1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Việc điều chỉnh lãi xuất trong thời gian gần đây.

Việc điều chỉnh lãi xuất trong thời gian gần đây.

Tải bản đầy đủ - 44trang

Hiện nay ở Việt nam cha có nghiên cứu nào về mức dự phòng rủi ro khách hàng mất khả năng thanh toán và rủi ro về kỳ hạn cũng nh những rủi ro khác để dựa
vào các yếu tố quyết định lãi suất cho vay . Ta cũng có thể tính lãi suất cở sở của các Ngân hàng thơng mại theo công
thức sau : Lãi
suất cơ cở
= Lãi suÊt
huy ®éng
+ Chi phÝ kinh
doanh tiền lơng, khấu hao
+ Lợi nhuận
trớc thuế kì vọng
Với lãi suất huy động Với lãi suất huy động 12 tháng là 0,6 tháng 7,2 năm ; chi phí kinh doanh là
0,2tháng hay 3 năm , lợi nhuận kỳ vọng là 17năm .số hiệu 1995 - 1999 ta cã l·i suÊt chÝnh s¸ch =7,25 + 3+1 = 11,27năm hay0,93 tháng
Mục đích kinh doanh là lợi nhuận , các Ngân hàng Trung ơng quốc doanh cần ổn định l·i suÊt cho vay cao h¬n l·i suÊt c¬ së nhằm bù đắp những rủ ro xẩy ra trong
quá trình cho vay và đầu t, nhng với mức trầnls cho vay hiện nay 10 năm 0,8
tháng sẽ lam kết quả kinh doanh của các Ngân hàng thơng mại quốc doanh khi muốn đạt đợc chỉ tiêu lợi nhuận tạm chí chỉ đạt mức hoà vốn hoặt bị lỗ nếu không có
các nguồn thu từ các hoạt động khác mang lại
II. quá trình điều chỉnh l i xuất ã

1. Việc điều chỉnh lãi xuất trong thời gian gần đây.


Từ ngày 16.1990 Ngân hàng Nhà nớc đã có một số chuyển biến lớn là chỉ quy định một mức trần lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam là 1,15 tháng
áp dụng cho tất cả các kỳ hạn cho vay . Đây cũng là bớc tiến mới cho Ngân hàng Nhà nớc thực hiện công bố lãi suất cơ bản
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng
Lớp : 1704
16
Trong xu hớng toàn cầu hoá và quốc tế hoá nền kinh tế ,Ngân hàng trung ơng ở mỗi quốc gia khi tiến hành điều chỉnh lãi suất của mình trớc hết phải xem xét với
xu huớng diễn biến trong khu vực và trên thế giíi trong xu híng chung vỊ diƠn biÕn l·i st trên thế giới hơn một năm qua và diễn biến kinh tế trong 6 tháng đầu năm
1999 , ta cùng xem xÐt viƯc ®iỊu chØnh l·i st ë ViƯt Nam ra sao ? Tính từ ngày 1-7-1997 đến nay, Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam đã tiến hành
nhiều đợt điêù chỉnh lãi suất cho vay . Hai lần điều chỉnh gần đây nhất là 121999 thực hiện với 4 Ngân hàng thơng mại quốc doanh cho vay với khách hàng ở khu vực
đô thị 16 1999 thực hiện đối với các tổ chức tín dụng . Ngày 2911999 Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc cho chỉ thị 01 11999 CT - NH NN quy định trần lãi suất cho
vay thông thờng bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thơng mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực đô thị là 1,1 tháng với các loại cho vay ngắn hạn ,
1,15 của các loại vay trung và dài hạn song các Ngân hàng thơng mại quốc doanh chiếmtới 71,6 tổng d nợ cho vay của các Ngân hàng đối với nền kinh tế , chiếm
chủ yếu hần cho vay . Do đó, chỉ thị về mức lãi suất trên có ý nghĩa nh hạ trần lãi suất cho vay chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó , việc quy định về lãi suất trên chỉ
áp dụng đối với các Ngân hàng thơng mại quốc doanh song đối với các Ngân hàng thơng mại cổ phần để cạnh tranh thu hút khanh hàng , không muốn mất khách hàng
truyền thống có uy tín, các ngân hàng thơng mại cổ phần cũng buộc phải hạ mức lãi suất cho vay xuèng b»ng møc l·i suÊt cho vay cña các Ngân hàng thơng mại quốc
doanh . Thêm vào đó, lãi suất cho vay vốn các tổng công ty 90-91, các doanh nghiệp
lớn và kinh doanh có hiệu quả ,các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ổn định để cạnh tranh và thu hút khách hàng các ngân hàng thơng mại ®Ịu gi¶m møc l·i st cho vay
tõ 10-15 so víi mức trần lãi suất quy định nói trên , chỉ cho vay víi l·i st 1,0 - 1,05 th¸ng thËm chí hạ tới 0,95 tháng hoặc 0,90 tháng của loại vay ngắn hạn
Xuất phát từ chỗ tất cả các Ngân hàng đều chủ động hạ lãi suất từ nhiều tháng trớc đây lên lãi suất Ngân hàng đợc điều chỉnh giảm xuống nhng các Ngân hàng
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng
Lớp : 1704
17
không có cơ sở gì để tiếp tục hạ thêm lãi suất tiền gửi để ngời gửi tiền không bị ảnh hởng gì khi Ngân hàng điều chỉnh lãi suất . Quyết định điều chỉnh trần lãi suất của
Ngân hàng Nhà nớc đợc thực hiện từ ngày 1 6 1999 trong đó trần lãi suất cho vay là 1,15 tháng kể cả ngắn hạn trung hạn và giài hạn lãi suất này tăng 0,05 so mức
1,2 tháng của loại vay ngắn hạn theo chỉ thị 01CT NHNN và tơng đơng với mức 1,15 tháng của loại trung và dài hạn mà d nợ cho vay ngắn hạn chiếm tới 60
tổng mức nợ .Do đó so với mức quy địng thức hiện từ ngày 161999 thực chất còn tăng hơn chứ không phải là giảm .
Nh chúng ta đã biết mục tiêu chính của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở là mang ính chất tơng trợ về vốn giữa các thành viên song với lãi suất quá cao so với mức lãi
suất chính thức các Ngân hàng thì sẽ mất đi tính chất tơng trợ . Hầu hết những ngời tìm đến vay vốn quỹ tín dụng cơ sở là ngời nghèo hay có hoàn cảnh đặc biẹt khó
khăn hay không đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng mới tìm đến quỹ tín dụng nhân dân nhng thực tế lãi suất lại quá cao gây khó khăn cho ngời vay .
Qua cách phân tích trên quyết định trần lãi suất cho vay từ 161999 có hai mặt tÝch cùc sau .
Thø nhÊt : L·i suÊt cho vay ở nông thôn trớc đây đều cao hơn lãi suất cho vay ở thành thị và cao hơn đối tợng khách hàng khác .Sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều
rủi ro và lợi nhuận thấp nhng lại chỉ có một phân lãi suất cho vay hộ nông dân đợc bình đẳng đợc hởng về lãi suất so với thành phần kinh tế khác . Ước tính đến 51999
d nợ cho họ nông dân của tất cả loại hình tổ chức tín dụng là 18000 tỷ đồng việc điều chỉnh lãi suất xuống một mức trần chung là 1,15 tháng bình quân mỗi hộ
nông dân giảm đợc 9-18 tỷ đồng lãi suất phải trả cho Ngân hàng . Đó là trên phơng diện kinh tế còn về mặt chính trị , x· héi th× nã cã ý nghÜa to lín : lần đầu tiên giai
cấp nông dân đợc hởng quyền bình đẳng về lãi suất so với thành phần kinh tế khác . Thứ hai : Việc Ngân hàng Nhà nớc mức trần mức lãi suất cho vay tối đa
1,15 tháng đối với cả ngắn hạn , trung hạn và dày hạn và việc Ngân hàng Nhà n- ớc không can thiệp vào các mức lãi suất cụ thể của Ngân hàng thơng mại .Đây là bớc
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng
Lớp : 1704
18
tiến quan trọng của Ngân hàng Nhà nớc để hình thành lãi suất cơ bản theo luật Ngân hàng Nhà nớc .Xét một cách khái quát việc giảm lãi st theo xu híng cđa thÕ giíi
vµ theo vµ theo yêu cầu của nền kinh tế lãi suất cho vay của Việt nam vãn còn cao 1,3,8 nhng đã có những vai trò tích cực .

2. Nguyên nhân của viƯc ®iỊu chØnh l·i st


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc điều chỉnh lãi xuất trong thời gian gần đây.

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×