1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Những kết quả đạt đợc:

Những kết quả đạt đợc:

Tải bản đầy đủ - 42trang

hộ đợc xem truyền hình. 100 các xã có báo nhân dân, báo Hà Tây. Nếp sống văn hoá đợc đẩy mạnh, có 14.30030.890 hộ đợc công nhận gia đình văn hoá. Có 1945
làng xã xây dựng hơng ớc làng xã, có 3098 di tích đợc nhà nớc công nhận di tích lịch sử.

III. Thực trạng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 1996-2000.


1. Những đặc điểm chính:


- Thạch Thất có diện tích đất tự nhiên 12.807 ha, gồm 20 xã thị trấn, là huyện n«ng nghiƯp cã 11 x· vïng n«ng giang, 9 x· vùng đồi gò.
- Lực lợng lao động xã hội của huyện khá lớn, mức độ thu hút vao công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp cha nhiều. Năm 2000 lao động sản xuất công
nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là 13.00068.421 ngời. - Đặc biệt có 8 làng nghề truyền thống đang phát triển mạnh với các nghề nh
mộc cổ truyền, mộc dân dụng, mây tre giang đan, cơ kim khí, Trong đó
phát triển mạnh kể cả diện rộng là nghề chế biến sản xuất đồ mộc, cơ kim khí với đội ngũ kỹ thuật đông đảo đã góp phần quan trọng nâng cao mức sống
nhân dân. - Có hệ thống đờng điện, trạm biến áp phủ kín 20 xã.

2. Tình hình sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 1996-2000.


Trong những năm qua tuy t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi cã nhiỊu khã khăn nhng các cấp uỷ, chính quyền từ xã đến huyên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất
công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tạo ra sự chuyển biến và đạt đợc một số kết quả
đáng kể:

a. Những kết quả đạt đợc:


- Đã tập trung khá lớn nguồn vốn đầu t cải tạo hệ thống trạm biến áp và đờng dây tải điện, hệ thống giao thông liên xã, các trơc giao th«ng nèi liỊn tØnh lé,
qc lé tíi cơm dân c, một số nơi đã bố trí đợc bến bãi chứa vật t nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.
23
- Lực lợng sản xuất ngoài quốc doanh phát triển khá mạnh, với nhiều loại hình sản xuất:
+ 4 hợp tác xã sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. + 5 tổ hợp tác.
+ 15 công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ Đặc biệt có 9.300 hộ sản xuất kinh doanh công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đủ các ngành nghề. Lực lợng trên chủ yếu tập trung ở các xã có nghề thủ công
truyền thống. Ngoài ra nhiều làng đã có nghề mới nh xay sát lơng thực, vận tải, may mặc, khâu bóng, phát triển ở nhiều xã trong huyện. Các loại hình sản xuất
công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh đã thu hút một lực lợng lao
động thờng xuyên năm sau nhiều hơn năm trớc: Năm 1996 có 8.675 lao động
công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp , chiếm tỷ lệ 14 lao động xã hội; năm 2000 có 13.000 lao động, chiếm 19 lao động xã hội.
- Do nhu cầu cạnh tranh để tồn tại và phát triển đã đẩy nhanh mức độ cơ giới hoá ở các khâu, chính vì vậy nhiều sản phẩm có chỗ đứng ổn định ở thị trờng
trong nớc và một số thị trờng tham gia xuất khẩu.
- Trên địa bàn duy nhất có 2 doanh nghiệp nhà nớc sản xuất vật liệu xây dựng đang từng bớc ổn định sản xuất.
- Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trong những năm qua có tốc độ tăng trởng khá, tốc độ tăng bình quân trong thời gian 1996-2000 là 14,3.
- Thu ngân sách ngoài quốc doanh giữ ở mức ổn định. Năm 1996 gia trị công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là 59 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh là 1,118 tỷ
đồng gồm cả dịch vụ và xây dựng cơ bản. Đến năm 2000, giá trị công nghiệp-
tiểu thủ công nghiệp là 100,2 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh là 1,294 tỷ gồm cả dịch vụ và xây dựng cơ bản.
- Những năm qua, các câp, các ngành, các đoàn thể, nhất là hội phụ nữ đã bớc đầu quan tâm đến công tác khuyến công. 12 xã chủ yếu là thuần nông đã tổ
chức đợc 25 lớp học các nghề: Mây tre giang đan, khâu bóng, làm nón mũ lá,
chế biến lơng thực thực phẩm, thêu ren, tin học điện tử cho 1.701 ngời.
24
Ngoài ra Trung tâm kỹ thuật hớng nghiệp dạy nghề đã tổ chức dạy nghề và thi nghề cho: 3.150 học sinh theo chơng trình hớng nghiệp và đào tạo nghề cấp tốc
phục vụ nhu cầu sản xuất. - Kết quả trên bớc đầu tạo ra những tiền đề mới cho sự phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp. Song so với yêu cầu và tiềm năng thì đang còn nhiều tồn tại yếu kém.

b. Những tån t¹i:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những kết quả đạt đợc:

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×