1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Chính sách về mơi trường và điều kiện lao động.

Chính sách về mơi trường và điều kiện lao động.

Tải bản đầy đủ - 91trang

tăng và thị trường lao động ngày càng đa dạng hơn. Vì vậy cần có những quy định cụ thể hướng dẫn và điều tiết kịp thời các hoạt động của thị trường lao
động nhằm tăng hiệu quả cung - cầu lao động, cũng như bảo vệ quyền lợi, xác định rõ trách nhiệm của những bên tham gia vào thị trường lao động. Quản lý
tốt thị trường lao động có ý nghĩa quan trọng trong q trình sắp xếp việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đẩy tính cơ động, linh hoạt của lực lượng lao
động, cũng như ngăn chặn và khắc phục nhiều hậu quả kinh tế - xã hội khác.

2.3. Chính sách về mơi trường và điều kiện lao động.


Môi trường và điều kiện làm việc là một trong những nội dung quan trọng của chính sách lao động, việc làm. Trên thực tế, mơi trường và điều
kiện lao động được thể hiện trong các văn bản chính sách và quy định của Nhà nước về an toàn, bảo hộ lao động và vệ sinh lao động.
Tuy nhiên , có thể nói, sự quan tâm và đầu tư nhằm cải thiện môi trường và điều kiện lao động hiện còn chưa tương xứng với yêu cầu và chưa theo kịp
những tiến bộ về khoa học, cơng nghệ sản xuất và vệ sinh, an tồn lao động. Bộ máy tổ chức và nhân lực làm việc trong lĩnh vực vệ sinh, an tồn lao động
còn mỏng và rất thiếu. Tình trạng số vụ và số người bị tai nạn lao động liên tục tăng lên trong những năm qua là bằng chứng rõ nhất về việc chưa thực sự
quan tâm đầy đủ và thường xuyên vấn đề môi trường và điều kiện lao động. Nguyên nhân chính của tình hình này là:
- Do sự bức bách và cấp thiết về tạo việc làm giải quyết việc làm cho người lao động mà chủ yếu quan tâm nhiều hơn đến nội dung có được thêm
nhiều việc làm, giải quyết việc làm được cho nhiều người mà chưa chú ý đến điều kiện lao động, tức là mối quan tâm, coi trọng về số lượng việc làm mà
chưa chú ý đến chất lượng của việc làm xét trên khía cạnh mơi trường và điều kiện làm việc.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
- Thiếu vốn đầu tư: Vì nguồn vốn đầu tư hạn chế, còn thiếu nên các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thường chỉ tập trung vào dây chuyền công
nghệ sản xuất sản phẩm, mà ít hoặc chưa chú ý dành vốn đầu tư hoặc chỉ đầu tư ở mức tối thiểu cho những giải pháp về môi trường và điều kiện lao động.
Thậm chí vấn đề mơi trường và điêù kiện lao động chưa được đề cập một cách đầy đủ ngay từ giai đoạn thiết kế cơng nghệ hoặc nếu có thì cũng bị cắt
xén trong quá trình thực thi. - Khung khổ pháp lý chưa đầy đủ và còn lỏng lẻo. Chưa có những quy
định cụ thể, đầy đủ về đảm bảo môi trường và điều kiện lao động đối với các dự án đầu tư cũng như đối với các cơ sở sản xuất, dịch vụ đang hoạt động.
Quy định về thưởng, phạt chưa đủ mạnh. Bộ máy làm cơng tác trong lĩnh vực vệ sinh, an tồn lao động còn thiếu, trình độ hạn chế, chưa theo kịp thực tế,
cơng tác thanh tra, giám sát còn yếu, chưa được thực hiện thường xuyên.

2.4. Chính sách việc làm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính sách về mơi trường và điều kiện lao động.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×