1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Việc làm Bền vững.

Việc làm Bền vững.

Tải bản đầy đủ - 91trang

CHƯƠNG I SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG TẠO VIỆC LÀM


BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC LÀM BỀN VỮNG 1. Một số khái niệm cơ bản

1.1. Việc làm


- Theo quan điểm kinh tế học lao động: Việc làm được hiểu là sự kết hợp giữa sức lao động với tư liệu sản xuất
nhằm biến đổi đối tượng lao động theo mục đích của con người. - Theo Bộ luật Lao động:
Việc làm được xác định là: “Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm”
Từ quan niệm trên cho thấy, khái niệm việc làm bao gồm các nội dung sau: - Là hoạt động lao động của con người
- Hoạt động lao động nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận - Hoạt động lao động đó khơng bị pháp luật ngăn cấm

1.2. Bền vững.


Quan niệm về cụm từ “bền vững” ở đây được gắn với cụm từ “phát triển bền vững” bởi sự bền vững luôn luôn được gắn với sự phát triển, thiếu một
trong hai yếu tố đó thì khơng thể thực hiện được các mục tiêu của mỗi quốc gia.
Xuất phát từ góc độ bảo vệ mơi trường, cũng là bảo vệ sự sống, vấn đề phát triển bền vững được đề cập lần đầu tiên vào năm 1987 trong báo cáo của
Uỷ ban Môi trường và Phát triển thế giới WCED. Theo Uỷ ban này, phát triển bền vững là sự phát triển để đáp ứng những nhu cầu của ngày hôm nay
mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
Như vậy, trong quá trình phát triển phải luôn luôn đặt ra các câu hỏi như: Quy mô và tốc độ khai thác các tài nguyên như hiện nay có đảm bảo cho
các tài nguyên này có khả năng tái tạo đủ cung cấp cho các thế hệ tương lai hay không? Các tài nguyên thay thế có tương xứng với các tài nguyên bị cạn
kiệt và khơng có khả năng tái tạo hay khơng? Ở Việt Nam, phát triển bền vững được hiểu một cách toàn diện: “Phát
triển bền vững bao trùm cac mặt của đời sống xã hội, nghĩa là phải gắn kết sự phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và cơng bằng xã hội, gìn giữ và cải
thiện mơi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”.
Như vậy, phát triển bền vững là sự phát triển trong mối liên hệ gắn kết chặt chẽ thực hiện bốn nhóm mục tiêu lớn: mục tiêu kinh tế, mục tiêu xã hội,
mục tiêu môi trường và an ninh quốc phòng. Bền vững về kinh tế đòi hỏi nền kinh tế phải tăng trưởng GDP và GDP
bình quân đầu người cao; cơ cấu kinh tế phải hợp lý, đảm bảo cho tăng trưởng GDP ổn định; lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chí phấn đấu cho tăng
trưởng. Bền vững về xã hội lý giải một điều rằng, liệu một xã hội có thể được coi
là phát triển bình thường, nếu dân số giảm sút? Q trình đó bao gồm: mở rộng các cơ hội lựa chọn cho mọi người; mọi người cùng tham gia vào quá
trình phát triển và mọi người cùng được hưởng từ quá trình phát triển bền vững này.
Bền vững về môi trường, đối với từng cá nhân cũng như cả lồi người, mơi trường có 3 chức năng: là không gian sinh tồn của con người; là nơi cung
cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người; là nơi chứa đựng, xử lý, tái chế các phế thải của con người. Vì thế, mơi trường
bền vững là mơi trường ln ln thay đổi nhưng đảm bảo thực hiện cả ba
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
chức năng nói trên. Xã hội phát triển bền vững là xã hội mà con người có cuộc sống chất lượng cao trên nền tảng sinh thái bền vững.
Như vậy khái niệm “bền vững” được đề cập đến trong nội dung nghiên cứu của đề tài chính là đảm bảo đầy đủ lợi ích kinh tế - xã hội của người lao
động đó là có thu nhập ổn định, đảm bảo các nhu cầu của cuộc sống, xoá bỏ khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp…ngoài ra, “bền vững về môi
trường cũng là một nội dung quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của một quốc gia.

1.3. Việc làm bền vững.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc làm Bền vững.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×