1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Tác dụng của việc điều chỉnh lãi suất

Tác dụng của việc điều chỉnh lãi suất

Tải bản đầy đủ - 44trang

kinh doanh cã tû xt lỵi nhn thÊp , rđi ro cao trong khi gửi vào Ngân hàng thì rủi ro thấp hầu nh không có và lợi nhuận cao cho dù lãi suất cho vay đã giảm khá
mạnh song các doanh nghiệp vẫn không giám vay tiền vì tỷ xuất lợi nhuận của họ vẫn thấp hơn so với tỷ lệ lãi suất cho vay của Ngân hàng .Do vậy nếu tiếp tục vay
vôna Ngân hàng để sản xuất kinh doanh thì việc lợi nhuận không đủ để trả lãi Ngân hàng sẽ làm cho tình trạng nợ lần của doanh nghiệp càng tăng thêm thêm vào đó là
sự giảm giá hàng liên tục trong thời gian qua càng làm cho khả năng thua nỗ tăng nên .Còn với khu vực nông thôn cho dù nhu cầu tiêu dùng nhất là đối với hàng t liệu
sản xuất là rất lớn song cũng không thể vay đợc vì thủ tục phức tạp và không có vật câm cố thế chấp và cũng không có khả năng chả nợ do tỷ lệ lãi suất cho vay không
hợp lý.

3. Tác dụng của việc điều chỉnh lãi suất


Các nhà kinh tế cho rằng đây là một quyết định quan trọng nhằm khắc phục tình trạng tắc đầu ra tín dụng trong tình hình nền kinh tế đang có chiều hớng đi
xuống nh hiện nay .Nó góp phần kích thích phát triển nền kinh tế tạo sự chủ động hơn cho công tác tổ chức tín dụng trong việc ấn địng lãi suất huy động tiền gửi và
cho vay phù hợp với điều kiện cung cầu vốn trên từng vùng khác nhau và mức độ ruỉ ro của từng khoản vay .
Đối với khu vực thành thị lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng đã thực sự giảm xuống thấp hơn hay bằng với trần lãi suất .Đó chính là kết quả của chỉ thị ban
hành 2911999 Thống đốc Ngân hàng : Trần lãi suất cho vay của 4 Ngân hàng th- ơng mại quốc doanh đối với khách hàng thuộc khu vực đô thị giảm xuống còn 11
tháng đối với cho vay ngắn hạn 1,15 tháng trung và dài hạn còn mức trần lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng cổ phần và cho vay ở các vùng nông thôn vẫn dữ
nguyên .Vì thế quy định mới về tràn lãi suất trên thực tế không những tiếp tục giảm lãi suất cho vay của các Ngân hàng thơng mại quốc doanh mà còn cho phép các
Ngân hàng này tăng lãi suất trần cho vay của mình nên 0,05 tháng .
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng
Lớp : 1704
20
§èi víi khu vực nông thôn do tràn lãi suất cho vay hiện đang ở sát mức trần do đó viƯc ®iỊu chØnh l·i suÊt nµy ®· ®ỵc thùc sù giảm từ 0.05tháng
0,1tháng khu vực nông thôn đã đợc bình đẳng so với khu vực thành thị và những nhà đầu t của khu vực này có điều kiện hạ thấp chi phí đầu t nếu pphải vay vốn Ngân
hàng .Tuy về phía các tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn nông thôn lại phải chịu thiệt thòi do địa bàn hoạt động khó khăn , số lợng vay nhỏ chi phí hoạt
động lớn để đảm bảo kinh doanh có lãi các Ngân hàng này phải nỗ lực rất nhiều dể giảm chi phí .
Tóm lại việc điều chỉnh lãi suất chỉ có tác dụng về mặt giải quyết chính xác lãi suất , thống nhất lại trần lãi suất co tất cả các tổ chức tín dụng tạo ra sự bình đẳng
lãi suất cho vay giữa khu vực thành thị và nông thôn . Còn tác dụng kích thích nền kinh tế phát triển thì chỉ ở mức độ nào đó bởi vì trớc hết nó chỉ trực tiếp giúp giảm
chi phí và tăng đầu t với khu vực nông thôn . Nhng d nợ ở khu vực nông thôn không lớn trong đó các khoản vay chính sách
cho vay trơng trình của chính phủ chiếm phần không nhỏ nên tác dụng kích thích khu vực nông thôn của việc điều chỉnh lãi suất lần này không lớn .Hơn thế nữa việc
hạ lãi suất mới chỉ giải quyết của vấn đề , tác dụng của nó chỉ thực sự đợc phát huy khi nó đợc gắn niền với các chính sách tài chính khác để khuyến khích các doanh
nghiệp vay ở Ngân hàng để đầu t phát triển sản xuất kinh doanh . Công cuộc công nghiệp hoá , hiện đại hoá không tránh khỏi việc tập chung
nguần lực vào những nghành mũi nhọn của nền kinh tế và u tiên cho những vùng chiến lợc cho nên tình hình nguần vốn còn rất hạn chế việc sử dụng công cụ lãi suất
một cách có chủ đích là vô cùng cần thiết .trong trờng hợp này các tác nhân đầu t có thể tiếp cận đến nguần tÝn dơng víi l·i st u ®·i l·i st thÊp của các quỹ hỗ trợ
tín dụng u đãi cho đầu t kinh doanh tại các vụng khó khăn và đặc biệt khó khăn . Hàn Quốc là một ví dụ điển hình về sự thành công trong chính sách tËp trung
vèn víi l·i st thÊp nh»m ph¸t triĨn c¸c nghành công nghiệp chiến lợc của mình trong thập niên 70
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng
Lớp : 1704
21
III . thành thựu và những tồn tại của quá trình điều chỉnh l i suất
ã

1. Thành tựu Trong thòi gian vừa qua , Ngân hàng Nhà nớc liên tục thực hiện việc kiểm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác dụng của việc điều chỉnh lãi suất

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×