1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Trợ giúp đột xuất.

Trợ giúp đột xuất.

Tải bản đầy đủ - 91trang

- Xây dựng cơ chế gắn chính sách bảo đảm xã hội với chính sách phát triển kinh tế, nhằm kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và
công bằng xã hội. - Xây dựng và hồn thiện hệ thống luật pháp nhằm thể chế hố các chủ
trương và quan điểm, giải pháp của Đảng và Nhà nước về bảo trợ xã hội Bộ luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, Luật giáo dục, Luật bảo vệ - chăm sóc và
giáo dục trẻ em, Pháp lệnh về chính sách Người có cơng, về người tàn tật, Người cao tuổi….
- Hình thành các chương trình mục tiêu quốc gia và các quỹ về lĩnh vực bảo trợ xã hội chương trình việc làm, Xố đói giảm nghèo và vệ sinh mơi
trường nơng thơn, chương trình phòng chống các tệ nạn xã hội và các quỹ về việc làm, Xố đói giảm nghèo, quỹ tình thương….
- Hồn thiện hệ thống bảo trợ xã hội bao gồm cả bảo hiểm y tế bắt buộc, từng bước hình thành và phát triển hệ thống bảo trợ xã hội tự nguyện.
Củng cố hệ thống trợ giúp xã hội đối với các nhóm yếu thế, ngưòi có hồn cảnh khó khăn và những người có nhu cầu trợ giúp thường xuyên cũng như
đột xuất do thiên tai, bão lụt…gây ra. - Thực hiện chủ trương xã hội hoá nhằm huy động mọi nguồn lực, đặc
biệt là nguồn lực trong dân và ở đại phương cơ sở; đồng thời thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu khác nhau nhằm sủ dụng có hiệu quả nguồn
lực cho thực hiện bảo trợ xã hội.

3.1. Trợ giúp đột xuất.


Việt Nam cũng giống như hầu hết các quốc gia châu Á phải thường xuyên đối phó với thiên tai bão lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất. Những năm
gần đây bão lụt, hạn hán diễn ra trong năm với tần suất cao hơn, bất thường hơn, gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Do vậy, đối tượng của chính sách trợ
giúp đột xuất là đối tượng bị rủi ro của thiên tai, khó khăn của họ cũng là khó
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
khăn mang tính tạm thời, ngắn hạn và thơng thường mỗi lần bị rủi ro họ chỉ được trợ giúp một lần. Mục tiêu của chính sách này là giúp đối tượng bị rủi
ro vượt qua khó khăn tạm thời sớm ổn định cuộc sống.
Biểu đồ 3.1: Tình hình thiệt hại do bão lụt hạn hán từ 2000-2007.
1000 2000
3000 4000
5000 6000
7000 8000
9000 10000
2000 2002
2004 2006
NC NS
TLT ngàn TH tỷ đồng
Nguồn: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tính từ năm 2000 đến 2005, thiệt hại về dân sinh do thiên tai là rất lớn.
Số người bị chết năm 2004 là 232, năm cao nhất là 680 người năm 2000. Thiệt hại do thiên tai gây ra năm thấp nhất là 1752 tỷ đồng năm 2002, năm
cao nhất lên tới 5067 tỷ đồng năm 2005. Rủi ro lớn nhất vẫn là tình trạng người bị chết trong đó có tỷ lệ đáng kể là trẻ em, đặc biệt là vùng đồng bằng
sông Cửu Long. Rủi ro thứ hai là tình trạng ngưòi bị lâm vào cảnh thiếu lương thực, hàng năm chiếm từ 1 – 1.5 dân số.
Tư tưởng chỉ đạo của chính phủ về trợ cấp trợ giúp đột xuất “khơng để dân đói, dân rét và dịch bệnh”, bằng mọi cách, mọi nguồn lực phải cứu trợ kịp
thời cho nhân dân. Trợ giúp những người bị thiệt hại do thiên tai được thực hiện thông qua 2 kênh, thứ nhất là trợ giúp chính thức của Nhà nước; thứ hai
là trợ giúp phi chính thức thơng qua huy động từ cộng đồng.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
Trợ giúp từ cộng đồng xã hội theo kiểu truyền thống.
Ở nước ta việc trợ giúp từ cộng đồng có ý nghĩa rất quan trọng, nó thể hiện trước hết ở tính chất kịp thời, đáp ứng được nhu cầu bức xúc có tính thời
điểm của những người bị rủi ro và tiền, hàng trợ giúp đến đúng đối tượng, ít có hiện tượng “rò rỉ” đối tượng, thơng qua đó nó tạo dựng được mối quan tâm
chung của cộng đồng, xã hội trong việc chia sẻ trách nhiệm xã hội của mọi thành viên trong xã hội. Bên cạnh đó nó huy động từ cộng đồng cho cứu trợ
dân sinh lên đến trên 100 tỷ đồng bằng một phần ba nguồn kinh phí của Chính phủ trợ giúp về dân sinh cho vùng lũ lụt khơng tính trợ giúp cho sản
xuất vàc hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, theo kênh trợ giúp này rất dễ tạo ra sự không công bằng
giữa các vùng, giữa các đối tượng được trợ giúp. Do vậy vai trò điều hồ nguồn lực và mức trợ cấp và mức trợ giúp của ban cứu trợ địa phương là rất
cần thiết. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Chính phủ thường yêu cầu các địa phương chủ động tiếp nhận, điều hoà và phối hợp giữa nguồn lực từ kênh
phi chính thức của cộng đồng với nguồn lực từ kênh chính thức của Nhà nước.
Trợ giúp theo kênh chính thức của Nhà nước.
Vịêc trợ giúp các đối tượng là nạn nhân của thiên tai, bão lụt, hạn hán theo kênh chính thức của Nhà nước ln ln đóng vai trò quan trọng. Hàng
năm Chính phủ cân đối kinh phí cho các địa phương, trong đó có kinh phí trợ cấp đột xuất và một phần kinh phí cho dự phòng, Chính phủ cũng cân đối một
khoản kinh phí dự phòng ở cấp trung ương để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phuơng trong trường hợp thiệt hại do thiên tai quá lớn vượt quá khả năng cân
đối, bảo đảm của các địa phương. Chính phủ cũng cho phép các địa phương huy động mọi nguồn lực tại chỗ để ứng phó, kể cả trường hợp phải vay ngân
hàng tạm thời, sau đó trung ương cân đối hỗ trợ. Đây là một cơ chế thoáng để
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
tạo quyền chủ động cho các địa phương trong việc tạo nguồn, trên thực tế, các địa phương đều đã chủ động cân đối nguồn lực để đảm bảo cho công tác cứu
trợ đột xuất và trong trường hợp thiếu trung ương đều bổ sung, hỗ trợ kịp thời.
Về tổ chức thực hiện, từ trung ương đến địa phương cả cấp tỉnh, huyện và xã đều hình thành ban phòng chống lụt bão và ban tiếp nhận tiền hàng cứu
trợ mỗi khi thiên tai lũ lớn xảy ra, và việc cứu trợ dân sinh đều thực hiện theo một quy trình thống nhất theo thơng tư số 182000BLĐTBXH ngày 28 tháng
7 năm 2000 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nay là thơng tư số 092007BLĐTBXH ngày 1372007.
Kênh hỗ trợ chính thức từ nguồn lực của Nhà nước mặc dù có vai trò quan trọng hơn kênh phi chính thức song tiền, hàng cứu trợ đến đối tượng bị
rủi ro thường chậm hơn kênh phi chính thức. Nguồn tiền, hàng cứu trợ hàng năm tuỳ thuộc mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra.
Biểu đồ 3.2: Nguồn lực trợ giúp nạn nhân của thiên tai 2001-2007.
10000 20000
30000 40000
50000 60000
2000 2002
2004 2006
gạo Ntấn Kinh phíNtriệu
Nguồn: Vụ bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A

3.2 Trợ giúp thường xuyên.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trợ giúp đột xuất.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×