1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Mục tiêu hoạt động của Công ty trong những năm sắp tới: Phương hướng hoạt động của Công ty: Nhiệm vụ cụ thể năm 2001.

Mục tiêu hoạt động của Công ty trong những năm sắp tới: Phương hướng hoạt động của Công ty: Nhiệm vụ cụ thể năm 2001.

Tải bản đầy đủ - 72trang

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI


CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HAI BÀ TRƯNG.
3.1. NHU CẦU VỐN CỦA CÔNG TY XNK HBT TRONG THỜI GIAN TỚI.

3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.


Căn cứ vào mục tiêu chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội của nước ta và xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới như hiện nay, Đảng và
Nhà nước ta đã chỉ rõ: phương hướng phát triển kinh tế đối ngoại thời kỳ 1996 – 2010 của Việt Nam là tiếp tục mở rộng hoạt động ngoại thương theo hướng đa
dạng hố, đa phương hố, tích cực hội nhập vào kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. Tuy nhiên, khi chấp nhận hội nhập vào kinh tế khu vực và kinh tế thế giới
là chấp nhận xu hướng hợp tác trong cạnh tranh gay gắt. Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp
xuất nhập khẩu phải tìm kiếm các giải pháp thích hợp nhằm hồn thiện, tăng cường hoạt động kinh doanh của mình.
Nhận thức được điều đó, để hội nhập với xu hướng phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao khả năng cạnh tranh và không ngừng phát triển, Công ty xuất
nhập khẩu Hai Bà Trưng đã xây dựng cho mình một số phương hướng hoạt động như sau:

3.1.1.1. Mục tiêu hoạt động của Công ty trong những năm sắp tới:


- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước xu hướng ngày càng gia
tăng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
56
- Đa dạng hoá mặt hàng, mở rộng thị trường, nâng cao doanh số nhằm không ngừng tăng lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường
trong và ngoài nước.

3.1.1.2. Phương hướng hoạt động của Công ty:


- Về mặt hàng: tiếp tục đa dạng hố mặt hàng kinh doanh, tích cực tìm kiếm, khai thác các mặt hàng mới phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của
thị trường. - Về thị trường: tiếp tục duy trì thị trường cũ, mở thêm nhiều thị trường
mới, đặc biệt tăng cường mở rộng thị trường sang Trung Quốc, cố gắng duy trì mối quan hệ làm ăn với khách hàng truyền thống song song với việc tìm kiếm
thu hút các khách hàng mới. - Khơng ngừng củng cố và hoàn thiện cơ sử vật chất kỹ thuật đặc biệt là
việc xây dựng và hiện đại hoá hệ thống phân phối sản phẩm bao gồm cả các cửa hàng đại lý và mạng lưới bán lẻ trên thị trường.
- Đầu tư ngân quỹ dành cho việc đào tạo và đào tạo lại lực lượng cán bộ cơng nhân viên có đủ nghiệp vụ, đáp ứng được đòi hỏi cơng việc ngày càng cao,
nhất là trong hoạt động tiêu thụ hàng hoá.

3.1.1.3. Nhiệm vụ cụ thể năm 2001.


• Về hoạt động kinh doanh Cơng ty phấn đấu đạt những chỉ tiêu sau:
- Kim ngạch xuất nhập khẩu: 7335116 USD tăng 12 so với 2000. - Tổng doanh thu: 219898 triệu đồng tăng 14 so với năm 2000.
- Tổng lợi nhuận: 129123 triệu đồng. - Nộp ngân sách: 2525 triệu đồng.
• Về cơng tác tài chính kế tốn:
- Tăng cường khai thác các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày càng mở rộng; tích cực tìm kiếm, sử dụng những nguồn vốn đảm bảo cả yêu cầu
về chất và lượng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. - Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung đối chiếu cơng nợ tồn
đọng, khó đòi, giảm số dư nợ từ 10 - 20 so với năm 2000.
57
- Phân tích, đánh giá và xây dựng phương án giảm chi phí từ 5-7.

3.1.2. Nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tới.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu hoạt động của Công ty trong những năm sắp tới: Phương hướng hoạt động của Công ty: Nhiệm vụ cụ thể năm 2001.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×