1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Một số giải pháp nhăm phát triển thị trường cung lao động

Một số giải pháp nhăm phát triển thị trường cung lao động

Tải bản đầy đủ - 62trang

CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG VÀ TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN
TRONG THỜÌ GIAN TỚI

4.1 Một số giải pháp nhăm phát triển thị trường cung lao động


Trên cơ sở những đánh giá và phân tích trên ta đưa ra một số khuyến nghị đối với cung lao động trên thị trường lao động Việt Nam như sau
4.1.1 Thực hiện hiệu quả công tác kế hoạch hố dân số và gia đình, tạo ra nguồn cung lao động hợp lý cho từng thời kỳ phát triển kinh tế-xã hội, trên cơ sở đó, hướng tới hình
thành cung lao động chất lượng cao, có quy mô và tốc độ tăng hợp lý. 4.1.2 Phát triển giáo dục, đào tạo để nâng cao chất lượng của cung lao động theo các
giải pháp có tính chiến lược, lâu dài bao gồm: Thực hiện phổ cập trung học cơ sở toàn quốc và nâng cao tỷ lệ học sinh phổ thông
trung học trong độ tuổi đi học cấp này. Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo trong lực lượng lao động và đảm bảo cơ cấu hợp
lý giữa các cấp trình độ. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phấn đấu chuyển sang đào tạo theo tiêu
chuẩn các nước phát triển. Chuyển sang đào tạo theo định hướng cầu lao động đào tạo gắn với sử dụng, gắn với
cầu của thị trường lao động, cung cấp lao động có chất lượng tay nghề, có sức khoẻ, có kỷ luật, tác phong cơng nghiệp, có văn hố… cho thị trường trong nước và hội nhập
quốc tế. Đa dạng hố các loại hình trường, lớp đào tạo, dạy nghề Nhà nước, tư nhân, quốc tê,
dần dần hình thành thị trường đào tạo lao động kỹ năng phù hợp với pháp luật.
4.1.3 Đảm bảo sự vận động thông suốt của thị trường lao động. Một thị trường lao động được xem là vận hành hiệu quả khi khơng bị chia cắt bởi các yếu tố chính sách hành
chính, tự do di chuyển do tác động của mức tiền lương trên thị trường lao động. Do đod cần phải hồn thiện chính sách hành chính nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho
việc di chuyển lao động trên thị trường lao động; hồn thiện các chính sách thị trường lao động hướng vào đảm bảo quyền và lợi ích bình đẳng giữa lao động các khu vực kinh
tế Nhà nước, tư nhân , FDI , giữa lao động tại chỗ , lao động nhập cư và lao động là là người nước ngoài trên thị trường lao động . Nhà nước không can thiệp vào các quá trình
điều tiết cung cầu lao động tụ nhiên trên thị trường lao động toàn quốc.

4.2 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ thu hút vốn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số giải pháp nhăm phát triển thị trường cung lao động

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×