1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Phát triển cầu lao động của thị trường.

Phát triển cầu lao động của thị trường.

Tải bản đầy đủ - 91trang

ban hành các luật mới như Luật Việc làm, Luật Tiền lương tối thiểu, sửa đổi bổ sung Bộ Luật lao động.
2.2 Phát triển mạnh hệ thống dạy nghề đa cấp trình độ, chuyển từ dạy nghề trình độ thấp sang trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng cung lao động
cho thị trường lao động.
Đây là giải pháp phát triển cung của thị trường lao động. Thực hiện dạy nghề theo 3 cấp trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề và
liên thông giữa các cấp. Chuyển mạnh đào tạo nghề theo định hướng cầu lao động đào tạo gắn
với sủ dụng, gắn với nhu cầu của sản xuất; cung cấp lao động có chất lượng về tay nghề, sức khoẻ, có kỷ luật, tác phong cơng nghiệp, có văn hố cho thị
trường trong nước và hội nhập. Đa dạng hố các loại hình thị trường, lớp dạy nghề của Nhà nước, của
tư nhân và nước ngoài. Thực hiện quy hoạch, đầu tư tập trung vào hệ thống dạy nghề kỹ thuật
thực hành. Đặc biệt là xây dựng 40 trường dạy nghề trọng điểm quốc gia, trong đó có 15 trường đạt chuẩn khu vực; các tỉnh, thành phố đều có trường
dạy nghề, mõi quận huyện đều có trung tâm dạy nghề.

2.3 Phát triển cầu lao động của thị trường.


Giải pháp phát triển cầu lao động của thị trường gắn với việc có chính sách và cơ chế huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài cho đầu tư
phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực có khả năng thu hút nhiều lao động làm công ăn lương. Một số nội dung chính liên quan đến
phát triển cầu lao động là: - Phát triển các vùng kinh tế động lực, trọng điểm ở 3 miền, sủ dụng
nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các doanh nhân giỏi và lao động kỹ thuật trình độ cao.
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
- phát triển mạnh khu vực dân doanh, trước hết là phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; phấn đấu đến năm 2010, cả nước có khoảng 500 ngàn
doanh nghiệp; phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã; đặc biệt coi trọng phát triển kinh tế dịch vụ, công nghiệp chế biến nông sản, khôi phục và phát triển
các làng nghề tiểu thủ công, mỹ nghệ sản xuất sản phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
- Tăng đầu tư vào vùng nông thôn, miền núi nhằm chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hố, hiện đại hố
để tăng lao động nơng thơn tham gia thị trường lao động tại chỗ và di chuyển ra khỏi khu vực nông nghiệp, nông thôn.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông nghiệp, nông thôn; di chuyển một phần đáng kể lao động nông thôn ra khỏi nông nghiệp bằng các
biện pháp đào tạo nghề trình độ cao, trình độ lành nghề đối với lao động trẻ khoẻ, có trình độ văn hố để cung ứng cho các vùng kinh tế động lực, các khu
công nghiệp, khu du lịch và dịch vụ, xuất khẩu lao động. - Tập trung xử lý nợ, đánh giá tài sản doanh nghiệp, lao động dôi dư để
tháo gỡ ách tắc trong cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước; giảm bảo hộ và ưu đãi của Nhà nước nhằm lành mạnh hố mơi trường kinh doanh; khắc phục
tình trạng “đóng băng” trong đổi mới cơ cấu lao động hiện nay; tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của khu vực kinh tế Nhà nước; nâng cao chất lượng
việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ công sang đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm và
thực hiện chế độ hợp đồng lao động để lao động khu vực này tham gia vào thị trường lao động.
- Mở rộng và phát triển thị trường lao động ngoài nước. Xây dựng chiến lược và tăng đầu tư mở rộng thị trường xuất khẩu lao động sang các khu vực,
các nước phù hợp với lao động Việt Nam; tập trung đào tạo nghề cho xuất
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
khẩu lao động, nhất là về tay nghề, ngoại ngữ, pháp luật; thực hiện luật về đưa lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đê đảm bảo các bên
giao dịch thực hiện theo hợp đồng được thuận lợi. Xây dựng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mạnh, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập thị
trường lao động quốc tế. - Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và sử
dụng hiệu quả quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm thơng qua ngân hàng chính sách xã hội để người thất nghiệp, người thiếu việc làm có cơ hội việc làm. Trong
đó, quan tâm hơn việc cho vay vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; các hộ nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất hàng xuất khẩu, các làng nghề; các dự án góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tạ chỗ; doanh nghiệp sủ dụng nhiều lao động nữ; dạy nghề và tạo việc làm cho lao động là người tàn
tật. Xây dựng và thực hiện hiệu quả đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm bằng nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân sách Nhà nước”.

2.4 Hoàn thiện hệ thống giao dịch của thị trường lao động.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phát triển cầu lao động của thị trường.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×