1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Mặt tồn tại. Nguyên nhân tồn tại.

Mặt tồn tại. Nguyên nhân tồn tại.

Tải bản đầy đủ - 91trang

+ Thực hiện việc xây dựng và đăn gký Nội quy lao động; thang lương, bảng lương.
- Các lớp về phổ biến pháp luật lao động được tổ chức một cách quy củ và có tổ chức và tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư về quan hệ lao động
nhằm đảm bảo sự phát triển hài hoà giữa doanh nghiệp và người lao động.

4.2 Mặt tồn tại.


- Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động trong từng đơn vị và trong các quy định thường chưa thật đúng và chưa thật đầy đủ, cụ thể như
sau: + Về HĐLĐ: nhiều doanh nghiệp hay vi phạm về thời gian ký hợp đồng;
vi phạm thẩm quyền và nội dung ký kết của hợp đồng lao động. + Về xử lý luật lao động: một số doanh nghiệp xử lý luật khơng đúng
quy trình xử lý kỷ luật; việc xác định hành vi gây lỗi và hình thức kỷ luật tương ứng nhiều khi chưa làm đúng, gây thiệt thòi về quyền lợi cho người lao
động. + Về thành lập cơng đồn cơ sở và việc ký TƯLĐTT: có thể nói do nhận
thức chưa đầy đủ về tổ chức cơng đồn Việt Nam. NHiều doanh nghiệp chưa thực hiện quy định của điều 153 Bộ luật lao động “chậm nhất sau 6 tháng kể
từ ngày doanh nghiệp đi vào hoạt động phải thành lập cơng đồn cơ sở, nhiều doanh nghiệp đã đi vàot sản xuất ổn định nhưng vẫn khơng thành lập cơng
đồn, mà khi chưa có cơng đồn cơ sở thì việc xây dựng và ký TƯLĐTT không làm được, cũng như quyền lợi hợp pháp của người lao động khơng có
người đại diện.”

4.3 Ngun nhân tồn tại.


- Nguyên nhân của các cuộc tranh chấp lao động và đình cơng vẫn là do người sử dụng lao động chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
và các cam kết đã thoả thuận với người lao động như trả lương chậm, tính lương khơng đúng quy định, vi phạm trả lương làm thêm giờ hoặc tăng ca.
- Hiểu biết và nhận thức của người lao động về các quy định của pháp luật và chính sách lao động còn hạn chế, trong khi đó lại thiếu vai trò của
người đại diện, nên cơ chế thương lượng chưa được hình thành và hoạt động trên thực tế, dẫn đến người lao động khơng có cách nào tốt hơn là tự tổ chức
đình cơng để đòi quyền lợi. - Công tác quản lý nhà nước tuy được chấn chỉnh, tăng cường nhưng so
với yêu cầu còn bất cập, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chưa đồng bộ, thường xun, lực lượng thanh
tra còn mỏng. - Cơng tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động chưa
đáp ứng được yêu cầu. - Quan hệ cung cầu lao động mất cân đối, nhiều doanh nghiệp thiếu lao
động, giá nhân công trên thị trường tăng, giá cả sinh hoạt tăng cũng là nguyên nhân để công nhân yêu cầu tăng lương.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TẠO VIỆC LÀM


BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
I NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI TẠO VIỆC LÀM BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM.

1. Đặt vấn đề.


Việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO vào năm 2007 tất yếu có nhiều tác động đến các lĩnh vực đời
sống kinh tế và xã hội của nước ta. Lĩnh vực lao động và xã hội, nhất là thị trường lao động và việc làm, an sinh xã hội tất yếu chịu ảnh hưởng, có cả tích
cực và tiêu cực, có cả cơ hội và thách thức. Một trong những đòi hỏi của là nền kinh tế phải đuợc chuyển dần sang nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh
tế đó, thị trường lao động là một trong những thị trường quan trọng đòi hỏi phải từng bước hồn thiện và phát triển.
Chuyển sang nền kinh tế thị trường có nghĩa các vấn đề như cung, cầu lao động, việc làm, tiền công, tiền lương sẽ do thị trường quyết định thông
qua việc thương lượng, thoả thuận giữa người lao động và người sủ dụng lao động. Những rủi ro do thị trường đem lại đối với người lao động sẽ nhiều
hơn, điều đó tất yếu ảnh hưởng đến công ăn, việc làm, đến thu nhập và đời sống của người lao động và những người trong gia đình họ. Vì thế, việc thiết
kế, hồn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội là hết sức quan trọng. Thực hiện Nghị quyết 162007NQ-CP ngày 27022007 của Chính phủ
về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện NGhj quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính
sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới, Bộ Lao động-Thương
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mặt tồn tại. Nguyên nhân tồn tại.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×