1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Giải pháp về nhận thức. Giải pháp về cơ chế, chính sách.

Giải pháp về nhận thức. Giải pháp về cơ chế, chính sách.

Tải bản đầy đủ - 91trang

3. Phát triển hệ thống bảo trợ xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3.1 Giải pháp về nhận thức.


- Tiếp tục truyền thơng nâng cao nhận thức của tồn xã hội về việc phát triển hệ thống chính sách trợ giúp xã hội, thay đổi cách nhìn từ khía cạnh hoạt
động nhân đạo từ thiện, sang khía cạnh chia sẻ trách nhiệm xã hội và dựa vào nhu cầu và quyền con người. Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục pháp luật
về trợ giúp xã hội cho các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi người dân, trên cơ sở đó nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện pháp luật và chính sách xã
hội. - Hình thành các chun mục trên báo, website, truyền hình về các hoạt
động trợ giúp xã hội để chuyển tải các thông tin về mơ hình hoạt động có hiệu quả và pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân.
- Thiết lập các kênh thông tin đa chiều để tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về các vấn đề có liên quan đến luật pháp, chính sách và việc tổ
chức thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội.

3.2 Giải pháp về cơ chế, chính sách.


- Tiếp tục hồn thiện hệ thống chính sách và nâng cấp thành các luật trợ giúp xã hội để nâng cao hiệu lực pháp lý và tổ chức thực hiện. Trước mắt từ
nay đến năm 2010 tập trung vào xây dựng Luật Người cao tuổi, Luật về người khuyết tật.
- Bổ sung một số chính sách trợ giúp các đối tượng có thu nhập thấp theo hướng mở dần đối tượng để bao phủ hết nhóm dân số có hồn cảnh khó
khăn, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. - Song song với chính sách trợ giúp xã hội, cần hoàn thiện đồng bộ thể
chế, chính sách bảo trợ xã hội theo một chỉnh thể thống nhất, có sự liên kết chặt chẽ với nhau thông qua các “mức chuẩn” và các chế độ bảo đảm công
Phạm Anh Sơn Kế hoạch 46A
bằng xã hội trong hệ thống và tạo thành nhiều tầng lưới bảo trợ khác nhau, hỗ trợ cho nhau.
- Chính sách trợ giúp xã hội trong trung hạn và dài hạn cũng phải từng bước tiếp cận theo hướng “phổ cập”, nhưng trước mắt, trong ngắn hạn vẫn
cần một số chính sách trợ giúp mang tính “mục tiêu” để đảm bảo tính bền vững của hệ thống, đặc biệt là tính bền vững về tài chính.
- Song song với hệ thống chính sách, cũng cần một số phong trào hoặc chương trình, đề án trợ giúp xã hội như chương trình giảm nghèo, trợ giúp
người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt, nhằm giải quyết những nhu cầu bức xúc của các đối tượng mà hệ thống chính sách trợ
giúp xã hội chưa đáp ứng theo tinh thần xã hội hoá, Nhà nước và nhân dân cùng làm.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế trợ giúp xã hội theo hướng trao quyền cho cơ sở và các địa phương trong việc huy động, quản lý nguồn lực và tổ chức
thực hiện, tạo sự năng động và tính chủ động cho địa phương cơ sở, bảo đảm tính mục tiêu và tính kịp thời.

3.3 Giải pháp về tài chính.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp về nhận thức. Giải pháp về cơ chế, chính sách.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×