1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Thành tựu Trong thòi gian vừa qua , Ngân hàng Nhà nớc liên tục thực hiện việc kiểm

Thành tựu Trong thòi gian vừa qua , Ngân hàng Nhà nớc liên tục thực hiện việc kiểm

Tải bản đầy đủ - 44trang

III . thành thựu và những tồn tại của quá trình điều chỉnh l i suất
ã

1. Thành tựu Trong thòi gian vừa qua , Ngân hàng Nhà nớc liên tục thực hiện việc kiểm


soát lãi suất trên thị trờng tiền tệ bằng việc quy địng trần lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng đối với các tổ chức kinh tế và dân c , thống nhất giũa trần lãi suất cho
vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành thị và nông thôn , tiếp tục duy trì chính sách tự do hoá lãi suất tiền gửi và bỏ việc quy định về khống chế lãi suất cho
vay và huy động vốn bình quân là 0,35 tháng 4,2 năm nh thời gian trớc đây năm 1996và 1997 Từ ngày 20011998, theoquy định tại quyết định 391998 quy
định- Ngân hàng Nhà nớc 1 Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc , trần lãi suất cho vay bằng VNĐ tiếp tục đợc điều chỉnh . Cho vay ngắn hạn tăng từ 1 tháng lên
1,2tháng tăng 0,2tháng cho vay trung hạn dài hạn tăng t 1 tháng lên 1,2 tháng . Trần lãi suất cho vay của tín dụng nhân dân cơ sơ cho vay thành viên là
1,57tháng . Các quy định về trần lãi suất nh trên phù hợp với quân hệ cung cầu về vốn tín dụng đối với nền kinh tế . Hơn thế việc nông trền lãi suất cho vaycủa các tổ
chức tín đụng đối với nền kinh tế là cơ sở để các tổ chức tín dụng tăng lãi suất huy động vốn tơng ứng , tạo điều kiện huy động đủ vốn nhằm đáp ứng các nhu cầu cho
vay phát triển kinh tÕ x· héi . Qua theo dâi t×nh h×nh viƯc thực hiện các quy định về trần lãi suất cho vay của
các tổ chức tín dụng thoừi giân qua nh sau: +Tiền gửi không kỳ hạn 0,4 0,5 tháng.
+Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng ; 0,7 0,8 tháng. + Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng : 0,8 0,9 tháng.
+Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng : 0,95 1,05 tháng. Trong đó lãi suất huy đọng vốn của các Ngân hàng thơng mại cổ phần cao
hơn các lãi suất huy động vốn của các Ngân hàng thơng mại quốc doanh lãi suất huy
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng
Lớp : 1704
22
®äng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn nông thôn ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, quỹ tín dụng nhân dân nhân cơ sở có xu hớng cao hơnlãi suất
huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bànn thành thị . Về nặt bằng lãi suất cho vay ; Nhìn chung các tổ chức tín dụng đều thực hiện
cho vay theo trần lãi suất cho vaydo Ngân hàng Nhà nớc quy định , cho vaynhắn hạn ở mức 1,17 - 1,2 tháng cho vay trung dài hạn ở mức 1,2 1,25 tháng . Tuy
nhiên vẫn còn tình trạng cho vay vợt trần lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nớc ở một số nơi , nhất là vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu về vốn tăng cao .
Cho vay bằng đô la Mỹ vẫn giữ nguyên 8,5 năm nh thời gian trớc đây , do mức lãi suất này vẫn phù hợp với mặt bằng lãi suất LIBOR,SIBOR và phù hợp với
quan hệ cung cầu về vốn ngoại hiện hành , đồng thời Ngân hàng Nhà nớc còn quy định lãi suất tiền gửi tối đa của pháp nhân tại tổ chức tín dụng nhằm hạn chế việc
giam giữ ngoại tể trên tài khoảntiền gửi , góp phần tăng cờng chính sách quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nớc các mức tiền gửi bằng đô la mỹ nh sau:
+Tiền gửi không kỳ hạn tối đa :1,5tháng . +Tiền gửi có kỳ hạn đến 6 tháng :4,0 năm +
+tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng : 4,5 năm. Đó là những thành tựu của việc điều hành chính sách lãi suất . Nhng bên cạnh
những thành tựu của việc điều chỉnh lãi suất vẫn còn có những vấn đề tồn tại mà đòi hỏi tất cả các nghành có liên quan cùng tìm cách giải quyết

2. Những vấn đề tồn tại


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành tựu Trong thòi gian vừa qua , Ngân hàng Nhà nớc liên tục thực hiện việc kiểm

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×