1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Cần nhanh chóng phát triển thị trường tài chính.

Cần nhanh chóng phát triển thị trường tài chính.

Tải bản đầy đủ - 72trang

Song song với việc sửa đổi hoàn thiện hệ thống chính sách cũ, Nhà nước cần sớm ban hành văn bản liên quan đến cổ phần hoá DNNN như:
- Xây dựng cơ chế ưu đãi hợp lý và cơ chế xử lý nợ để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu và niêm yết trên thị trường chứng
khoán bao gồm cả các biện pháp khoanh nợ, xoá nợ và chuyển nợ thành cổ phần ở những doanh nghiệp cổ phần hoá.
- Quy chế quản lý tài chính và hoạch tốn kinh doanh đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
- Quy chế quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
- Hướng dẫn xử lý dứt điểm đối với những tài sản loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Nhà nước nên xây dựng đề án và tổ chức thí điểm Công ty quản lý tài sản và mua bán nợ để hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý các vấn đề tồn
tại về tài chính khi thực hiện các đề án chuyển đổi sở hữu; Công ty đầu tư tài chính để từng bước tách rời quyền sở hữu với quyền quản lý tài sản thông qua
việc chuyển phương thức quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp từ hành chính sang phương thức đầu tư.

3.3.5. Cần nhanh chóng phát triển thị trường tài chính.


Trong nền kinh tế thị trường q trình điều hồ các nguồn vốn nhàn rỗi từ nơi thừa đến nơi thiếu được diễn ra chủ yếu tại các thị trường tài chính. Do đó,
tạo lập và phát triển một thị trường tài chính hồn thiện là q trình mang tính khách quan nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức kinh doanh tìm kiếm
nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Sơ đồ 2: Sự vận động của vốn trên thị trường tài chính.
67
T
rung gian tài chính Ngân hàng, công ty
bảo hiểm…..
Người đi vay - Dân cư
-Các doanh nghiệp - Chính phủ
- Người nước ngồi Người cho vay
- Dân cư -Các doanh nghiệp
- Chính phủ - Người nước ngồi
Thị trường tài chính Thị trường tiền tệ, thị
trường vốn
Quan sát sự vận động của các dòng vốn trên thị trường tài chính theo sơ đồ trên, ta thấy rõ ràng là với một thị trường tài chính hồn thiện những người cần
vốn và những người có vốn sẽ thoả mãn được nhu cầu cho vay và đi vay của mình một cách tiện lợi nhất.
Ở nước ta hiện nay, vốn lưu chuyển chủ yếu thông qua hệ thống ngân hàng. Thị trường chứng khốn đã hình thành và đi vào hoạt động nhưng do
những hạn chế về thông tin và sự nhạy bén của thị trường chứng khoán đối với dân chúng nên chưa đảm nhận được chức năng tạo ra đầy đủ nhất các hình thức
đầu tư, thúc đẩy và mở rộng những chu chuyển vốn trung và dài hạn trong nền kinh tế; do đó chưa thực sự tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong quá trình
huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là điều Chính phủ cần quan tâm và tìm những giải pháp để thúc đẩy q
trình hồn thiện thị trường tài chính trong thời gian gần nhất. Có như vậy, các doanh nghiệp Việt nam mới có thể giải quyết được tình trạng thiếu vốn, mất cân
đối nguồn vốn để phát triển, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
68
KẾT LUẬN
Đất nước ta đang trên con đường con đường phát triển và hội nhập vào quá trình phân cơng lao động thế giới. Q trình này có thành cơng hay khơng và
thành cơng ở mức độ nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Do đó, tìm kiếm các giải pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mà đầu tiên là tăng cường khả năng huy động vốn - một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay của các doanh
nghiệp Việt nam - là việc làm cần thiết. Nhận thức được điều đó, cũng như các doanh nghiệp khác hoạt động trong
nền kinh tế thị trường, Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng đã cố gắng rất nhiều trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh,
không những đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động Công ty trong những tình huống phức tạp của thị trường mà còn tận dụng được những nguồn có chi phí
thấp, linh hoạt. Trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam còn chưa phát triển, tích luỹ chưa nhiều, việc đảm bảo nguồn vốn đáp ứng được cả yếu tố về chất và
lượng còn là một vấn đề nan giải không chỉ đối với Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng mà cả các chủ thể kinh tế khác.
Với mong muốn góp phần giải quyết vấn đề đó, em đã viết luận văn này. Song, vì kiến thức về lý luận và thực tiễn còn hạn chế nên trong bài viết khơng
khỏi có những thiếu sót. Em rất mong các thầy cô thông cảm và chỉ bảo thêm cho em.
69
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: CÁC PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN
CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. Sự cần thiết phải huy động vốn đối với các doanh nghiệp 1.2. Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp.
1.2.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp. 1.2.2. Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp


1.3.1. Yếu tố chủ quan. 1.3.2. Yếu tố khách quan

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CƠNG TY XNK HAI BÀ TRƯNG


2.1. Khái qt về cơng ty XNK Hai Bà Trưng


2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3. Đặc điểm và tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty
trong những năm gần đây

2.2. Thực trạng huy động vốn tại công ty XNK Hai Bà Trưng


2.2.1. Vốn chủ sở hữu 2.2.2. Vay vốn ngân hàng.
2.2.3. Sử dụng các hình thức tín dụng thương mại

2.3. Đánh giá tình hình huy động vốn tại công ty


2.3.1. Những kết quả đạt được 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY XNK HAI BÀ TRƯNG


3.1. Nhu cầu vốn ở Công ty XNK HBT trong thi gian ti


3.1.1. Định hớng hoạt động kinh doanh của Công ty. 3.1.2. Nhu cầu vốn của Công ty thêi gian tíi.

3.2. Một số giải pháp tăng cường huy động vốn ở Công ty XNK HBT


3.2.1. Tăng vay vốn ngân hàng thông qua việc sử dụng linh hoạt
70

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cần nhanh chóng phát triển thị trường tài chính.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×