1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tải bản đầy đủ - 91trang

Như vậy Chương trình PES với các dịch vụ hỗ trợ của nhiều NGOs đã hội đủ 6 yếu tố của một chính sách thị trường lao động tích cực:
+ Thiết lập mối liên kết xã hội. + Trợ cấp bố trí việc làm.
+ Đào tạo nghề. + Hỗ trợ tìm việc làm.
+ Thúc dẩy việc làm trong doanh nghiệp, tự tạo việc làm. + Giới thiệu các biện pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế.

3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.


Qua những kinh nghiệm của Singapore và Hồng cơng được trình bày ở trên, chúng ta cần phải học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn ở một số điểm
sau: - Thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế phát triển theo hướng thị trường; xây
dựng hệ thống quản lý theo các nguyên tắc của WTO. - Điều chỉnh quy hoạch ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp,theo
hướng ưu tiên những ngành có lợi thế và cho xuất khẩu. - Thu hút nguồn vốn và cơng nghệ từ bên ngồi; chú trọng cơng nghệ
cao; chuẩn hóa chỉ tiêuthơng số kỹ thuật. - Áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với một số ngành dễ bị tổn thương
hoặc dễ có tác động xấu đến đời sống của người nông dân. - Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thông qua
quỹ phát triển khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư ra nước ngồi, tạo điều kiện giải quyết vấn đề liên quan tới các vụ kiện chống bán phá giá,
khuyến khích giao dịch điện tử, hỗ trợ đăng ký thương hiệu, phát triển kết cấu hạ tầng….
- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tàu trong mắt xích phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy liên kết, hợp tác kinh doanh.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
- Đào tạo nguồn nhân lực thơng qua các khóa học bồi dưỡng, cơng tác truyền thông, phối hợp đạo tạo giữa viện, trường, trung tâm, và bộ ngành.
- Bảo vệ môi trường sinh thái thông qua việc xây dựng các khu sinh thái nông thôn, khu phát triển bền vững nông thôn, khu nông nghiệp sạch, khu
nông sản sạch, khu nông sản hữu cơ. Kết luận: Kết hợp vai trò của việc làm bền vững đối với phát triển kinh
tế xã hội với những vấn đề đặt ra trong nền kinh tế cũng như yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi cần tăng cường tạo việc làm bền vững ở Việt Nam.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A

CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TẠO VIỆC LÀM BỀN VỮNG


Ở VIỆT NAM
I TỔNG QUAN VỀ TẠO VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM. 1. Tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam.
Đến năm 2007, dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam là 53,951 triệu người, tăng 2,2 triệu so với năm 2005, bình quân hàng năm tăng 1,1 triệu
người. Cũng trong khoảng thời gian đó, số lao động có việc làm tăng lên 2,06 triệu người, từ 42,527 triệu năm 2005 lên 44,590 triệu năm 2007. Tỷ lệ thất
nghiệp cũng có xu hướng giảm liên tục từ 5.3 năm 2005 xuống còn 4.99 năm 2007 và dự báo kế hoạch đến năm 2010 còn 4.51.
Biểu 1.1: Xu hướng thay đổi dân số trong độ tuổi lao động và số người có việc làm.
10000 20000
30000 40000
50000 60000
70000
2005 2006 2007 KH 2008
KH 2009
KH 2010
Dân số trong độ tuổi lao động 1000 người
Số người đang làm viêc 1000 người
Nguồn: TCTK, Bộ KH ĐT
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×