1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu Xây dựng kế hoạch đấu thầu

Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu Xây dựng kế hoạch đấu thầu

Tải bản đầy đủ - 80trang

thành một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ. Điều kiện đặt ra với các đơn vị đặt thầu là nh nhau, không phân biệt đối xử.
Nguyên tắc dữ liệu đầy đủ: các nhà thầu phải nhận đợc đầy đủ các tài liệu
đấu thầu với các thông tin chi tiết, rõ ràng và có hệ thống về quy mô, khối lợng, yêu cầu về chất lợng, tiến độ và điều kiện thực hiện công trình.
Nguyên tắc đánh giá công bằng: các hồ sơ dự thầu phải đợc đánh giá theo
cùng một chuẩn mực bởi một hội đồng xét thầu có năng lực và phẩm chất. Lý do để xét chọn hoặc loại bỏ phải đợc giải thích rõ ràng tránh sự ngờ
vực.
Nguyên tắc trách nhiệm công minh: không chủ nghĩa vụ lợi các bên có liên quan đợc đề cập mà phạm vi trách nhiệm của các bên trong từng phần công
việc đều phải đợc phân minh, rạch ròi để không có một sai sót nào không có ngời chịu trách nhiệm. Mỗi bên liên quan đều biết rõ mình phải chịu
hậu quả gì nếu sơ suất và do đó mỗi bên phải nỗ lực tối đa trong việc kiểm tra bất trắc và phòng ngừa rủi ro.
Nguyên tắc bảo lãnh và bảo hiểm thích đáng: các khoản mục về bảo lãnh,
bảo hành và bảo hiểm... cũng phải đợc đề cập trong hợp đồng một cách rõ ràng để các bên cùng áp dụng.
Sự tuân thủ các nguyên tắc trên có tác dụng tích cực đối với công tác đấu thầu. Nó kích thích sự cố gắng một cách nghiêm túc của mỗi bên và thúc
đẩy sự hợp tác giữa các bên nhằm vào mục tiêu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về chất lợng, tiến độ, tài chính của dự án và do đó đảm bảo đợc lợi ích chính
đáng cho cả chủ công trình lẫn nhà thầu, góp phầm tiết kiệm các nguồn lực về xã hội.
5. Nội dung của đấu thầu xây dựng

5.1. Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu


13
Nội dung của giai đoạn này bao gồm các công việc sau: - Xây dựng kế hoạch đấu thầu
- Tổ chức nhân sự - Chuẩn bị hồ sơ mời thầu
- Đa ra tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

a. Xây dựng kế hoạch đấu thầu


Phân chia dự án thành các gói thầu:
- Gói thầu là căn cứ tổ chức đấu thầu và xét thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải hợp lý. Trớc hết phải căn cứ vào công
nghệ, tính chất hoặc trình tự thực hiện dự án. Gói thầu phải đợc phân
chia theo quy mô hợp lý và đảm bảo tính đồng bộ của dự án. Chủ đầu t không đợc phân chia dự án thành các gói quá nhỏ trừ một số
trờng hợp đặc biệt làm giảm tính hợp lý của dự án làm tăng chi phí của đấu thầu.
- Giá dự kiến của gói thầu không vợt quá dự toán nếu gói thầu là hạng mục và tổng giá trị các gói thầu không vợt quá tổng mức đầu
hoặc tổng dự toán nếu có đã đợc phê duyệt.
Lựa chọn phơng thức hợp đồng
Việc lựa chọn phơng thức thực hiện hợp đồng phải căn cứ theo tính chÊt, quy m«, thêi gian thùc hiƯn... cđa tõng gãi thầu. Tuỳ theo đặc
điểm của từng gói thầu có thể lùa chän mét trong ba ph¬ng thøc thùc hiƯn sau:
- Hợp đồng trọn gói. - Hợp đồng có điều chỉnh giá.
- Hợp đồng chìa khoá trao tay.
14
Phạm vi thời gian của kế hoạch đấu thầu: bên cạnh kế hoạch đấu thầu
tổng thể của toàn bộ dự án, đối với các dự án có thời gian thực hiện các công việc đấu thầu trên 24 tháng 2 năm cần lần lợt xác định kế hoạch
đấu thầu chi tiết cho một năm hoặc tối đa hai năm một để làm cơ sở trình duyệt.
Trình duyệt kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu do bên mời thầu lập
phải đợc ngời có thẩm quyền đầu t phê duyệt: - Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nớc:
+ Thủ tớng chính phủ quyết định đầu t các dự án thc nhãm A.
+Bé trëng, thđ trëng c¬ quan ngang bé, cơ quan thuộc chính phủ,
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng quyết định đầu t các dự án thuộc nhóm B và C.
+ Bộ trởng Bộ kế hoạch và đầu t quyết định đầu t các dự án ODA có mức vốn nhỏ hơn 1,5 triệu USD.
+Các tổng cục và các cục trực thuộc các bộ đợc bộ trởng ủy quyền quyết định đầu t các dự án thuộc nhóm C.
+Hội đồng quản trị các công ty thành lập theo QĐ 91Ttg ngày 731994 của TTCP đợc quyết định nhóm B có mức vốn nhỏ hơn
50 mức vốn giới hạn trên tơng ứng với các dự án nhóm B. +Hội đồng quản trị các tổng công ty thành lập theo quyết định
90TTg ngày 731994 của TTCP đợc quyết định nhóm C. +Đối với dự án liên doanh trong đó doanh nghiệp nhà nớc Việt
Nam có mức vốn pháp định từ 30 trở lên kế hoạch đấu thầu do hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh phê duyệt trên cơ sở
ý kiến thoả thuận bằng văn bản của bộ kế hoạch và đầu t.

b. Tỉ chøc nh©n sù


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu Xây dựng kế hoạch đấu thầu

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×