1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Giải quyết đầu ra cho nông nghiệp, nông thôn. Điện khí hoá nông thôn.

Giải quyết đầu ra cho nông nghiệp, nông thôn. Điện khí hoá nông thôn.

Tải bản đầy đủ - 42trang

mạnh cơ sở vật chất-kỹ thuật trên cơ sở của những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật và kinh tế-xã
hội cho việc phát triển nông thôn điện, đờng, trờng, trạm, và các dịch vụ đầu vào
đầu ra, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện phân công mới lao động xã hội trong nông nghiệp trên cơ sở hỗ trợ các ngành, nghề thủ công nghiệp, các làng nghề
truyền thống và dịch vụ tạo nên thế chân kiềng: nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ
trên địa bàn nông thôn. Tất cả các kết quả đó đã góp phần từng bớc phát triển nền nông nghiệp sinh thái và tạo nên bộ mặt nông thôn mới theo diện mạo của công
nghiệp và đô thị với mục tiêu đến năm 2020 nơc ta cơ bản trở thành nớc công nghiệp.

5.2 Giải quyết đầu ra cho nông nghiệp, nông thôn.


Trong quá trình phát triển, ngành công nghiệp đã thu mua đợc rất nhiều sản phẩm đầu ra cho nông nghiệp n«ng th«n, gióp cho n«ng nghiƯp, n«ng th«n më rộng
đợc sản xuất cũng nh tăng thu nhập cho nông dân, ví dụ:
Ngành dệt-may đã thu mua đợc 29.340 tấn bông hạt, ngoài ra còn có chính sách hỗ trợ cho nông dân, nh cho vay u đãi để đầu t trồng bông 29 tỷ đồng với lãi suất
5năm, ứng trớc toàn bộ giống, phân bón, thuốc trừ sâu cho nông dân trồng bông không tính lãi 10 tỷ đồngnăm, bảo hiểm giá mua ngay từ đầu vụ cho nông dân.
Ngành giấy đã cải tiến, nâng sản lợng sản xuất bột giấy, vợt công suất từ 10-20, đã tăng lợng tiêu thụ gỗ làm nguyên liệu giấy cho nông dân.
Ngành sữa liên tục tăng lợng sữa mua của nông dân từ 27.510 tấn năm 1997 lên 50.549 tấn năm 2000, tạo điều kiện phát triển đàn trâu bò ở các vùng nông thôn
từ 17.200 con lên 31.000 con giúp nông dân các vùng nuôi trâu bò lấy sữa xoá hẳn đợc thực trạng nghèo đói.

5.3 Điện khí hoá nông thôn.


Ngành điện đã nhanh chóng , khẩn trơng đa diện tích về nông thôn, giảm giá thành phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tạo tiền đề cho
việc phát triển kinh tế xã hội nông thôn, thực hiện chính sách nông nghiệp-nông
thôn-nông dân của Đảng, góp phần xoá đói giảm nghèo, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Chính phủ đã chỉ đạo các địa phơng và tổng công ty điện lực Việt nam
9
EVN thực hiện chính sách nhà nớc và nhân dân, trung ơng và địa phơng cùng làm. Nhờ sự cố gắng chung và phối hợp có hiệu quả giữa các ngành, các cấp có
liên quan, chơng trình đa điện về nông thôn đã đạt đợc những kết quả tốt. Chỉ riêng từ năm 1998-2000 EVN đã dành gần 1000 tỷ đồng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và
trên 73 tỷ ®ång vay tÝn dơng ®Ĩ ®Çu t ®iƯn vỊ trung tâm 20 huyện và 555 xã. Tính đến 3152001, điện lới quốc gia đã đợc đa đến 61 tỉnh,thành phố trên
cả nớc, 100 số huyện đã có điện lới và điện tại chỗ, trong đó 97,2 số huyện có điện lới quốc gia và 2,8 số huyện có điện tại chỗ nh thuỷ điện nhỏ, diesel, điện
mặt trời, , 83,7 số xã đã có điện 74768935 xã và 74,8 số hộ nông dân có
điện 9.615.30012.855.200 hộ để sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt hiện tại số xã, số hộ nông dân có điện sử dụng ở nớc ta đã cao hơn một số nớc trong khu vực: số xã
có điện ở Indonesial là 82, Philipines là 77, ấn Độ là 9, . Tuy nhiên tỷ lệ số
xã và số hộ dân nông thôn có điện cha đồng đều giữa các vùng dân c. ở các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, các huyện vùng sâu, vùng xa tỷ lệ này thâp hơn ở các vùng
khác. Trong những năm tới đây với việc triển khai các dự án lớn về điện nông thôn, ngành điện đang tập trung cho những địa phơng mà tỷ lệ số xã, số hộ dân nông thôn
có điện còn thấp. Ngành điện đã đề ra mục tiêu là đến hết năm 2005 sẽ hoàn thành việc đa điện về 1459 xã cha có điện còn lại, bảo đảm 100 trung tâm xã có điện lới
hoặc điện tại chỗ trong đó 1139 xã đa điện lới và 320 xã đợc cấp điện tại chỗ; đạt tỷ lệ 85 số hộ dân nông thôn có điện tăng thêm khoảng 1,3 triệu hộ; cải tạo nâng
cao chất lợng lới điện trung-hạ áp các xã đã có điện; đảm bảo giá bán điện đến hộ nông dân thấp hơn giá trần do chính phủ quy định.

5.4. Các sản phẩm cơ khí- điện phục vụ cho n«ng nghiƯp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải quyết đầu ra cho nông nghiệp, nông thôn. Điện khí hoá nông thôn.

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×