1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu công ty.

Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu công ty.

Tải bản đầy đủ - 72trang

vay chặt chẽ… nên vẫn gây khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn vay vốn. Do đó thơng thường khi thiếu vốn các doanh nghiệp thường nghĩ đến nguồn vốn tự
có trước khi nghĩ đến ngân hàng.

1.2.2.3. Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu cơng ty.


Như đã nói ở trên, nguồn vốn vay ngân hàng mặc dù rất linh hoạt song chỉ đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong ngắn hạn. Để khắc phục nhược điểm này
doanh nghiệp có thể sử dụng phương thức huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu công ty.
Trái phiếu công ty là công cụ nợ dài hạn được một doanh nghiệp phát hành để huy động vốn của các tổ chức cá nhân trong nền kinh tế nhằm phục vụ nhu
cầu vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Thời hạn của trái phiếu công ty được xác định từ ngày phát hành đến ngày thanh toán lại cho người mua. Khi
huy động vốn bằng phương thức này, doanh ngiệp phải chịu trách nhiệm về số vốn đã được huy động như một khoản nợ và phải trả lãi vay theo một tỷ lệ nhất
định. Phương thức huy động vốn này chỉ đạt được hiệu quả khi doanh nghiệp lựa
chọn được loại hình trái phiếu phù hợp. Do đó, trước khi quyết định phát hành, doanh nghiệp phải căn cứ vào khả năng tài chính của mình, tình hình cụ thể của
thị trường tài chính, cũng như cách thức trả lãi, chi phí trả lãi, khả năng lưu hành và tính hấp dẫn của trái phiếu đó. Nói chung, doanh nghiệp có thể lựa chọn một
trong những loại trái phiếu khác nhau dưới đây: - Trái phiếu có lãi suất cố định: đây là loại trái phiếu được sử dụng phổ
biến nhất trong các loại trái phiếu công ty. Lãi suất của trái phiếu được xác định ngay khi phát hành trái phiếu và có giá trị thực hiện cho đến khi tới hạn thanh
toán. Việc xác định lãi suất trái phiếu được đặt ra trong mối tương quan so sánh với lãi suất trên thị trường vốn, đặc biệt là phải tính đến sự cạnh tranh với các
trái phiếu của các cơng ty khác. - Trái phiếu có lãi suất thả nổi: loại trái phiếu này có lãi suất biến động
theo sự biến động của thị trường vốn. Trong điều kiện nền kinh tế có mức lạm
13
phát khá cao và lãi suất thị trường khơng ổn định thì các doanh nghiệp có thể khai thác tính ưu việt của loại trái phiếu này. Tuy nhiên vệc quản lý loại trái
phiếu này gặp một số khó khăn do cơng ty khơng thể biết chắc chắn về chi phí lãi vay và phải tốn thời gian cho việc thông báo các lần điều chỉnh lãi suất.
- Trái phiếu có thể thu hồi: loại trái phiếu này cho phép công ty có thể đIều chỉnh lượng vốn sử dụng bằng cách mua lại các trái phiếu đã phát hành vào một
thời gian nào đó trước ngày đáo hạn của trái phiếu. Loại trái phiếu này phải được quy định công khai ngay khi phát hành để người mua trái phiếu được biết.
Thời hạn và giá cả khi chuộc lại cũng phải được quy định rõ ngay từ lúc phát hành. Thông thường, người ta quy định thời hạn tối thiểu mà trái phiếu sẽ khơng
bị thu hồi, ví dụ trong thời gian 36 tháng. - Trái phiếu có thể chuyển đổi: là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành
một lượng nhất định các cổ phiếu thường. Việc huy động vốn bằng hình thức này có ưu điểm là cơng ty có thể gắn bó người mua trái phiếu một cách lâu dài
và đến một thời gian thích hợp họ có thể mua cổ phiếu để trở thành cổ đông của cơng ty. Hơn nữa, do hấp dẫn hơn, hình thức này có thể huy động được nguồn
vốn có chi phí thấp hơn các hình thức khác đồng thời đa dạng hố các cơng cụ huy động vốn.
Ngồi các trái phiếu chủ yếu trên, cơng ty còn có thể lựa chọn một số loại khác như trái phiếu có bảo đảm là trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của
công ty hoặc trái phiếu khơng có bảo đảm là loại trái phiếu không được bảo đảm bằng một loại tài sản cụ thể nào…
Nói chung, huy động vốn cách phát hành trái phiếu cơng ty có ưu điểm là tiết kiệm được chi phí đầu tư; kiềm chế được lạm phát do không làm tăng lượng
tiền cung ứng cho lưu thơng, chỉ nhằm sử dụng có hiệu quả hơn lượng tiền sẵn có trong lưu thơng; chủ động khai thác trực tiếp nguồn vốn có sẵn và tiềm năng
của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Nếu tận dụng được những ưu điểm này thì đây sẽ là phương thức tối ưu và khả thi cho giải pháp về vốn dài hạn của
14
từng doanh nghiệp trong nước, đồng thời có lợi cho tổng thể nền kinh tế nước nhà.

1.2.2.4. Huy động vốn thơng qua tín dụng thương mại.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×