1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Nguyên nhân của việc điều chỉnh lãi suất

Nguyên nhân của việc điều chỉnh lãi suất

Tải bản đầy đủ - 44trang

tiến quan trọng của Ngân hàng Nhà nớc để hình thành lãi suất cơ bản theo luật Ngân hàng Nhà nớc .Xét một cách khái quát việc giảm lãi suất theo xu hớng của thế giới
và theo và theo yêu cÇu cđa nỊn kinh tÕ l·i st cho vay của Việt nam vãn còn cao 1,3,8 nhng đã có những vai trò tích cực .

2. Nguyên nhân của việc ®iỊu chØnh l·i st


T×nh h×nh chung cđa nỊn kinh tÕ những năm gần đây là tốc độ tăng trởng GDP chững lại , hiện tợng giảm phát diễn ra và chỉ số giá có xu hớng tăng có thời gian
chỉ số âm .Mặt bằng giá cả hàng hoá trên thế giới và trong khu vực giảm khiến cho
giá xuất khẩu , giá nhập khẩu và mặt bằng giá cả của Việt nam giảm theo . Mặt khác nhiều mặt hàng thiết yếu trong nớc có giá cao hơn trên thế giới .Tỷ xuất lợi nhuận
bình quân của nền kinh tế giảm doanh nghiệp không mạnh dạn vay vốn Ngân hàng buộc phải giảm để phù hợp với tỷ xuất lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh và để mở
rộng tín dụng . Nguồn vốn huy động của các Ngân hàng phát triển mạnh khiến khiến vốn
càng thêm ứ đọng . Hiện nay lãi suất huy động tuy có giảm nhng tốc độ giảm chậm hơn tốc độ tăng , chỉ số giá sinh hoạt và các Ngân hàng cũng cạnh tranh trong việc
thu hút nguần vốn huy động bằng cách nâng cao lãi suất huy động đặc biệt là các Ngân hàng thơng mại cố phần và một số Ngân hàng nớc ngoài . Một số doanh
nghiệp còn sử dụng vốn nhàn rỗi để gửi Ngân hàng hay mua trái phiếu . Các giải pháp kích cầu còn cha đủ mạnh đôi khi mất tác dụng nh phát hành công trái kỳ
phiếu thu tiền về .Nó vẫn đợc coi là vấn đề quan trọng bởi vì trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất trong nớc phải dựa vào nguần vốn vay Ngân hàng từ 90
để sản xuất kinh doanh nh hiện nay thì chủ trơng giảm lãi suất là hoàn toàn hợp lý . Bên cạnh nguyên nhân lãi suất thực vẫn còn cao nh đã nêu trên còn những
nguyên nhân khác : Đối với những ngời có lợng tiền tiết khiệm nhỏ không có khả năng kinh doanh thì lãi suất có thấp vẫn có lãi vốn đợc bảo toàn nế no sọ vấn đề tỷ
giá thì họ có thể chuyển sang gửi tiết kiệm bằng đô la Mỹ với lãi suất thấp hơn những ngời có lợng tiền tiếp kiệm lớn thì không có cơ hội đầu t do đầu t vào sản xuất
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng
Lớp : 1704
19
kinh doanh cã tû xt lỵi nhn thÊp , rđi ro cao trong khi gưi vµo Ngân hàng thì rủi ro thấp hầu nh không có và lợi nhuận cao cho dù lãi suất cho vay đã giảm khá
mạnh song các doanh nghiệp vẫn không giám vay tiền vì tỷ xuất lợi nhuận của họ vÉn thÊp h¬n so víi tû lƯ l·i st cho vay của Ngân hàng .Do vậy nếu tiếp tục vay
vôna Ngân hàng để sản xuất kinh doanh thì việc lợi nhuận không đủ để trả lãi Ngân hàng sẽ làm cho tình trạng nợ lần của doanh nghiệp càng tăng thêm thêm vào đó là
sự giảm giá hàng liên tục trong thời gian qua càng làm cho khả năng thua nỗ tăng nên .Còn với khu vực nông thôn cho dù nhu cầu tiêu dùng nhất là đối với hàng t liệu
sản xuất là rất lớn song cũng không thể vay đợc vì thủ tục phức tạp và không có vật câm cố thế chấp và cũng không có khả năng chả nợ do tỷ lệ lãi suất cho vay không
hợp lý.

3. Tác dụng của việc điều chỉnh lãi suÊt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân của việc điều chỉnh lãi suất

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×