1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Tạo việc làm. Bảo trợ xã hội.

Tạo việc làm. Bảo trợ xã hội.

Tải bản đầy đủ - 91trang

Như các yếu tố khác của việc làm bền vững thì xố bỏ lao động trẻ em chính là sự phát triển cho thấy quyền con người. Các chương trình và chính
sách của ILO đều nhằm mục đích đảm bảo trẻ em nhận được sự giáo dục và đào tạo mà chúng cần để chúng trở thành người có ích trong việc làm bền
vững.

2.2. Tạo việc làm.


Đây là một nội dung quan trọng trong việc làm bền vững, mục đích chính của tạo việc làm khơng chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế như: giải quyết
việc làm, nâng cao năng suất, tạo ra thu nhập cao, ổn định cho người lao động góp phần quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng mà còn
đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia nói, ngồi ra còn mang nhiều ý nghĩa về mặt xã hội, đó chính là: giải quyết tình trạng thất nghiệp, hạn
chế các hiện tượng xã hội nổi cộm, đẩy mạnh sự phát triển của từng vùng, dần hướng tới sự bình đẳng trong thu nhập cũng như khoảng cách giàu nghèo có
thể được thu hẹp lại.

2.3. Bảo trợ xã hội.


Mục đích để thúc đẩy chăm sóc con người và sự ủng hộ của xã hội trên quy mô rộng lớn và trở nên có ích và khơng thể thiếu được cho hồ bình xã
hội, nâng cao tăng trưởng kinh tế.

2.3.1. Định nghĩa.


“Bảo trợ xã hội được hiểu một cách rộng rãi như là một loạt các chính sách, chương trình cơng và tư được xã hội thực thi để đáp lại nhu cầu nảy sinh
trong những tình huống khác nhau để cân bằng sự thiếu hụt hoặc suy giảm đáng kể của thu nhập từ công việc; để trợ giúp cho các gia đình có trẻ em
cũng như cung cấp cho mọi người với những sự chăm sóc về sức khoẻ và nhà ở”.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
Mục đích của việc xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội được thể hiện ở các khía cạnh sau đây:
- Bảo trợ xã hội bao gồm những sự phản hồi, đáp ứng từ xã hội đối với các mức độ về rủi ro hoặc bị mất đigiảm đi để đáp ứng được những nhu cầu
tối thiểu được đạt được những quyền cơ bản. Những điều này bao gồm việc tiếp cận với thu nhập, phương kế sinh nhai, việc làm, các dịch vụ giáo dục và
ytế, dinh dưỡng và nhà ở. - Bảo trợ xã hội nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới việc bị mất đi
hoàn toàn và yếu thế của những người dân nghèo nhất, cũng như nhu cầu của những người hiện không phải là người nghèo nhằm bảo trợ cho họ có thể ứng
phó với những cú sốc và những thay đổi trong cuộc đời họ cụ thể là khi họ về già.
- Đặc điểm của sự đáp ứng về mặt chính sách này có thể liên quan đến rất nhiều cơ quan khác nhau như: Chính quyền Trung ương hoặc địa phương,
xã hội, dân sự các hội thành viên hay tự nguyện, cơng đồn, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân.
- Có hai phạm trù nổi bật về bảo trợ xã hội. Trợ giúp xã hội bao gồm những hoạt động công được thiết kế để chuyển tải những nguồn lực tới các
nhóm có đủ điều kiện nhận sự trợ giúp do lâm vào hồn cảnh khó khăn. Bảo hiểm xã hội là một sự trợ giúp về mặt an toàn xã hội, có nguồn tài chính xuất
phát từ những sự đóng góp và được dựa trên nguyên tắc bảo hiểm, đó là những cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu bảo vệ bản thân họ trong việc ứng
phó với các rủi ro bằng cách kết hợp các nguồn lực của họ với những người cùng trong hoàn cảnh như mình.
2.3.2. Các thành phần của bảo trợ xã hội. Bảo trợ xã hội có 5 thành phần chủ chốt được đề cập trong biểu sau đây:
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
Biểu 2.1: Những hình thức bảo trợ xã hội.
Hình thức bảo trợ xã hội Người hưởng Lợi dự kiến
Các chương trình thị trường lao động. Lực lượng lao động tích cực bao gồm những
người mới tham gia lực lượng lao động, những người lao động bị nghỉ việc từ những
doanh nghiệp nhà nước. Bảo hiểm xã hội.
Người lao động và những thành viên gia đình sống phụ thuộc vào họ mà đối mặt với việc
mất nguồn thu nhập. Những chương trình trợ giúp theo khu vực,
mang tính trợ giúp vi mơ. Người lao động trong khu vực chính thức,
nơng thơn và thành thị. Chương trình bảo vệ trẻ em.
Những người sẽ tham gia vào thị trường lao động trong thời gian sắp tới.
Trợ giúp xã hội. Hầu hết những nhóm người yếu thế người
cao tuổi bị tàn tật, người nghèo nhất, những người không thể tham gia thị trường lao
động, những người chịu nhiều hồn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi các khủng hoảng,
những người bị xã hội ruồng bỏ.

2.4. Đối thoại xã hội.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo việc làm. Bảo trợ xã hội.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×