1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Về bảo trợ xã hội. 1. Trợ giúp đột xuất.

Về bảo trợ xã hội. 1. Trợ giúp đột xuất.

Tải bản đầy đủ - 91trang

việc làm chưa đáp ứng nhu cầu khoảng 50 kế hoạch, từ 35-40 nhu cầu của người lao động trong khi cơ chế huy động nguồn vốn còn hạn chế.
- Trong quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, các địa phương chưa gắn với kế hoạch sử dụng lao động hoặc nếu có cũng mang tính chung chung,
đặc biệt trong quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị chưa gắn với tạo việc làm ổn định cho lao động trong vùng sau khi chuyển đổi mục đich sử
dụng đất nông nghiệp. - Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác về lao động - việc làm chưa đáp
ứng yêu cầu phát triển đất nước trong hội nhập, cán bộ lao động - việc làm các cấp, đặc biệt là cấp xã vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng gây
ảnh huởng lớn đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
3. Về bảo trợ xã hội. 3.1. Trợ giúp đột xuất.
3.1.1. Mặt được. - Song song với việc trợ giúp xã hội của cộng đồng theo phưong thức
truyền thống, Nhà nước cũng đã có chính sách để tạo tấm lưới chắn bảo đảm sự an toàn về đời sống và sản xuất của các thành viên trong xã hội khi họ bị
rơi vào hoàn cảnh rủi ro không lường trước và tự họ không khắc phục được. -Hệ thống chính sách tuy đơn giản nhưng cũng rất đa dạng về đối tượng
và mức độ trợ giúp; cơ chế tổ chức thực hiện đã đảm bảo tính dân chủ, cơng khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân, nhằm đáp ứng đúng những
nhu cầu bức xúc của các thành viên trong xã hội khi họ gặp rủi ro không lường trước được; Mức độ bao phủ của hệ thống chính sách trợ giúp xã hội ở
Việt Nam khá tốt, chính vì vậy mà khơng có người dân nào bị chết do đói hoặc do rét bởi thiên tai.
- Công tác cứu trợ đột xuất đã được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đặc biệt quan tâm; mỗi khi thiên tai xảy ra các địa phương và
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
người dân đều có hành động ứng phó kịp thời nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và cứu trợ khẩn cấp cho các đối tượng gặp phải rủi ro.
- Công tác cứu trợ khẩn cấp thường thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng, các thành viên trong xã hội, đặc biệt là những năm xảy ra thiên tai
trên diện rộng, thiệt hại lớn về người, tài sản, hoa màu, phương tiện sản xuất và cơ sở hạ tầng.
3.1.2 Mặt tồn tại. - Tuy nhiên do tính chất khẩn cấp của cơng tác cứu trợ đột xuất, cộng
với trình độ sủ dụng cơng nghệ thông tin hạn chế, việc thiếu đội ngũ cán bộ chuyên môn ở cấp cơ sở, do vậy thường tổng hợp về số liệu thiệt hại do thiên
tai gây ra về hạ tầng còn chưa chính xác, rất khó khăn cho việc xử ly đề xuất phương án trợ giúp phù hợp.
- Việc thiệt hại do thiên tai về dân sinh và cơ sỏ vật chất là rất lớn, nhưng sự hỗ trợ của nhà nước còn có hạn, sự hỗ trợ này chỉ bảo đảm ổn định
cuộc sống và sản xuất trước mắt, còn về phát triển lâu dài nó được bao phủ bởi hệ thống chính sách giảm nghèo, trợ giúp y tế, giáo dục, dạy nghề và tạo
việc làm.

3.2. Trợ giúp thường xuyên.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về bảo trợ xã hội. 1. Trợ giúp đột xuất.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×