1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Lu thông hàng hoá:

Lu thông hàng hoá:

Tải bản đầy đủ - 42trang

Toàn huyện có 9.055,06 ha đất lâm nghiệp chiếm7,57 diện tích đất tự nhiên và 8,4 diện tích đất sủ dụng.Đất lâm nghiệp của Thach Thất chủ yếu trồng
keo, bạch đàn và một số loại cây khác đợc trồng từ những năm 80 theo chơng trình dự án 327,dự án PAM.Việc khai thác gỗ, củi chỉ mới tiến hành gần đây song giá trị
rất nhỏ: năm 1995 là 467 triệu đồng, năm 1996 là 557 triệu đồng, năm 1997 là 685 triệu đồng.
c.Thuỷ sản: Hiện tại huyện Thạch Thất có 219 ha mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản chiếm
3,12 đất nông nghiệp và 306,2 ha mặt nớc cha sử dụng.Việc nuôi thuỷ sản trong một vài năm gần đây có xu thế giảm.Tổng giá trị sản xuất năm 1995 là 1.200 triệu
đồng, năm 1996 là 2.494 triệu đồng, năm 1997 là 2.711 triệu đồng, tốc độ bình quân 3 năm là 5. Hớng tập trung khai thác đa vào sử dụng hết diện tích mặt nớc
cha chăn thả cá, phát động nông dân phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ đặc sản để tăng nhanh giá trị sản phẩm về thuỷ sản.
d. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã đợc tổ chức lại thích ứng
với cơ chế thị trờng, chun híng s¶n xt kinh doanh c¶i tiÕn mÉu m· từng bớc đạt kết quả khá.
- Tổng giá trị sản xuất năm 1995 là 59.694 triệu đồng, năm 1997 là 81.399 triệu đồng. Tốc độ tăng bình quân 3 năm 1995-1997 là 12,5.
- Hiện tại có một doanh nghiệp nhà nớc gạch Cẩm Thanh tổng vốn kinh doanh là 5,52 tỷ đồng với 220 công nhân. Có 4 công ty TNHH hành nghề xây dựng và trang
trí nội thất tổng số vốn đăng ký 6,172 tỷ đồng với 196 lao động. Có 2714 hộ cá thể sản xuất thủ công nghiệp với gần 8.695 lao động.
- Thủ công nghiệp của Thạch Thất chủ yếu là làng nghề truyền thống, có 5 làng nghề với 2.270 hộ làm nghề thủ công tËp trung vµo mét sè ngµnh nh kim khÝ, chÕ
biÕn lâm sản, sản xuất đồ mộc, sản xuất vật liệu xây dựng, làm hàng mây tre đan,

1.2. Lu thông hàng hoá:


a. Thơng mại dịch vụ: Trong những năm qua hoạt động dịch vụ ở các cụm dân
c, ở trung tâm các xã, các thị trấn, các chợ trên địa bàn huyện phát triển
19
mạnh. Năm 1997 có khoảng 3.200 lao động tham gia vào ngành thơng mại dịch vụ và khoảng 2.700 lao động nông nghiệp kết hợp tham gia hoạt động
thơng mại. Tổng giá trị sản xuất năm 1995 là 28.808 triệu đồng, năm 1997 là 38.251 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 3 năm là 16 đã đáp ứng đợc nhu
cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng. b.
Dịch vụ các ngành phi vật chất: Do nhu cầu ngày càng tăng nhanh về sản xuất hàng hoá và đời sống nhân dân nên các dịch vụ về tài chính ngân hàng,
bu điện, y tế, bảo hiểm, ngày càng tăng. Giá trị sản xuất năm 1995 là
35.644 triệu đồng, chiếm 55,3 trong cơ cấu lu thông, năm 1997 là 54.460 triệu đồng, chiếm 58,8 cơ cấu lu thông dịch vụ. Đã đáp ứng đợc nhu cầu
phục vụ đời sống và quản lý Nhà Nớc.
c. Du lịch: Huyện Thạch Thất thuộc cụm du lịch Sơn Tây-Thạch Thất-Quốc
Oai, có chùa Tây Phơng, hồ Tân Xã, các đình, chùa, di tích lịch sử văn hoá, các làng nghề truyền thống và các lễ hội truyền thống. Nhng trong những
năm qua cha đợc đầu t xây dựng điểm tham quan du lịch, nên nền kinh tế du lịch cha đợc hình thành.
d. Tài chính-ngân hàng: Ngành tín dụng, ngân hàng ®· cã nhiƯu ®ỉi míi vỊ
ho¹t ®éng, huy ®éng vèn, cho vay, thu nợ doanh số cho vay năm 1997 là 41,9 tỷ đồng tăng 5 so với năm 1996. Đối tợng cho vay nông nghiệp chiếm
66,7, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 24,1, dịch vụ là 9,2. Số d nợ tiết kiệm năm 1997 là 16,96 tỷ đồng tăng hơn năm 1996 là 24,2. Đối t-
ợng và ngành nghề cho vay đợc mở rộng, từng bớc đã đáp ứng đợc nhu cầu về vốn phục vụ nhân dân đầu t phát triển sản xuất kinh doanh, các hộ nghèo đã
có vốn để xoá đói giảm nghèo một cách có hiệu quả.
1.3.Về cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng
a. Thuỷ lợi: - Thuỷ nông: Toàn huyện có 43 trạm bơm, trong đó 24 trạm bơm tới và 19
trạm bơm tiêu. Tổng công suất là 224.910m
3
h.
20
- Đê điều: Huyện Thạch Thất có tuyến đê tả ngạn sông Tích do nhà nớc quản lý với chiều dài 16,5km. Có 18 cống tiêu dới đê làm nhiệm vụ tiêu nớc về
mùa ma.
b. Điện: - Nguồn điện: hiện tại huyện Thạch Thất đợc cấp điện bằng 3 trạm biến ¸p
trung gian víi tỉng c«ng st 9.000 KVA. + Khu vùc 1: CÊp tõ tr¹m trung gian Th¹ch ThÊt víi công suất 3.600 KVA lấy từ
trạm E7 Sơn Tây cấp cho các xã phía bắc.
+ Khu vực 2: Cấp từ trạm trung gian Thạch Hoà công suất 1.800 KVA lấy từ nguồn E7 Sơn Tây cấp cho các xã phía tây huyện.
+ Khu vực 3: Từ trạm trung gian Bình Phó c«ng st 3.600 KVA lÊy ngn tõ Qc Oai cấp cho các xã phía Nam.
- Lới điện: Lới điện ở Thạch Thất chủ yếu là 2 cấp điện áp 35KV và 10KV nh- ng chủ yếu là cấp điện áp 10KV. Hiện tại có 65 trạm biến áp tiêu thụ, số máy
biến áp là 69 với tổng công suất là 9.770 KVA. Đờng dây cao thế là 125,8
km, đờng dây hạ thế là 169,2 km, tổng phụ tải 17.776 kw. c. Giao thông vận tải:
Mạng lới đờng bộ đã đợc phát triển đồng bộ từ vùng đồi gò đến vùng đồng bằng, mật độ là 2,21kmkm
2
. Đờng quốc lộ thuộc địa phận là 13 km bao gồm đờng 21A, 32. Đờng tỉnh lộ thuộc
địa phận huyên là 22 km gồm tỉnh lộ 80, 84 trong đó đờng rải nhựa 14 km, đờng
cấp phối là 8 km. Đờng liên xã 65 km trong đó có 9,2 km rải nhựa. Đờng thôn xóm 163,6 km, trong đó đờng nhựa 7,5 km, đờng bê tông, đơng gạch 45 km, đờng cấp
phối 111,1 km. d. Thông tin liên lạc:
Mạng lới thông tin liên lạc hiện nay đã có 3 tổng đài kỹ thuật số với dung lợng 3000 số, số máy điện thoại có trên mạng là 1800, mật độ là 1,31 máy trên 100 dân.
Số bu cục là 3, bán kính phục vụ bình quân mỗi bu cục là 4km, mạng thông tin tuyên truyền phát hành báo trí đợc tổ chức tốt ở tất cả các xã.
21

2. Xã hội 1.1 Thu nhập và đời sống:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lu thông hàng hoá:

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×