1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 42 (trang)
Về thị trờng tiêu thụ Đầu t cơ sở hạ tầng.

Về thị trờng tiêu thụ Đầu t cơ sở hạ tầng.

Tải bản đầy đủ - 42trang

III. Giải pháp phát triĨn c«ng nghiƯp-tiĨu thủ công nghiệp giai đoạn 2001-2005.
1. Một số giải pháp chung. 1.1 Về quy hoạch, kế hoạch:
Do áp lực về việc làm, về đời sống, về môi trờng sinh thái tại các làng nghề, về trật tự an toàn giao thông, xã hội và đặc biệt là các khu công nghiệp kỹ thuật
cao của nhà nớc sẽ hình thành trong tơng lai tại điạ bàn. Nên huyện Thạch Thất đã
có các giải pháp lập dự án quy hoạch cụm hoặc điểm Công nghiệp chủ yếu là điểm
công nghiệp. Nội dung của dự án nhằm xác định ngành nghề sản xuất, quỹ đất cho sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đến năm 2005, quỹ đất bố trí từng năm
sẽ đợc dự án đề cập cụ thể trên cơ sở số liệu điều tra, dự kiến diện tích cho một điểm công nghiệp ở mỗi xã nhiều nhất là 10 ha.

1.2 Về thị trờng tiêu thụ


Thị trờng tiêu thụ sản phẩm do các chủ cơ sở sản xuất tìm hiểu, lựa chọn trên cơ sở khai thác thị trờng thủ đô và các tỉnh thành phố trong cả nớc. Những sản
phẩm đã tham gia xuất khẩu cần coi trọng công tác đầu t công nghệ tiên tiến để tiếp
tục giữ vững thị trờng nớc ngoài. Huyện sẽ tăng cờng công tác thông tin tiếp thị, tổ chức tham gia để học hỏi, tìm hiểu mở rộng thị trờng.

1.3. Đầu t cơ sở hạ tầng.


Nguồn điện: + Đầu t cải tạo nâng cấp và xây mới hệ thống đờng dây và trạm biến áp bằng mọi
nguồn vốn của nhà nớc và nguồn tự có của cơ sở sản xuất nhăm đạt mục tiêu đến
năm 2005 có mức điện tiêu thụ bình quân là 320KWhngời. Bằng vốn XDCB tập trung của ngành điện hàng năm để cải tạo, nâng cấp và xây
dựng mới đờng điện và trạm trung áp Trạm trung áp Hoà Lạc, Bình Phú, Liên Quan. Bằng vồn tập trung của địa phơng xây dựng đờng dây và trạm sau trạm trung
ấp.
37
Nh vậy đến năm 2005 bằng vốn ngành điện và các nguồn vốn khác dự kiến xây mới 38 trạm biến áp tiêu thụ.
+ Trớc mắt phải đầu t bằng mọi nguồn vốn để cải tạo nâng cấp đờng dây và trạm ở những làng nghề mà hiện tại công tác tiêu thụ không đáp ứng đủ.
+ Ngành điện phấn đấu triển khai công việc nhận bàn giao lới điện trung áp hoàn thành vào năm 2001, để chuẩn bị kế hoạch bán điện cho các hộ.
Giao thông: Chủ động thực hiện theo phân cấp đầu t nh sau:
- Về công tác duy tu bảo dỡng: + Đờng trục huyện: Hàng năm ngân sách huyện sẽ bố trí kinh phí để duy tu bảo d-
ỡng nhằm giữ vững cấp, loại đờng hiện có. + Đờng liên thôn, xóm và phục vụ sản xuất nông nghiệp do xã huy động các nguồn
đóng góp của nhân dân, nguồn thuế nông nghiệp để lại, để tổ chức duy tu bảo d
- ỡng phục vụ giữ vững chất lợng đờng xã trong quá trình khai thác.
- Công tác đầu t cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới: Định hớng mục tiêu xây dựng: Tranh thủ các nguồn do Nhà nớc, tỉnh và trung ơng hỗ trợ và các nguồn khác do
nhân dân đóng góp, do ngân sách xã, thị trấn và ngân sách huyện bố trí nhằm đạt mục tiêu đến năm 2005 hoàn thành:
+ Phấn đấu thi công song các tuyến Phú Kim-Canh, Dị Nậu; tuyến Bình Yên-Đồng Trúc, tuyến Thạch Xá-Tây Phơng-Hạ Bằng và một số đoạn tuyến nôi từ quốc lộ,
tỉnh lộ tới cụm dân c, các đoạn, tuyến vào cụm điểm công nghiệp. + Các tuyến liên thôn, xã do các xã huy động, nguồn vốn phấn đấu đạt 70 của
tổng chiều dài đợc rải bê tông, lát gạch nghiêng. Về thông tin liên lạc:
- Đẩy nhanh tốc độ phát triển hiện đại hoá mạng thông tin trong huyện. Mục tiêu: Đến năm 2005 có 4 tổng đài kỹ thuật số. Đa số máy bình quân 2
máy100 dân cuả năm 2000 lên 5 máy100 dân vào năm 2005.
1.3.Về vốn đầu t cho sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công mghiệp.
- Ngành ngân hàng đẩy mạnh các hình thức cho vay u đãi víi l·i xt thÊp. Coi träng cđng cè c¸c q tín dụng nhân dân, các quỹ hội của các tổ chức chính
38
trị, đoàn thể quần chúng nhằm đáp ứng cho các cơ sở sản xuất đợc thuận tiện về không gian, thời gian và thuận tiện lựa chọn các hình thức vay ngắn hạn,
trung hạn, dài hạn. - Các phòng chức năng giúp các xã có làng nghề phát triển lập các dự án khả
thi về cụm điểm công nghiệp ®Ĩ vay vèn cã hiƯu qu¶. - Võa khun khÝch, vừa tranh thủ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nớc có
vốn đầu t xây dựng các dự án xây dựng sản xuât công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện.
1.6. Về công tác quản lý Nhà nớc. - Tăng cờng sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng để đẩy nhanh tốc độ tăng trởng
kinh tế theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Chú trọng điều chỉnh kinh tế phù hợp để lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả trên các mặt
quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.
- Tăng cờng công tác quản lý chuyên ngành, kiện toàn bộ máy, đào tạo bộ máy cán bộ đảm bảo đủ năng lực sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Tăng
cờng công tác kiểm tra sản xuất, đẩy mạnh biện pháp bảo vệ môi trờng. Thực
hiện duyệt cấp đăng ký kinh doanh đồng thời duyệt phơng án sử lý chất thải. - Hàng năm uỷ ban nhân dân huyện giành một tỷ lệ ngân sách để hỗ trợ
khuyến khích và tổ chức thực hiện chơng trình này. - Trong khi chờ đợi đề án cải tiến tổ chức quản lý bộ máy nhà nớc từ xã đến
huyện các xã, thị trÊn xÏ thùc hiƯn bè trÝ c¸n bé theo dâi sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp nh sau: Về lãnh đạo phân công một đồng chí
trong thờng trực UBND phụ trách, còn cán bộ giúp việc do lãnh đạo xã bố trí.
2. Một số giải pháp riêng: 2.1. Đối với chế biến lâm sản và sản xuất đồ méc:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thị trờng tiêu thụ Đầu t cơ sở hạ tầng.

Tải bản đầy đủ ngay(42 tr)

×