1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Các yếu tố cấu thành việc làm bền vững. 1. Các quyền tại nơi làm việc

Các yếu tố cấu thành việc làm bền vững. 1. Các quyền tại nơi làm việc

Tải bản đầy đủ - 91trang

của sự phát triển. ILO làm việc để phát triển việc làm bền vững – phương pháp định hướng cho các chính sách kinh tế - xã hội trong sự cộng tác với các
cơ quan quan trọng và sự tham gia của nhiều phía và nền kinh tế tồn cầu. Sự phát triển đòi hỏi hành động ở cấp độ tồn cầu. ILO đang phát triển
các chương trình nghị sự cho cộng đồng nơi làm việc được miêu tả là đối thoại ba bên để huy động nguồn lực đáng kể của họ để tạo ra cơ hội và giúp
làm giảm và trừ bỏ sự nghèo nàn. Chương trình nghị sự việc làm bền vững đưa ra một nền tảng cho khung làm việc vững chắc và đúng đắn hơn cho sụ
phát triển toàn cầu. ILO cung cấp sự hỗ trợ thơng qua việc tham gia vào chương trình quốc
gia về việc làm bền vững qua sự phối hợp với các cơ quan của ILO. Họ xác định những thuận lợi và mục tiêu trong khuôn khổ phát triển của quốc gia
mục đích để giải quyết những vấn đề tài chính thiếu hụt chủ yếu trong việc làm bền vững thơng qua những chương trình hiệu quả để đi theo những mục
tiêu trên.
2. Các yếu tố cấu thành việc làm bền vững. 2.1. Các quyền tại nơi làm việc
Những nguyên tắc của nền kinh tế toàn cầu nên trở thành những mục tiêu về nâng cao các quyền, nghề nghiệp, an tồn và cơ hội cho con người, gia
đình và các cộng đồng trên toàn thế giới. World commission on the Social Dimension of Globalization, 2004.
Việc đưa ra về các quyền tại nơi làm việc chính là một sự đảm bảo về quyền lợi của người lao động và việc khơng sủ dụng lao động trẻ em, xố bỏ
sự phân biệt đối xử về nghề nghiệp và bóc lột sức lao động. Các quyền tại nơi làm việc được thể hiện trên bốn khía cạnh sau đây:
- Tự Do hiệp hội
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
Quyền của người lao động và người sử dụng lao động được hình thành và tham gia vào các hiệp hội là một phần không thể thiếu của sự tự do và xã
hội mở. Đó là nền tảng cho quyền của công dân một nước phục vụ cho việc xây dựng khuôn mẫu cho phát triển kinh tế và xã hội. Đó chính là sự thừa
nhận đúng đắn về quyền thương lượng của tập thể. Tiếng nói và sự đại diện là những thành phần quan trọng của việc làm bền vững.
- Xoá bỏ Lao động cưỡng bức. ILO cũng nhấn mạnh về hiệu quả luật pháp quốc gia và sự vững chắc
của cơ chế ép buộc như một sự thừa nhận của luật pháp và người lao động chống lại một cách mạnh mẽ những người bóc lột sức lao động. Bằng sự nâng
lên của nhận thức cộng đồng, ILO tìm ra những điểm nổi bất về sự vi phạm về quyền lao động và quyền con người.
- Xoá bỏ sự phân biệt đối xử. Hàng trăm triệu người phải chịu đựng sự phân biệt đối xử về việc làm trên thế
giới. Nó khơng những vi phạm những quyền con người cơ bản nhất mà còn gây ra hậu quả về kinh tế và xã hội. Sự phân biệt đối xử hạn chế các cơ hội,
lãng phí trí tuệ con người cần cho sự phát triển kinh tế và nhấn mạnh áp lực xã hội và sự khơng bình đẳng. Cuộc chiến chống lại sự phân biệt đối xử là
phần chủ yếu của tạo việc làm bền vững và thành công này sẽ vượt ra ngồi phạm vi nơi làm việc.
- Xố bỏ lao động trẻ em Có hơn 200 triệu trẻ em đang làm việc trên tồn thế giới, trong đó rất
nhiều là làm cả ngày. Chúng bị thiếu một sự giáo dục đầy đủ, sức khỏe và tự do cơ bản. Trong đó, 126 triệu - hoặc cứ 12 trẻ em thì có 1 trẻ em trên thế giới
bị vứt bỏ tới những nơi lao động trẻ em nguy hiểm gây tổn hại tới sức khoẻ, tinh thần và sự phát triển trí tuệ.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
Như các yếu tố khác của việc làm bền vững thì xố bỏ lao động trẻ em chính là sự phát triển cho thấy quyền con người. Các chương trình và chính
sách của ILO đều nhằm mục đích đảm bảo trẻ em nhận được sự giáo dục và đào tạo mà chúng cần để chúng trở thành người có ích trong việc làm bền
vững.

2.2. Tạo việc làm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố cấu thành việc làm bền vững. 1. Các quyền tại nơi làm việc

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×