1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Trợ giúp thường xuyên.

Trợ giúp thường xuyên.

Tải bản đầy đủ - 91trang

người dân đều có hành động ứng phó kịp thời nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và cứu trợ khẩn cấp cho các đối tượng gặp phải rủi ro.
- Công tác cứu trợ khẩn cấp thường thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng, các thành viên trong xã hội, đặc biệt là những năm xảy ra thiên tai
trên diện rộng, thiệt hại lớn về người, tài sản, hoa màu, phương tiện sản xuất và cơ sở hạ tầng.
3.1.2 Mặt tồn tại. - Tuy nhiên do tính chất khẩn cấp của cơng tác cứu trợ đột xuất, cộng
với trình độ sủ dụng cơng nghệ thông tin hạn chế, việc thiếu đội ngũ cán bộ chuyên môn ở cấp cơ sở, do vậy thường tổng hợp về số liệu thiệt hại do thiên
tai gây ra về hạ tầng còn chưa chính xác, rất khó khăn cho việc xử ly đề xuất phương án trợ giúp phù hợp.
- Việc thiệt hại do thiên tai về dân sinh và cơ sỏ vật chất là rất lớn, nhưng sự hỗ trợ của nhà nước còn có hạn, sự hỗ trợ này chỉ bảo đảm ổn định
cuộc sống và sản xuất trước mắt, còn về phát triển lâu dài nó được bao phủ bởi hệ thống chính sách giảm nghèo, trợ giúp y tế, giáo dục, dạy nghề và tạo
việc làm.

3.2. Trợ giúp thường xuyên.


3.2.1 Mặt được. Thành tựư lớn nhất của hệ thống chính sách trợ giúp thường xuyên là
đã tạo được khung pháp lý theo hướng tổng thể phù hợp với thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều này thể hiện truớc hết ở:
- Độ bao phủ so với dân số theo Nghị định số 672007NĐ-CP đạt mức 2 dân số ngang bằng với nhiều nước phát triển trên thế giới.
- Việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cũng có bước phát triển khá, số lượng đối tượng được hưởng trợ cấp tăng nhanh.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
- Mức độ tác động của chính sách trợ cấp cũng ngày một tốt hơn, chế độ trợ cấp có sự thay đổi linh hoạt, tuỳ thuộc vào sự thay đổi mức sống dân cư sẽ
đảm bảo an toàn cuộc sống cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội. - Kinh phí sử dụng cho trợ cấp xã hội cũng tăng khá nhanh, năm 2007
tăng gấp 4 lần năm 2000 550 tỷ đồng sơ với 123 tỷ đồng, nếu năm 2008 bao phủ hết số đối tượng của Nghị định 67 kinh phí tăng lên khoảng 1.500 tỷ
đồng. - Song song với chính sách trợ giúp của Nhà nước, sự trợ giúp của gia
đình, cộng đồng xã hội cũng có ý nghĩa quan đối với các đối tượng xã hội. Nhà nước tạo cơ chế đề hình thành rất nhiều loại quỹ xã hội, quỹ nhân đạo từ
thiện để trợ giúp các đối tượng xã hội. 3.2.2 Mặt tồn tại.
Tuy nhiên, chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cũng còn nhiều thách thức và hạn chế:
- Trước hết là mức chuẩn trợ cấp xã hội quy định là 120.000 đồng vẫn còn thấp, chỉ đảm bảo 60 mức sống tối thiểu bình quân.
- Thứ hai là số đối tượng của Nghị định 07 trước đây và 67 hiện nay được hưởng trợ cấp còn đạt tỷ lệ thấp khoảng 52.
- Thứ ba cơ chế tài chính để thực hiện chính sách trợ cấp xã hội chưa được công khai minh bạch, đặc biệt là quá trình lập dự tốn, duyệt phân bổ dự
tốn chi Ngân sách nhà nước ở các cấp địa phương, dẫn đến tình trạng ln thiếu nguồn chi, và đây cũng là nguyên nhân số lượng đối tượng được hưởng
trợ cấp xã hội còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu của đối tượng xã hội. - Thứ tư là thiếu đội ngũ cán bộ làm cơng tác xã hội có tính chuyên
nghiệp thực hiện, ho thiếu sự hiểu biết và các kỹ năng chuyên nghiệp cần thiết, điều này dẫn đến hoạt động trợ giúp kém hiệu quả. Nhiều cán bộ ở cấp
xã không đủ năng lực cần thiết để lập kế hoạch, thực hiện chính sách trợ giúp
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
xã hội, nhất là kế hoạch về tài chính và trợ giúp các đối tượng phát triển hoà nhập cộng đồng.

3.3 Nguyên nhân tồn tại.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trợ giúp thường xuyên.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×