1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Khái niệm về ODA được đề cập tại Việt Nam

Khái niệm về ODA được đề cập tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 62trang

thơng báo thường kỳ các đóng góp của họ cho các chương trình hỗ trợ phát triển và trao đổi những vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển.
Năm 1970, lần đầu tiên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức thơng qua nghị quyết trong đó kêu gọi các nước giàu hàng năm cần trích 0,7 tổng sản phẩm quốc dân
GNP của mình để thực hiện nghĩa vụ của mình đối với các nước nghèo. Tuy nhiên trên thực tế có rất ít nước đáp ứng được yêu cầu này.
2.2.5.Diễn biến tình hình ODA tại Việt Nam 2.2.5.1 Tình hình phát triển ODA tại Việt Nam

2.2.5.1.1. Khái niệm về ODA được đề cập tại Việt Nam


Khái niệm Hỗ trợ phát triển chính thức Official Development Assistance, viết tắt là ODA bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam kể từ tháng 101993 sau khi Việt Nam bình
thường hố quan hệ với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ USA và các tổ chức tài chính tiền tệ Quốc tế như: Quĩ tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB, Ngân hàng Phát
triển châu Á ADB… Việc bình thường hố quan hệ nói trên đã ngay lập tức giúp cho Việt Nam khơi thông nguồn vốn huy động nước ngồi thơng qua hình thức ODA với
cộng đồng các nhà tài trợ đa phương và song phương nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xố đói giảm nghèo, tăng cường năng lực thể chế…..
Theo Báo cáo nghiên cứu chính sách của Ngân hàng Thế giới WB xuất bản tháng 61999 có đưa ra định nghĩa về ODA như sau: “ODA là một phần của tài chính phát
triển chính thức ODF, trong đó có yếu tố viện trợ khơng hồn lại cộng với cho vay ưu đãi và phải chiếm ít nhất 25 trong tổng viện trợ thì gọi là ODA”. Còn Tài trợ phát
triển chính thức Offcial Development Finance, viết tắt là ODF là tất cả các nguồn tài chính mà chính phủ các nước phát triển và các tổ chức đa phương dành cho các nước
đang phát triển. Định nghĩa ODA nói trên cũng đã được Chính phủ Việt Nam sử dụng trong quy chế quản lý và sử dung nguồn vốn ODA ban hành kèm theo nghị định số
172001NĐ – CP ngày 452001 của Chính phủ, cụ thể : “Hỗ trợ phát triển chính thức ODA là hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam với nhà
tài trợ, bao gồm: Chính phủ nước ngồi, các tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia; Hình thức cung cấp ODA bao gồm: ODA khơng hồn lại; ODA vay ưu đãi có yếu tố
khơng hồn lại đạt ít nhất 25…”. Như vậy, qua các định nghĩa trên cho thấy: ODA chính là khoản vay kết hợp giữa “một phần cho vay ưu đãi” cộng với “một phần cho
khơng”, trong đó yếu tố cho khơng có thể được hiểu là: phần cho khơng khơng hồn lại, hay vay với mức lãi suất thấp, hay thời hạn vay dài, thời gian ân hạn cao… tất cả
quy ra “phần cho khơng” phải đạt ít nhất là 25 trong tổng số vốn vay mới được gọi là ODA
.

2.2.5.1.2. Quá trình hình thành ODA


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm về ODA được đề cập tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×