1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Những tồn tại:

Những tồn tại:

Tải bản đầy đủ - 42trang

Ngoài ra Trung tâm kỹ thuật hớng nghiệp dạy nghề đã tổ chức dạy nghề và thi nghề cho: 3.150 học sinh theo chơng trình hớng nghiệp và đào tạo nghề cấp tốc
phục vụ nhu cầu sản xuất. - Kết quả trên bớc đầu tạo ra những tiền đề mới cho sự phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp. Song so với yêu cầu và tiềm năng thì đang còn nhiều tồn tại yếu kém.

b. Những tồn tại:


- Tỷ lệ lao động công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp so với tổng số lao động xã hội trên địa bàn hàng năm còn thấp bình quân 5 năm la 15,5.
- Một số làng nghề truyền thống phát triển mạnh song số làng thuần nông ít nghề còn chiếm tỷ lệ cao 4654 làng chiếm 85. Đáng chú ý là lực lợng sản
xuất của các làng nghề bung ra cha tổ chức lại, hiện tợng nhiều hộ sản xuất kinh doanh lớn nhng không đăng ký kinh doanh. Tình trạng ô nhiễm môi tr-
ờng: không khí, nguồn nớc, tiếng ồn ở các xã nh xã Phùng Xá, Hữu Bằng, Chàng Sơn đang ở mức báo động, làm ảnh hởng nhiều đến sức khoẻ công
đồng dân c. Song việc khắc phục còn nhiều khó khăn vợt tầm giải quyết của cơ sở, huyện.
- Công nghiệp quốc doanh trên địa bàn nhỏ bé, còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
- Thị trờng tiêu thụ còn hạn hẹp, nhất là thị trờng xuất khẩu. - Công nghệ sản xuất lạc hậu, mẫu mã cải tiến chậm, khả năng cạnh tranh còn
hạn chế. Đáng chú ý đang xuất hiện tình trạng làm hàng xô, chất lợng sản phẩm kém ảnh hởng đến uy tín nghề truyền thống.
- ý thức,trách nhiệm và chấp hành lập pháp của các cơ sở sản xuất cha nghiêm. - Việc nhân cấy nghề, phát triển nghề mới gặp nhiều khó khăn về nhận thức, về
kinh phí đào tạo nghề, vì vậy hiệu quả đào tạo nghề đáp ứng ở mức độ thấp. - Công tác quản lý Nhà nớc tuy có quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ
chính quyền từ xã đến huyện nhng bộ máy quản lý từ các cơ sở xã, thị trấn đến các ban ngành cha đợc củng cố kiện toàn, chức năng nhiệm vụ còn chồng
chéo, hầu hết các xã, thị trấn vẫn cha bố trí cán bộ theo dõi. 25
- Cơ sở kỹ thuật hạ tầng không đáp ứng nh đờng liên xã còn hẹp, yếu về kết cấu, bến bãi hầu nh cha có hoặc bố trí tuỳ tiện làm ảnh hởng thờng xuyên đến
chật tự an toàn giao thông, hệ thống đờng dây và trạm biến áp, thông tin liên
lạc tuy có đầu t cải tạo, nâng cấp song còn nhiều bất cập.
Danh sách Số làng có nghề và số làng đạt tiêu chuẩn làng nghề
năm2000 và dự kiến 2005. TT
Tên xã Số làng
trong
xã Năm 2000
Dự kiến 2005 Số
làng
có nghề
Số làng đạt tiêu
chuẩn làng nghề
Số làng có nghề
Số làng đạt tiêu
chuẩn làng nghề
1 Cẩm Yên
3 2
2 Đại Đồng
1 1
1 1
3 Lại Thợng
6 4
4 Phú Kim
4 3
5 Hơng Ngải
1 1
1 1
6 Canh NËu
1 1
1 1
7 DÞ NËu
2 2
2 1
8 Phïng Xá
2 2
2 2
9 Hữu Bằng
1 1
1 1
10 Bình Phú
4 4
4 4
11 Thạch Xá
2 2
1 2
2 12
Chàng Sơn 1
1 1
1 1
13 Cần Kiệm
3 2
3 2
14 Đồng Trúc
4 1
1 3
15 Hạ Bằng
3 1
1 2
16 Tân Xã
3 2
17 Bình Yiên
6 4
18 Kim Quan
2 2
19 Liên Quan
4 1
3 20
Thạch Hoà 1
1 Cộng:
54 20
7 43
14
26

3. Nguyên nhân:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những tồn tại:

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×