1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
tỷ đồng tỷ đồng

tỷ đồng tỷ đồng

Tải bản đầy đủ - 62trang

Năm GDP,
giá so sánh

1994, tỷ đồng


Y Mức tăng
ODA, giá so sánh năm

1994, tỷ đồngK
∆Y
ICOR=

K
∆Y v
ODA thực hiện, giá
so sánh 1994, tỷ
đồng ODA
Tỷ lệ ODA
trên GDP,
ODAY Tác động
của ODA đối với
tăng trưởng,
GDP
1993
164043 49328.8
12270 4.02
5141.00 3.13
0.78
1994
178534 54296.3
14491 3.75
7951.00 4.45
1.19
1995
195567 64685.0
17033 3.80
7240.20 3.70
0.97
1996
213833 74315.0
18266 4.07
8440.50 3.95
0.97
1997
231264 88607.0
17431 5.08
9598.90 4.15
0.82
1998
244596 90952.0
13332 6.82
12882.00 5.27
0.77
1999
256272 99855.0
11676 8.55
14306.00 5.58
0.65
2000
273666 115109.0
17394 6.62
17769.00 6.49
0.98
2001
292535 129460.0
18869 6.86
16879.00 5.77
0.84
2002
313247 147993.0
20712 7.15
17237.00 5.50
0.77
2003
336242 166814.0
22995 7.25
15947.00 4.74
0.65
2004
362092 189319.0
25850 7.32
17925.00 4.95
0.68
2005
393031 213931.0
30939 6.91
19667.00 5.00
0.72
Trung bình cả giai đoạn 18558
6.02 13152.58
4.82 0.83
Bảng 3.1 : Tính tốn tác động của ODA tới tăng trưởngGDP
Từ bảng tính toán trên ta thu được kết quả giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2005 tốc độ tăng bình quân GDP toàn xã hội là 18558 tỷ đồng, hệ số ICOR bình qn đạt 6.02 ,
đóng góp bình qn của ODA cho tăng trưởng GDP là o,83,tỷ trọng ODA bình quân là 4,82.
Qua bảng số liệu trên ta thấy ICOR của Việt Nam giai đoạn 200-2005 có xu hướng tăng lên cùng với mức tăng của ODA hàng năm. Theo đánh giá của các nhà đầu tư thì
ICOR từ 2 đến 5 là hợp lý. Xu hướng tăng lên của ICOR Việt Nam được xem như là một bất lợi trong đầu tư ở Việt Nam. Ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa ODA và chỉ số
ICOR của Việt Nam trên bộ số liệu giai đoạn 1993-2005 bằng mô hình kinh tế lượng
Xét chỉ số ICOR như hàm số phụ thuộc vào tỷ trọng của ODA trong tổng GDP bàng cách lập mơ hình sau
1 2
R=
t
ICO ODA GDP
T U α α
α + ⋅
+ ⋅ +
Với: ICOR: là hệ số gia tăng vốn. ODAGDP : là tỷ ODA trong tổng GDP hàng năm.
T : là biến xu thế T= 1,2,…,13
1 2
, , α α α
: là các hệ số
α
Vì khi chưa có viện trợ ODA thì chỉ số ICOR là một số dương Vì theo nhận định trên thì ICOR có xu hướng tăng lên khi ODA tăng
Sở dĩ ta phải sử dụng biến xu thế T trong mơ hình vì sự tương quan cùng chiều giữa ODA và GDP khi quan sát được diễn ra theo xu thế của những năm gần đây giai đoạn
200-2005.
Ta ước lượng được phương trình kinh tế lượng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS như sau:
ICOR = 0,689819 + 0,779430ODAGDP0,224097T
o
1
α
Nhận thấy
, ,
2 1
α α
α
do vậy các hệ số ước lượng của mơ hình đều phù hợp về mặt kinh tế.
Giá trị P_value của các hệ số
2 1
, α
α
lầ lượt là 0.041 và 0,0182 đều nhỏ hơn 0,05 nên các hệ số này đều có ý nghĩa về mặt thống kê. Tuy nhiên giá trị P_value của hệ số chặn
là 0,6234 0,05 nên có thể mơ hình phù hợp sẽ khơng có hệ số chặn. Ta sẽ ước lượng lại mơ hình bằng phương pháp OLS khơng có hệ số chặn:
Ta có phương trình ước lượng mới về hệ số ICOR
ICOR = 0,935815ODAGDP + 0,212133T
Nhận thấy các hệ số
1 2
,
α α
như vậy các hệ số ước lượng của mơ hình đều phù hợp về mặt kinh tế.
Giá trị P_value của
2 1
, α
α
đều nhỏ hơn 0,05 nên kết quả thu được hồn tồn có ý nghĩa về mặt thống kê. Ngồi ra giá trị
2
R
đã hiệu chỉnh là 0,742733 tức là trong điều kiện các yếu tố khác là không đổi thì sự tăng lên của tỷ trọng ODA sẽ giải thích được 74,2733 sự
tăng lên của hệ số ICOR. Ta có thể kết luận rằng giữa ODA và hệ số ICOR có quan hệ
thuận chiều. Cứ 1 tăng lên của tỷ trọng ODA sẽ làm hệ số ICOR tăng thêm 0,935815 ,ngồi ra hệ số ICOR có xu hướng tăng thêm 0,212133 qua các năm. Như vậy ODA tăng
lên kéo theo xu hướng tăng lên của hệ số gia tăng vốn ICOR, điều này có nghĩa là hiệu quả sử dụng vốn giảm đi gây bất lợi cho đầu tư của nền kinh tế. Tuy vậy sự gia tăng của vốn
ODA vẫn làm cho nền kinh tế tăng trưởng như vậy ODA vẫn có những tác động tích cực cho nền kinh tế Việtt Nam. Để khảo sát điều này ta thiết lập mơ hình sau đây:
LogGDP = C +
β
LogODA +
ε
Với : LogGDP là tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm LogODA là tốc độ tăng luồng vốn ODA
Các hệ số C hệ số chặn C ,
β
do tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn dương và do sự phù hợp về quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng GDP và tốc độ tăng vốn ODA
Ta có phương trình ước lượng sau đây:
LogGDP = 6.919986 + 0.588594.LogODA
Kết quả của mơ hình ước lượng hồn tồn có ý nghĩa về mặt kinh tế , ngoài ra Ngoài ra giá trị
2
R
đã hiệu chỉnh là 0,863251 khá cao cho thấy trong điều kiện các yếu tố khác là khơng đổi thì sự tăng lên của dòng vốn ODA giải thích được 86,3251 sự tăng lên của tăng
trưởng kinh tế.
3.1.3.2. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đến tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Một cách tương tự ta xét mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng GDP. Số liệu khảo sát cho giai đoạn 1995-2005
Mơ hình được thiết lập như sau:
LogGDP = C +
α
LogFDI +
ε
Kết quả thu được :
LogGDP = 7,157081 + 0,449468LogFDI Kết quả thu được là hồn tồn có ý nghĩa về mặt thống kê và về mặt kinh tế các hệ
số đều dương và các giá trị P_value đều nhỏ hơn 0,05. Ngoài ra giá trị
2
R
đã hiệu
chỉnh là 0,998143 rất cao cho thấy trong điều kiện các yếu tố khác là không đổi thì sự tăng lên của FDI giải thích 99,8 sự tăng lên của GDP . Như vậy 1 tăng lên của
FDI kéo theo sự tăng lên 0,449468 sự tăng lên của GDP. Ta có thể thấy mối quan hệ thuận chiều này qua đồ thị sau đây
3.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới việc nâng cao chất lượng lao động

3.2.1. Xử lý số liệu để đánh giá chất lượng lao động


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

tỷ đồng tỷ đồng

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×