của chính quyền địa phơng không đợc đào tạo chuyên trách để làm công tác này, cha có ý thức giúp đỡ các chủ đầu t đợc
giao quyền sử dụng đất .
Huy động vốn
Nh đã trình bày trong phần nguồn vốn của các dự án một đặc điểm đợc coi là nhợc điểm của các dự án kinh doanh nhà hiện nay trên địa bàn Hà Nội là không
chủ động trong việc huy động vốn. Vốn vay Ngân hàng và huy động của những ngời có nhu cầu về nhà ở chiếm tỷ trọng lớn. Vay Ngân hàng ngoài việc đảm
bảo những yêu cầu và thủ tục chặt chẽ đôi khi là rờm rà thì dự án còn phải chờ vào quá trình giải ngân còn huy động của những ngời có nhu cầu thì do không
bắt buộc nên tính ổn định không cao.
Đầu t xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng vốn NS TP cha thật
sự đi trớc một bớc, đón đầu các dự án nên nhiều trờng hợp dự án đã hoàn
89
thành nhng cha có sự kết nối với môi trờng bên ngoài nên không thể đa vào sử dụng ngay để nhanh chóng phát huy hiệu quả.
90
Chơng III. Một số giải pháp nhằm tăng cờng đầu t
phát triển nhà ở theo mô hình dự án tại Hà nội
I - Định hớng phát triĨn nhµ ë Hà Nội đến năm 2010.

1. Quan điểm phát triển nhà ở Hà Nội đến năm 2010.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số tồn tại trong hoạt động đầu t phát triển nhà ở theo dự án

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×