1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Phơng thức tổ chức đấu thầu : Đối với bên mời thầu Đối với bên dự thầu Các nguyên tắc cần nắm vững trong hoạt động đấu thầu xây dựng

Phơng thức tổ chức đấu thầu : Đối với bên mời thầu Đối với bên dự thầu Các nguyên tắc cần nắm vững trong hoạt động đấu thầu xây dựng

Tải bản đầy đủ - 80trang

Chỉ định thầu: Đây là hình thức đặc biệt, bên mời thầu chỉ thơng thảo hợp
đồng với một nhà thầu do ngời có quyền quyết định đầu t chỉ định, nếu không đạt yêu cầu mới thơng thảo hợp đồng với nhà thầu khác.
Theo điều lệ quản lý đầu t và xây dựng, các dự án đầu t sử dụng vốn nhà nớc áp dụng hình thức chỉ định thầu là:
- Dự án có tính chất nghiên cứu thư nghiƯm. - Dù ¸n cã tÝnh cÊp b¸ch do thiên tai, dịch họa.
- Dự án có tính chất bí mËt quèc gia, an ninh quèc phßng. - Mét sè dự án đặc biệt đợc thủ tớng chính phủ phê duyệt.
Hình thức này có u điểm là chọn đợc ngay nhà thầu có đủ năng lực thực hiện công việc của dự án. Nhng nó làm triệt tiêu tính cạnh tranh giữa các nhà
thầu và hơn nữa nhà thầu đợc chọn cha chắc là đa ra đợc phơng án tốt nhất cho dự án. Chính vì vậy mà ngay trong điều lệ quản lý đầu t và xây dựng ban
hành kèm theo NĐ42CP ngày 16071996 của CP cũng khuyến khích các dự án áp dụng chỉ định thầu chuyển sang hình thức đấu thầu toàn bộ dự án hoặc
từng phần dự án khi có điều kiện.

b. Phơng thức tổ chức đấu thầu :


Hoạt động đấu thầu đợc hình thành theo những phơng thức sau:
Đấu thầu một túi hồ sơ: Khi dự thầu theo phơng thức này, nhà thầu nộp những đề xuất kỹ thuật, tài chính vào cùng một túi hồ sơ để nộp hồ sơ cho
bên mời thầu

Đấu thầu hai giai đoạn: Phơng thức này thờng đợc ¸p dơng cho c¸c dù ¸n lín, phøc t¹p vỊ công nghệ và kỹ thuật hoặc dự án thuộc dạng chìa khoá
trao tay. Trong quá trình xem xét, chủ đầu t có điều kiện hoàn thiện yêu cầu về mặt công nghệ kỹ thuật và các điều kiện tài chính của hồ sơ mời
thầu:
11
- Giai đoạn I : các nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và phơng án tài chính sơ bộ cha có giá để bên mời thầu xem xét và thảo luận cụ
thể đối với từng nhà thầu, nhằm thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật để
nhà thầu chính thức chuẩn bị và nộp đề xuất kỹ thuật của mình - Giai đoạn II : bên mời thầu mời các nhà thầu tham gia trong giai
đoạn thứ nhất nộp đề xuất kỹ thuật và đề xuất đầy đủ các điều kiện tài chính, tiến độ thực hiện, điều kiện hợp đồng, giá bỏ thầu để đánh
giá xếp hạng.
4. Các yêu cầu đối với bên mời thầu và bên dự thầu trong đấu thầu xây dựng

a. Đối với bên mời thầu


Bên mời thầu phải có:
Các văn quyết định đầu t oặc giấy phép đầu t của cấp có thẩm quyền. Trờng hợp cần đấu thầu tuyển chọn t vấn lập báo cáo khả thi, cần có
văn bản chấp thuận của ngời có thẩm quyền quyết định đầu t.
Kế hoạch đấu thầu đợc phê duyệt.
Hồ sơ mời thầu trong trờng hợp sơ tuyển phải có hồ sơ sơ tuyển.

b. Đối với bên dự thầu


Nhà thầu tham gia đấu thầu phải có:
Giấy phép kinh doanh hoặc đăng ký hành nghề
Hồ sơ dự thầu hợp lệ và chỉ đợc tham gia một đơn dự thầu trong một gói thầu, dù là đơn phơng hay liên doanh dự thầu.

c. Các nguyên tắc cần nắm vững trong hoạt động đấu thầu xây dựng


Ngoài các điều kiện đã quy định đối với mỗi bên đã nêu ở trên. Khi tham gia đấu thầu các bên cần tuân thủ nghiêm túc một số nguyên tắc sau:
Nguyên tắc cạnh tranh với điều kiện ngang nhau: mỗi cuộc đấu thầu cần đ-
ợc thực hiện với sự tham gia của một số nhà thầu có đủ năng lực để hình
12
thành một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ. Điều kiện đặt ra với các đơn vị đặt thầu là nh nhau, không phân biệt đối xử.
Nguyên tắc dữ liệu đầy đủ: các nhà thầu phải nhận đợc đầy đủ các tài liệu
đấu thầu với các thông tin chi tiết, rõ ràng và có hệ thống về quy mô, khối lợng, yêu cầu về chất lợng, tiến độ và điều kiện thực hiện công trình.
Nguyên tắc đánh giá công bằng: các hồ sơ dự thầu phải đợc đánh giá theo
cùng một chuẩn mực bởi một hội đồng xét thầu có năng lực và phẩm chất. Lý do để xét chọn hoặc loại bỏ phải đợc giải thích rõ ràng tránh sự ngờ
vực.
Nguyên tắc trách nhiệm công minh: không chủ nghĩa vụ lợi các bên có liên quan đợc đề cập mà phạm vi trách nhiệm của các bên trong từng phần công
việc đều phải đợc phân minh, rạch ròi để không có một sai sót nào không có ngời chịu trách nhiệm. Mỗi bên liên quan đều biết rõ mình phải chịu
hậu quả gì nếu sơ suất và do đó mỗi bên phải nỗ lực tối đa trong việc kiểm tra bất trắc và phòng ngừa rủi ro.
Nguyên tắc bảo lãnh và bảo hiểm thích đáng: các khoản mục về bảo lãnh,
bảo hành và bảo hiểm... cũng phải đợc đề cập trong hợp đồng một cách rõ ràng để các bên cùng áp dụng.
Sự tuân thủ các nguyên tắc trên có tác dụng tích cực đối với công tác đấu thầu. Nó kích thích sự cố gắng một cách nghiêm túc của mỗi bên và thúc
đẩy sự hợp tác giữa các bên nhằm vào mục tiêu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về chất lợng, tiến độ, tài chính của dự án và do đó đảm bảo đợc lợi ích chính
đáng cho cả chủ công trình lẫn nhà thầu, góp phầm tiết kiệm các nguồn lực về xã hội.
5. Nội dung của đấu thầu xây dựng

5.1. Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phơng thức tổ chức đấu thầu : Đối với bên mời thầu Đối với bên dự thầu Các nguyên tắc cần nắm vững trong hoạt động đấu thầu xây dựng

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×