1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước.

Chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước.

Tải bản đầy đủ - 72trang

lành nghề, ln học hỏi, có nỗ lực, có nhiệt tình cao trong cơng việc là điều kiện đảm bảo cho sự thành công của doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp
hoạt động trong những lĩnh vực nhạy cảm với sự biến đổi của công nghệ và thị trường. Trình độ khoa học cơng nghệ cũng đóng góp một vai trò quan trọng
trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu chi phí, tạo được những sản phẩm mới có chất lượng được thị trường chấp nhận… Trên cơ sở những
thành cơng đó, doanh nghiệp ngày càng khẳng định được vị trí của mình, tăng uy tín trên thị trường; từ đó các bạn hàng sẽ yên tâm khi giao dịch với doanh
nghiệp, cũng như các ngân hàng sẽ dễ dàng ủng hộ doanh nghiệp mỗi khi doanh nghiệp cần vốn. Đây là những nhân tố chủ quan có ý nghĩa quan trọng đối với
doanh nghiệp trong xu hướng ngày càng nâng cao vai trò làm chủ thực sự của người lao động và trình độ khoa học kỹ thuật trong từng doanh nghiệp hiện nay.

1.3.2. Nhân tố khách quan.


Khả năng huy động vốn của doanh nghiệp phụ thuộc vào những nhân tố bên trong- những nhân tố của chính bản thân doanh nghiệp. Đó là điều hồn
tồn dễ hiểu như đã được trình bày ở trên. Tuy nhiên, bên cạnh những nhân tố mang tính chất chủ quan đó, trong q trình hoạt động, chính sách huy động vốn
của doanh nghiệp còn chịu tác động của những nhân tố khách quan sau:

1.3.2.1. Chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước.


Chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước là một nhân tố có tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế
thị trường, và vì thế tất nhiên ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn. Trên cơ sở pháp luật kinh tế và các chính sách kinh tế, Nhà nước tạo mơi trường và hành
lang cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và hướng các hoạt động đó theo kế hoạch kinh tế vĩ mô.
Đây là nhân tố mà các doanh nghiệp bắt buộc phải nắm rõ và tuân thủ vô điều kiện với tư cách là một pháp nhân đối với những quy định của pháp luật.
Việc huy động vốn từ những nguồn nào, theo phương thức gì, với quy mô bao nhiêu… đều phải thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước được thể
25
chế hố bằng các quy định, nghị định của Chính và các văn bản pháp luật khác. Ví dụ như theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì các doanh nghiệp Nhà nước
hoặc cơng ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, trong khi công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ được phép tăng vốn bằng
cách gọi thêm vốn góp từ các thành viên hoặc kết nạp thêm thành viên mới, hoặc trích từ quỹ của công ty chứ không được phép phát hành cổ phiếu hay trái
phiếu. Hoặc theo nghị định số 271999NĐ-CP ngày 2041999 sửa đổi, bổ sung “ Quy chế quản lý tài chính và hạch tốn kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà
nước ” ban hành kèm theo Nghị định số 59CP ngày 03101996 của Chính phủ, doanh nghiệp Nhà nước được quyền vay vốn của các tổ chức tín dụng các ngân
hàng thương mại, các Cơng ty tài chính… , các doanh nghiệp khác, các cá nhân kể cả cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp để đầu tư phát triển nhưng lãi
suất huy động vốn không được cao hơn lãi suất cho vay do ngân hàng Nhà nước công bố cùng thời điểm theo từng ngành nghề, thời hạn vay. Điều này rõ ràng
ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của những doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh nhưng đã huy động hết những nguồn có chi phí thấp
hơn lãi suất cho vay của ngân hàng. Ngồi ra, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong mỗi thời kỳ cũng
ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Trong những giai đoạn Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt thì việc vay vốn
ngân hàng để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh là khá khó khăn đối với doanh nghiệp do lãi suất cho vay cao đồng thời các thủ tục xin vay cũng chặt chẽ hơn.
Thêm vào đó với các chính sách khuyến khích hay hạn chế phát triển đối với một ngành nghề nào đó cũng sẽ tạo điều kiện hoặc hạn chế khă năng huy động
vốn của các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đó. Đây là yếu tố vĩ mơ, có ảnh hưởng khá lớn đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

1.3.2.2. Các yếu tố của nền kinh tế.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×