1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ. .1 Chức năng.

Nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ. .1 Chức năng.

Tải bản đầy đủ - 119trang

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
Hồng... tạo nền tảng vững chắc để Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2020”.
2. Thực trạng công tác XTĐT nhằm tăng cường thu hút FDI vào Hải Phòng 2.1 Cơ quan XTĐT thành phố Hải Phòng.

2.1.1 Q trình hình thành.


Hoạt động XTĐT ngồi các khu cơng nghiệp được đảm nhiệm bởi là một phòng ban thuộc Sở Kế hoạch- Đầu tư Hải Phòng. Phòng được thành lập từ những
ngày đầu hình thành Sở Kế hoạch- Đầu tư và góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của cả thành phố. Lúc đầu, có tên là Phòng đầu tư nước ngồi sau chuyển thành
Phòng Xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế. Và đến cuối năm 2007, phòng lại đổi tên một lần nữa và hiện được gọi là Phòng Kinh tế đối ngoại. Chịu sự chỉ đạo và quản lý
cũng như sự hỗ trợ của Sở Kế hoạch- Đầu tư, Phòng Kinh tế đối ngoại ln thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình trong cơng tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, xứng
đáng với sự tin cậy mà thành phố đã giao cho.
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ. 2.1.2.1 Chức năng.
Phòng Kinh tế đối ngoại là phòng chuyên môn của sở Kế hoạch và Đầu tư sau đây gọi tắt là Sở, do Giám đốc Sở quyết định thành lập theo quyền hạn được Uỷ
ban nhân dân thành phố phân cấp; có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: Đầu tư trực
tiếp nước ngoài FDI, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ NGO; hợp tác kinh tế và xúc tiến đầu tưvới các địa
phương và vùng lãnh thổ.

2.1.2.2 Nhiệm vụ.


Chủ trì nghiên cứu và lập chiến lược, qui hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về thu hút vốn đầu tư trực tiếp ngoài nước, vốn viện trợ phát triển chính thức phù hợp
với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của thành phố trong từng giai đoạn.
SV: Đinh Ngọc Diệp Lớp: Đầu tư 48C
25
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Từ Quang Phương
Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn FDI và cơ chế chính sách nhằm hài hồ thủ tục giữa nhà tài trợ và thành phố đối với
dự án ODA.
Làm đầu mối trong hoạt động xúc tiến, kêu gọi các dự án sử dụng vốn vay và viện trợ nước ngoài; tuyên truyền, quảng bá chính sách của nhà nước Việt Nam về
mơi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi của thành phố nhằm vận động, thu hút vốn đầu tư vào địa phương; chủ trì và phối hợp tổ chức có hiệu quả các cuộc hội thảo xúc
tiến đầu tư trong và ngồi nước.
Chủ trì hướng dẫn các nhà đầu tư ngồi nước tới thành phố trong q trình tìm hiểu, khảo sát địa điểm dự án làm thủ tục chuẩn bị đầu tư; hướng dẫn các doanh
nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác nước ngồi, tìm hiểu đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư sản xuất kinh doanh; tổng hợp, đề
xuất với lãnh đạo Sở giải quyết hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.
Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ dự án đăng ký đầu tư trình Uỷ ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận
đầu tư, quyết định chấm dứt hoạt động trước thời hạn đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố; xử lý hồ sơ xin
mở Văn phòng Đại diện và Chi nhánh tại Hải Phòng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi có trụ sở chính tại các địa phương khác và là đầu mối quản lý hoạt
động của các Chi nhánh và Văn phòng này trên địa bàn thành phố.
Chủ trì xây dựng các chương trình, dự án hợp tác với các địa phương, các vùng lãnh thổ trong và ngoài nước; hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị đề xuất dự án, lập dự án
đầu tư cho các chương trình, dự án ODA.

2.1.3 Cơ cấu tổ chức.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ. .1 Chức năng.

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×