1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Cổ phần hoá doanh nghiệp.

Cổ phần hoá doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 72trang

giới hạn huy động bao nhiêu?…, đều chưa được quy định chi tiết dẫn đến mỗi doanh nghiệp tiến hành theo một cách khác nhau. Hơn nữa, việc huy động vốn
thông qua phát hành trái phiếu chỉ thực sự đạt hiệu quả cao một khi lạm phát được kiềm chế ở mức thấp và mức lãi suất huy động thích hợp với một thị
trường chứng khốn hoạt động có hiệu quả. Để có thể huy động vốn bằng phương thức này, trước hết Công ty phải
đảm bảo hội đủ các điều kiện quy định quy định của luật phát hành và lưu thơng chứng khốn và được sự chấp nhận của cơ quan quản lý cao nhất về thị trường
chứng khoán thường là Uỷ ban chứng khoán quốc gia. Muốn vậy, Công ty phải công khai với Uỷ ban chứng khốn quốc gia các số liệu về khả năng tài
chính vốn, lợi nhuận, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi của Cơng ty cũng như luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền duyệt có
đề án khả thi về sử dụng và trả nợ vốn. Với tính hình tài chính khá lành mạnh và uy tín sẵn có trong những năm qua, Cơng ty có khả năng sử dụng hình thức
này. Tuy nhiên, Công ty cần phải xem xét kỹ lưỡng các điều kiện hiện có, xác định những mặt lợi và cả những mặt hạn chế sẽ phải gánh chịu để lựa chọn loại
trái phiếu, số lượng và thời điểm phát hành cho phù hợp.

3.2.3. Cổ phần hoá doanh nghiệp.


Như đã phân tích ở phần trước, để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, mỗi doanh nghiệp đều phải hướng tới một cơ cấu vốn tối ưu có sự cân
bằng giữa rủi ro và lãi suất hay nói một cách khác là có sự cân đối giữa nợ và nguồn vốn chủ sở hữu. Do đó, mặc dù Cơng ty có thể huy động vốn một cách
tiện lợi và linh hoạt thông qua việc phát hành trái phiếu và vay vốn ngân hàng song cũng không nên quá lạm dụng vì đây là các hình thức vay nợ. Việc sử dụng
nguồn vốn kinh doanh phần lớn được hình thành từ nợ sẽ làm cho hoạt động kinh doanh của Công ty chứa đựng nhiều rủi ro, bấp bênh và do đó hiệu quả
kinh doanh khơng cao. Trong trường hợp này, để đảm bảo nguồn tài trợ cho hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng mà vẫn đạt được một cơ cấu vốn tối ưu,
Cơng ty có thể sử dụng hình thức huy động vốn thơng qua phát hành cổ phiếu.
61
Hiện nay Nhà nước đã cho phép các doanh nghiệp nhà nước được quyền huy động vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu và bỏ mức khống chế vốn
huy động tại điều 11 của Nghị số 59CP. Đây là một bước tiến không chỉ trong việc giải quyết nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn nâng cao
hiệu quả cơng tác quản lý và sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước. Đối với Cơng ty, việc cổ phần hố sẽ khắc phục được tình trạng cơ cấu vốn
bất hợp lý hiện nay. Thêm vào đó, khi chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần, người lao động khi có cổ phần trở thành những người chủ đích
thực, có quyền hạn, trách nhiệm, lợi ích cụ thể, từ đó họ gắn bó với Cơng ty hơn. Chính điều này sẽ tạo điều kiện cho Công ty khắc phục được khó khăn về vốn,
về cải tiến kỹ thuật, việc làm, năng suất chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Có nhiều hình thức cổ phần hố mà doanh nghiệp có thể áp dụng như cổ
phần hố 100 hoặc chuyển tồn bộ vốn tài sản bán cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị và ngoài doanh nghiệp, bán cho người nước ngồi như là hình thức
đầu tư trực tiếp 100 vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam… Với đặc điểm kinh doanh và tình hình tài chính như hiện nay, Cơng ty có thể lựa chọn hình
thức cổ phần hố trong đó Nhà nước giữ lại một tỷ lệ cổ phần nhất định, còn đại bộ phận cổ phần sẽ bán cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp bằng
một phần nguồn quỹ phúc lợi được chia theo thời gian đóng góp của từng người cùng với nguồn tiền đóng góp thêm của họ. Số còn lại bán cho các đối tượng
bên ngoài. Tuy nhiên, để tiến trình cổ phần hố tiến hành được thuận lợi, Công ty cần
phải nghiên cứu các quy định cụ thể có liên quan đến cổ phần hố như: mức khống chế mua cổ phần đối với lãnh đạo doanh nghiệp, chế độ ưu đãi đối với
người lao động, chế độ xử lý các khoản nợ dây dưa… hiện vẫn còn là những cản trở đối với quá trình chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

3.2.4. Sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu qủa.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cổ phần hoá doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×