1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Các hình thức lựa chọn nhà thầu

Các hình thức lựa chọn nhà thầu

Tải bản đầy đủ - 80trang

a. Các hình thức lựa chọn nhà thầu


Hiện nay, trong ngành xây dựng tồn tại ba hình thứclựa chọn nhà thầu. Tuỳ theo điều kiện cụ thể đối với mỗi dự án mà chủ đầu t có thể chọn một
trong ba hình thứ đó.Các hình thức đó là:
Đấu thầu rộng rãi : là hình thức đấu thầu không hạn chế số lợng nhà thầu tham gia. Chủ đầu t thông báo rộng rãi trên các phơng tiện thông tin đại
chúng và ghi rõ các điều kiện đối với các đơn vị dự thầu để các đơn vị xem xét đủ điều kiện thì đến tham gia dự thầu. Đối với những gói thầu lớn, phức
tạp về công nghệ, kỹ thuật, bên mời thầu phải tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà thầu có năng lực.
Hình thức này có u điểm khuyến khích cạnh tranh cao của nhiều nhà thầu. Tính đa dạng trong các cuộc mời thầu đã làm tăng sự hấp dẫn đối với
các đối tợng cạnh tranh đấu thầu. Các nhà thầu luôn đa ra các giải pháp đạt tiêu chuẩn chất lợng cao với chi phí thấp nhất. Tuy nhiên số lợng nhà thầu
tham gia không hạn chế nếu có thể có nhà thầu cha thực hiện đủ năng lực vẫn tham gia dự thầu. Mặt khác do số lợng nhà thầu đông nên mất nhiều
thời gian và chi phí cho việc tổ chức.
Đấu thầu hạn chế : là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu của dự án, nhng ít nhất phải
có 3 nhà thầu tham gia. Hình thức này có u điểm là các nhà thầu tham gia đấu thầu là những
nhà thầu thực sự có đủ năng lực về mọi mặt, đáp ứng đủ yêu cầu của chủ đầu t. Công tác tổ chức đấu thầu mất ít thời gian và chi phí hơn so với tổ
chức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên hạn chế số lợng nhà thầu cũng hạn chế một phần sự đa dạng trong cạnh tranh giữa các nhà thầu.
10
Chỉ định thầu: Đây là hình thức đặc biệt, bên mời thầu chỉ thơng thảo hợp
đồng với một nhà thầu do ngời có quyền quyết định đầu t chỉ định, nếu không đạt yêu cầu mới thơng thảo hợp đồng với nhà thầu khác.
Theo điều lệ quản lý đầu t và xây dựng, các dự án đầu t sử dụng vốn nhà nớc áp dụng hình thức chỉ định thầu là:
- Dự án có tính chất nghiên cứu thử nghiệm. - Dự án có tính cấp bách do thiên tai, dịch häa.
- Dù ¸n cã tÝnh chÊt bÝ mËt quèc gia, an ninh quốc phòng. - Một số dự án đặc biệt đợc thủ tớng chính phủ phê duyệt.
Hình thức này có u điểm là chọn đợc ngay nhà thầu có đủ năng lực thực hiện công việc của dự án. Nhng nó làm triệt tiêu tính cạnh tranh giữa các nhà
thầu và hơn nữa nhà thầu đợc chọn cha chắc là đa ra đợc phơng án tốt nhất cho dự án. Chính vì vậy mà ngay trong điều lệ quản lý đầu t và xây dựng ban
hành kèm theo NĐ42CP ngày 16071996 của CP cũng khuyến khích các dự án áp dụng chỉ định thầu chuyển sang hình thức đấu thầu toàn bộ dự án hoặc
từng phần dự án khi có điều kiện.

b. Phơng thức tổ chức đấu thầu :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hình thức lựa chọn nhà thầu

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×