1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tới.

Nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tới.

Tải bản đầy đủ - 72trang

- Phân tích, đánh giá và xây dựng phương án giảm chi phí từ 5-7.

3.1.2. Nhu cầu vốn của Cơng ty trong thời gian tới.


Với định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty như trên, rõ ràng là trong thời gian tới, Công ty cần một lượng vốn lớn để đáp ứng cho nhu cầu mở
rộng hoạt động kinh doanh của mình. Do đó việc tìm kiếm và huy động thêm các nguồn khác để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh là việc làm cần thiết.
Tuy nhiên, trước khi tiến hành các giải pháp cho việc tìm kiếm nguồn tài trợ, Công ty phải xác định xem mức nhu cầu vốn trong từng năm là bao nhiêu.
Trên cơ sở đó mới đưa ra những phương án cụ thể để huy động đủ vốn cho mình. Với những đặc điểm về tài chính đã trình bày ở trên, nhu cầu vốn dự tính
cho năm 2001 của Cơng ty được xác định như sau:
Bảng 12. Tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu của các khoản chủ yếu trên bảng cân đối kế toán năm 2000.
Đơn vị: Triệu đồng. Doanh thu năm 2000:192893.39
Tài sản Nguồn vốn
Chỉ tiêu Số tiền
trên DT Chỉ tiêu
Số tiền trên DT
1.Tài sản lưu động
30697.543 15.91 1. Nợ ngân sách
Nhà nước và Công nhân viên
2214.834 1.15
2. Tài sản cố định
2244.98 1.16
2. Các khoản phải trả và phải
nộp khác 18559.578
9.62
Tổng 17.08
Tổng 10.77
Nguồn: Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng. Theo bảng trên, ta thấy các khoản bên tài sản tính theo doanh thu là 17.08
và được trang trải bằng 10.77 các khoản nợ. Vì vậy, nhu cầu vốn của Công ty là 17.08 - 10.77 = 6.31; Có nghĩa là cứ một đồng doanh thu tăng lên của
năm 2001 so với năm 2000 thỉ cần 6.31 đồng vốn bổ sung. Theo kế hoạch của
58
Công ty, doanh thu năm 2001 cần tăng 10 so với năm 2000. Do đó, nhu cầu vốn bổ sung là 192893.39 x 14 x 6.31 = 1704.02 triệu đồng.
Với nhu cầu vốn bổ sung như trên, việc huy động từ những nguồn mà Công ty đã sử dụng trong những năm trước đây sẽ không đảm bảo đủ vốn để tài
trợ cho hoạt động kinh doanh. Do đó, cần thiết phải khai thác thêm các nguồn vốn khác. Phần tiếp theo xin nên ra một số giải pháp để tăng cường khả năng
huy động vốn của Công ty.
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HAI BÀ TRƯNG.
3.2.1. Tăng vay vốn ngân hàng thông qua việc sử dụng linh hoạt các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu.
Trong một vài năm trở lại đây, thực hiện chủ trương của Đảng đẩy mạnh hoạt động ngoại thương theo hướng đa dạng hoá đa phương hoá, các ngân hàng
thương mại Việt Nam ngày càng mở rộng các các hình thức tài trợ xuất nhập khẩu nhằm cung cấp vốn và kỹ thuật giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giảm bớt rủi ro trong giao dịch mua bán với các đối tác nước ngoài.
Đây là một trong những phương thức huy động vốn rất hữu hiệu, đảm bảo nhu cầu vốn của Công ty một cách nhanh chóng, đặc biệt là trong những thương
vụ lớn. Do đặc điểm của hoạt động xuất nhập khẩu thường là hai bên mua bán với số lượng nguyên tàu hàng nhằm tiết kiệm chi phí vận tải, thuận lợi trong
cơng tác giao nhận nên kéo theo giá trị lô hàng cũng rất lớn. Trong trường hợp này vốn lưu động của doanh nghiệp thường khơng đủ để thanh tốn tiền hàng và
tín dụng xuất nhập khẩu là giải pháp giúp Công ty thực hiện được những hợp đồng dạng này một cách kịp thời nhất.
Bên cạnh đó, việc sử dụng hình thức tín dụng này còn giúp Cơng ty tạo được lợi thế trong quá trình đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng ngoại
thương bởi vì khi được ngân hàng chấp nhận phục vụ mình nghĩa là Cơng ty đã xác định được năng lực thực hiện hợp đồng. Điều này có ý nghĩa giúp cho doanh
59
nghiệp tiến hành các thương vụ một cách trôi chảy, quan hệ được với khách hàng tầm cỡ thế giới, từ đó nâng cao uy tín của Cơng ty trên thị trường quốc tế.
Theo như số liệu đã phân tích trong phần trước, hiện nay Cơng ty đang sử dụng hình thức tín dụng này theo phương thức chủ yếu là mở LC thanh toán
hàng nhập khẩu nhưng số lượng ngày càng giảm dần. Để tăng cường vốn cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của mình, Cơng ty có thể tăng nguồn vốn
vay từ ngân hàng thông qua việc sử dụng linh hoạt các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu khác như chiết khấu chứng từ hàng xuất khẩu hoặc vay thanh toán bộ
chứng từ nhập… Hiện nay, Nhà nước đã cho phép các doanh nghiệp Nhà nước vay vốn của
các ngân hàng thương mại quốc doanh không phải thế chấp, không phải giới hạn theo tỷ lệ vốn điều lệ mà chỉ căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp nên càng tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng. Tuy nhiên, do phải trả chi phí khi sử dụng nguồn vốn này nên Cơng ty cần
phải tính tốn, lập các phương án kinh doanh một cách cụ thể sao cho có thể đảm bảo được chi phí kinh doanh cộng thêm lãi suất ngân hàng mà vẫn có lãi.

3.2.2. Phát hành trái phiếu công ty.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tới.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×