1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Lịch sử phát triển của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp.

Lịch sử phát triển của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 42trang

Thực hiện chơng trình hành động vì nông nghiệp và phát triển nông thôn, các viện nghiên cứu thuộc Bộ công nghiệp và cơ sở nghiên cứu giống cây trồng của
các tổng công ty trong toàn ngành đã có các đề tài nghiên cứu thiết thực phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản. Ngoài ra còn nhiều công trình nghiên cứu
của các viện nghiêncứu về lĩnh vực chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch.

II. Quy luật phát triển khách quan cđa c«ng nghiƯp- tiĨu thđ c«ng nghiƯp.


1. C«ng nghiƯp-tiĨu thđ công nghiệp từ một ngành có vị trí thứ yếu, phát triển thành một ngành to lớn có vị trí hàng đầu trong cơ cấu kinh tế.
Tính quy luật trên do đặc điểm, đặc điểm là đặc điểm về mặt kỹ thuật sản xuất của 2 ngành sản xuất công nghiệp và nông nghiệp chi phối. Đặc điểm của sản
xuất nông nghiệp, chủ yếu là đặc điểm công nghệ thể hiện khả năng sinh trởng của các đối tợng lao động thành sản phẩm, và nông nghiệp chỉ có thể đáp ứng nhu cầu
thiết yếu cơ bản của con ngời. Trong khi đó, do các đặc điểm của bản thân quá trình sản xuất, công nghiệp ngày càng phát triển tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu có
tính đa dạng, với trình độ thoả mãn nhu cầu của xã hội ngày càng cao hơn; từ thoả mãn những nhu cầu cơ bản thiết yếu đến thoả mãn nhiều loại nhu cầu có tính cao
cấp, từ đáp ứng nhu cầu cấp 1 đến đáp ứng nhu cầu cấp 2,3, Tính quy luật đó nảy sinh do sự phát triển nhu cầu của con ngời : Từ chỗ
đảm bảo các nhu cầu cơ bản thiết yếu, khi trình độ kinh tế, xã hội, trình độ văn minh công nghiệp phát triển, con ngời đòi hỏi nhu cầu toàn diện hơn và ở trình độ
cao hơn. Nghiên cứu tính quy luật này cho ta thấy, do điều kiện cụ thể và trình độ phát triển ở
mỗi nớc mà mô hình cơ cÊu kinh tÕ cã thĨ kh¸c nhau, song xu thÕ phát triển chung của xã hội loài ngời thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế của mỗi nớc đợc chuyển dịch từ
cơ cấu nông-công nghiêp sang công- nông nghiệp hiện đại.

2. Lịch sử phát triển của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp.


12
Xét trong mối quan hệ phân công lao động xã hội giữa hai ngành công nghiệp và nông nghiệp, thờng trải qua một chu trình bao gồm 3 giai đoạn cơ bản :
sản xuất công nghiệp ra đời trong nông nghiệp-một hoạt động nằm trong nông nghiệp; tách ra khỏi nông nghiệp thành một ngành độc lập; quay trở lại kết hợp với
nông nghiệp bằng nhiều hình thức tổ chức mối liên hệ sản xuất đa dạng ở trình độ hoàn thiện và tiên tiến hơn. Hoạt động sản xuất nông nghiệp xuất hiện trong lịch sử
phát triển của loài ngời rất sớm, từ khi loài ngời bắt đầu săn bắt hái lợm, hoạt động khai thác tài nguyên động thực vật trong tự nhiên tạo nguồn thực phẩm để sinh
sống. Sau đó là các hoạt động sản xuất thủ công nghiệp chế tạo ra những dụng cụ lao động và các đồ dùng thô sơ phục vụ cho hoạt động hái lợm, săn bắt và sinh hoạt.
Cùng với sự phát triển của lực lợng sản xuất, do yêu cầu thoả mãn nhu cầu của loài ngời, các hoạt động nông nghiệp phát triển thành loại hình sản xuất công nghiệp
nằm trong công nghiệp. Hình thức sản xuất này có tính tự cung, tự cấp do sử dụng thời gian nông nhàn để tiến hành sản xuất.
Sự phát triển nền sản xuất xã hội gắn liền với sự phát triển của phân công lao động xã hội, cuộc phân công lao động lớn lần thứ hai, công nghiệp đã tách ra
hoạt động sản xuất độc lập. Tuy có quá trình hoàn thành phát triển rất sớm, song công nghiệp cho đến thời kỳ tiền t bản chủ nghĩa về cơ bản vẫn là một nền sản xuất
nhỏ, cá thể của những ngời thợ thủ công tiến hành. Công nghiệp tách khỏi nông nghiệp thành một ngành sản xuất độc lập. Tuy
vậy, giữa hai ngành này có mối liên hệ sản xuất rất mật thiết với nhau. Do đó, đòi hỏi công nghiệp phải quay lại kết hợp với nông nghiệp bằng các hình thức tổ chức
mối liên hệ sản xuất với những hình thức đa dạng và ngày càng hoàn thiên nh : tổ chức và cung ứng nguyên liệu và t liệu lao động cho nhau; các hình thức liên kết
liên doanh, các loại hình xí nghiệp liên kết sản xuất, các công ty, tổng công ty nông- công nghiệp hoặc công-nông nghiệp

3. Quá trình phát triển công nghiệp từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử phát triển của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×