1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Giải pháp thực hiện hiệu quả các quyền tại nơi làm việc. Giải pháp về tạo việc làm.

Giải pháp thực hiện hiệu quả các quyền tại nơi làm việc. Giải pháp về tạo việc làm.

Tải bản đầy đủ - 91trang

chính sách trợ cấp, các nguồn huy động khác cho thực hiện các chương trình và dự án.

2.4 Định hướng nâng cao chất lượng đối thoại xã hội.


Trước thực trạng tranh chấp lao động và đình cơng hiện nay, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao
động đến các doanh nghiệp và người lao động, tăng cường hơn nữa sự tham gia của Chính phủ, các Bộ, Ngành, địa phương trong việc xây dựng các cơ
chế, chính sách và giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng đình cơng, xây dựng quan hệ lành mạnh trong các doanh nghiệp góp phần ổn định, phát triển kinh
tế - xã hội.
III GIẢI PHÁP TĂNG CƯÒNG TẠO VIỆC LÀM BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM.

1. Giải pháp thực hiện hiệu quả các quyền tại nơi làm việc.


- Tăng cường hơn nữa sự tham gia của người lao động vào trong các tổ chức cơng đồn, trở thành các cổ đông lớn của doanh nghiệp, từ đó đóng góp
vào những quyết định của doanh nghiệp liên quan đến lợi ích doanh nghiệp và quyền lợi người lao đông.
- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Bộ Luật Lao động, đưa ra các biện pháp cứng rắn và quyết liệt hơn nhằm hạn chế một cách
tối đa tình trạng lao động bị cưỡng bức trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp.
- Tạo ra ngày càng nhiều việc làm tốt hơn, xố bỏ tình trạng phân biệt đối xử người lao động giúp họ hoà nhập tốt hơn vào cộng đồng và tham gia
vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp ổn định đời sống. - Cần có sự hỗ trợ về mặt kinh phí, tạo điều kiện cho trẻ em được đến
trường, các địa phương cần có sự quan tâm, động viên thường xuyên đến các
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
gia đình có trẻ em có hồn cảnh khó khăn nhằm đưa các em thốt khỏi tình trạng bóc lột sức lao động.

2. Giải pháp về tạo việc làm.


Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển thị trường lao động là tất yếu khách quan và có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng.
Đây là một thị trường không thể thiếu trong hệ thống đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo quan
niệm của thế giới, thậm chí chỉ một yếu tố của thị trường lao động là tiền lương thôi, nếu tiền lương không theo định hướng thị trường và do thị trường
quyết định, thì nền kinh tế đó chưa thể được cơng nhận là nền kinh tế thị trường. Thị truờng lao động liên quan đến phát triển con người, giải phóng và
phát huy triệt để tiềm năng, vốn con người, tạo nhiều việc làm, giảm thất nghiệp, cải thiện đời sống người lao động; đồng thời đảm bảo ổn định kinh tế
xã hội trên cơ sở xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh, hợp tác, hài hồ lợi ích, đồng thuận xã hội. Hồn thiện thể chế thị trường lao động bao gồm
nhiều nội dung:
2.1 Tiếp tục hồn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về lao động và thị trường lao động.
Cơ chế, chính sách và pháp luật về lao động và thị trường lao động cần hướng vào phát triển một thị truờng lao động linh hoạt, minh bạch, liên thơng,
khơng còn rào cản; tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tuyển được người lao động, người lao động dễ dàng tìm được việc làm; các thoả thuận về việc
làm, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường; đảm bảo cung lao động đáp ứng được cầu lao động trên thị trường; đảm bảo có các
lưới an toàn cho người lao động tránh rủi ro trong cơ chế thị trường. Triển khai tốt các luật đã ban hành như Luật Dạy nghề, Luật đưa người Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Bảo hiểm xã hội, nghiên cứu trình
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
ban hành các luật mới như Luật Việc làm, Luật Tiền lương tối thiểu, sửa đổi bổ sung Bộ Luật lao động.
2.2 Phát triển mạnh hệ thống dạy nghề đa cấp trình độ, chuyển từ dạy nghề trình độ thấp sang trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng cung lao động
cho thị trường lao động.
Đây là giải pháp phát triển cung của thị trường lao động. Thực hiện dạy nghề theo 3 cấp trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề và
liên thông giữa các cấp. Chuyển mạnh đào tạo nghề theo định hướng cầu lao động đào tạo gắn
với sủ dụng, gắn với nhu cầu của sản xuất; cung cấp lao động có chất lượng về tay nghề, sức khoẻ, có kỷ luật, tác phong cơng nghiệp, có văn hố cho thị
trường trong nước và hội nhập. Đa dạng hố các loại hình thị trường, lớp dạy nghề của Nhà nước, của
tư nhân và nước ngoài. Thực hiện quy hoạch, đầu tư tập trung vào hệ thống dạy nghề kỹ thuật
thực hành. Đặc biệt là xây dựng 40 trường dạy nghề trọng điểm quốc gia, trong đó có 15 trường đạt chuẩn khu vực; các tỉnh, thành phố đều có trường
dạy nghề, mõi quận huyện đều có trung tâm dạy nghề.

2.3 Phát triển cầu lao động của thị trường.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp thực hiện hiệu quả các quyền tại nơi làm việc. Giải pháp về tạo việc làm.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×