1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Nhà nước đảm bảo tín dụng xuất khẩu. Nhà nước thực hiện cấp vốn bổ sung cho doanh nghiệp.

Nhà nước đảm bảo tín dụng xuất khẩu. Nhà nước thực hiện cấp vốn bổ sung cho doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 72trang

vay. Ngân hàng cũng nên xem xét tính hợp lý về thời gian và mức lãi suất cho vay cho phù hợp với từng mặt hàng, ngành hàng và vòng chu chuyển của từng
loại hàng hoá đồng thời cũng nên nâng tỷ lệ khoản vay vốn trung và dài hạn, nhất là đối với một số mặt hàng xuất khẩu chiến lược, có thời gian chu chuyển
dài.

3.3.2. Nhà nước đảm bảo tín dụng xuất khẩu.


Để chiếm lĩnh thị trường nước ngồi, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu như Cơng ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng thực hiện việc bán chịu, trả chậm hoặc
dưới hình thức tín dụng hàng hố với lãi suất ưu đãi cho người mua hàng nước ngoài. Việc bán hàng như vậy thường chứa đựng những rủi ro có thể do ngun
nhân kinh tế hoặc chính trị dẫn đến sự mất vốn. Trong trường hợp đó, để khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn xuất khẩu bằng cách bán chịu, quỹ bảo hiểm
của Nhà nước sẽ đứng ra bảo hiểm, đền bù nếu bị mất vốn. Nhà nước có thể đền bù đến 100 vốn bị mất nhưng thông thường tỉ lệ đền bù khoảng 60-70 khoản
tín dụng để các nhà xuất khẩu phải quan tâm đến việc kiểm tra khả năng thanh toán của các nhà nhập khẩu và việc thu tiền bán hàng sau khi hết thời hạn tín
dụng. Nhà nước nên thực hiện cơng việc này vì nếu Nhà nước đứng ra đảm bảo
tín dụng xuất khẩu, ngồi việc thúc đẩy xuất khẩu còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao được giá bán hàng đồng thời yên tâm hơn trong việc mở
rộng quan hệ kinh doanh với nhiều bạn hàng mới, chiếm lĩnh nhiều thị trường mới.

3.3.3. Nhà nước thực hiện cấp vốn bổ sung cho doanh nghiệp.


Chúng ta đều biết rằng doanh nghiệp Nhà nước do Nhà nước thành lập, Nhà nước bỏ vốn kinh doanh để thực hiện mục đích kinh tế chiến lược. Như vậy
khơng vì một lý do gì mà Nhà nước khơng cấp đủ vốn lưu động cần thiết cho doanh nghiệp. Đây là nguồn vốn chính khơng ai có thể thay thế được, là trách
nhiệm của cơ quan tài chính Nhà nước, còn vốn tín dụng chỉ là vốn bổ sung.
65
Nhưng trên thực tế, hiện nay vốn vay chiếm tỷ lệ 80 - 85 là điều không hợp lý. Rõ ràng, doanh nghiệp nhà nước thiếu vốn ngay từ lúc đầu ngân sách đã cấp
không đủ vốn kinh doanh, làm cho doanh nghiệp không có điểm tựa. Do đó, trong q trình hoạt động, Nhà nước cần thực hiện cấp bổ sung vốn cho doanh
nghiệp; tạo tiền đề cho các doanh nghiệp cân bằng nguồn vốn của mình.

3.3.4. Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhà nước đảm bảo tín dụng xuất khẩu. Nhà nước thực hiện cấp vốn bổ sung cho doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×