1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Nguồn vốn của doanh nghiệp.

Nguồn vốn của doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 72trang

Như vậy, có thể thấy, huy động vốn là hoạt động có ý nghĩa đối với q trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tiễn nền kinh tế trong những
năm qua cũng cho thấy doanh nghiệp nào có lượng vốn càng lớn thì càng có thế chủ động trong kinh doanh và có thể thắng được trong cạnh tranh. Ngược lại
doanh nghiệp nào thiếu vốn kinh doanh, không có chiến lược tài trợ trước mắt cũng như lâu dài thường đánh mất vai trò của mình trên thị trường, mất bạn
hàng thường xuyên ổn định, không tạo ra sức mạnh và hiệu quả tổng hợp trong kinh doanh.
Tuy nhiên, đối với mỗi doanh nghiệp, để có được lượng vốn mong muốn không phải là điều đơn giản và trong quá trình xây dựng kế hoạch tài trợ cho
hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải cân nhắc xem sẽ huy động vốn từ những nguồn nào, với chi phí tương ứng là bao nhiêu… để có được
cơ cấu vốn hợp lý nhất?
1.2. CÁC PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
Chúng ta đều đã thấy rằng vốn là điều kiện không thể thiếu đối với một doanh nghiệp. Tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp và các đặc điểm cụ thể
như: ngành nghề kinh doanh, quy mơ, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, trình độ quản lý, trình độ khoa học kỹ thuật, chiến lược phát triển… mà mỗi doanh
nghiệp có thể có các phương thức huy động vốn khác nhau. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các phương thức huy động vốn cho doanh nghiệp ngày càng
được đa dạng hố, giải phóng các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, thúc đẩy sự hút vốn vào các doanh nghiệp. Sau đây là các nguồn vốn và các phương
thức huy động vốn mà các doanh nghiệp có thể sử dụng.

1.2.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp.


Vốn của một doanh nghiệp là cơ sở vật chất cho hoạt động của doanh nghiệp. Có thể nói sự tồn tại và độ tin cậy của một doanh nghiệp trước đối tác
phụ thuộc vào cấu trúc vốn và tư cách pháp lý của doanh nghiệp. Trong đó, cấu trúc vốn thể hiện tỷ trọng các nguồn vốn huy động trong tổng nguồn vốn của
6
doanh nghiệp. Thông thường vốn, của một doanh nghiệp được hình thành từ các nguồn sau:

1.2.1.1. Căn cứ vào thời gian luân chuyển: ta có thể phân chia nguồn vốn


của doanh nghiệp thành nguồn vốn dài hạn và nguồn vốn ngắn hạn. Thông thường những nguồn vốn có thời hạn hồn trả từ 1 năm trở nên gọi
là nguồn dài hạn còn những nguồn vốn có thời hạn hồn trả dưới một năm gọi là nguồn ngắn hạn. Trong nguồn dài hạn người ta còn phân ra nguồn dài hạn với
thời gian hồn trả từ ba năm trở nên có nơi tính từ 5 năm và nguồn trung hạn từ 1 năm đến 3 năm. Tuy nhiên tiêu chuẩn và quan niệm về thời gian để phân
loại thực tế không giống nhau giữa các nước, ngay cả các ngân hàng cũng có thể phân loại khác nhau.
1.2.1.2. Xét trên góc độ quyền sở hữu đối với các khoản vốn: ta có vốn chủ
sở hữu và nợ. Vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn của chính chủ doanh nghiệp, được hình
thành từ vốn góp ban đầu cho việc thành lập doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn bổ sung trong quá trình kinh doanh lợi nhuận để
lại, thu từ nhượng bán tài sản…, chênh lệch đánh giá lại tài sản, các quỹ của doanh nghiệp, vốn đầu tư xây dựng cơ bản…
Vốn vay là các nguồn vốn hình thành từ việc đi vay từ ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác, phát hành trái phiếu, vay doanh nghiệp khác,
sử dụng tín dụng thương mại… Đây là cách phân loại được sử dụng phổ biến hơn các hình thức khác bởi
nó giúp các doanh nghiệp nắm được tình hình tài chính của mình dựa trên việc so sánh phần vốn chủ sở hữu với phần được tài trợ từ các chủ nợ, đồng thời xác
định nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp trong việc thanh toán nợ vay. Trên cơ sở đó, chủ doanh nghiệp có thể xác định được cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp
trong từng giai đoạn cụ thể.
7
Ngồi ra người ta còn có thể phân loại nguồn vốn của doanh nghiệp theo đặc tính thường xuyên nguồn tài trợ thường xuyên và tính tạm thời nguồn tài
trợ tạm thời song hình thức này khơng phổ biến bằng hai hình thức trên.

1.2.2. Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguồn vốn của doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×