1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Tổ chức nhân sự Chuẩn bị hồ sơ mời thầu

Tổ chức nhân sự Chuẩn bị hồ sơ mời thầu

Tải bản đầy đủ - 80trang

Phạm vi thời gian của kế hoạch đấu thầu: bên cạnh kế hoạch đấu thầu
tổng thể của toàn bộ dự án, đối với các dự án có thời gian thực hiện các công việc đấu thầu trên 24 tháng 2 năm cần lần lợt xác định kế hoạch
đấu thầu chi tiết cho một năm hoặc tối đa hai năm một để làm cơ sở trình duyệt.
Trình duyệt kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu do bên mời thầu lập
phải đợc ngời có thẩm quyền đầu t phê duyệt: - Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nớc:
+ Thủ tớng chính phủ quyết định đầu t c¸c dù ¸n thc nhãm A.
+Bé trëng, thđ trëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thc chÝnh phđ,
đy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng quyết định đầu t các dự án thuộc nhóm B và C.
+ Bộ trởng Bộ kế hoạch và đầu t quyết định đầu t các dự án ODA có mức vốn nhỏ hơn 1,5 triệu USD.
+Các tổng cục và các cục trực thuộc các bộ đợc bộ trởng ủy quyền quyết định đầu t các dự án thuộc nhóm C.
+Hội đồng quản trị các công ty thành lập theo QĐ 91Ttg ngày 731994 của TTCP đợc quyết định nhóm B có mức vốn nhỏ hơn
50 mức vốn giới hạn trên tơng ứng với các dự án nhóm B. +Hội đồng quản trị các tổng công ty thành lập theo quyết định
90TTg ngày 731994 của TTCP đợc quyết định nhóm C. +Đối với dự án liên doanh trong đó doanh nghiệp nhà nớc Việt
Nam có mức vốn pháp định từ 30 trở lên kế hoạch đấu thầu do hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh phê duyệt trên cơ sở
ý kiến thoả thuận bằng văn bản của bộ kế hoạch và đầu t.

b. Tổ chức nhân sự


15
Bên mời thầu có thể là chủ đầu t hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu t có
trách nhiệm thực hiện các hoạt động đấu thầu.
Trách nhiệm và quyền hạn bên mời thầu - Chỉ định tổ chuyên gia hoặc t vấn giúp việc
- Trình kết quả đấu thầu lên ngời có thẩm quyền quyết định đầu t để phê duyệt nhà thầu trúng thầu.
- Công bố kết quả đấu thầu đã đợc phê duyệt.
Tổ chuyên gia hoặc t vấn giúp việc cho bên mời thầu Bên mời thầu lập tổ chuyên gia hoặc t vấn giúp bên mời thầu tổ chức
đấu thầu và đánh giá xếp hạng các nhà thầu. Nhiệm vụ của các tổ chuyên gia, t vấn là thực hiện các công việc sau:
- Chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ mời thầu. - Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu.
- Phân tích đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn và yêu cầu đặt ra trong hồ sơ mời thầu.
- Tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ về kết quả đấu thầu để báo cáo chủ đầu t xem xét.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chuyên gia hoặc t vấn phải có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu, có kinh nghiệm trong công tác quản lý
thực tế hoặc nghiên cứu, am hiểu quy trình tổ chức đánh giá, xét chọn kết quả
đấu thầu.

c. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu


Bên mời thầu phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, thông số kỹ thuật có liên quan và nêu rõ các điều kiện của công trình để các bên dự thầu chuẩn bị. Đối
với trờng hợp cần sơ tuyển thì bên mời thầu phải lập hồ sơ sơ tuyển và tổ chức sơ tuyển lựa chọn các nhà thầu đầy đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án.
16
Việc sơ tuyển nhà thầu áp dụng đối với gói thầu xây dựng có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên. Những gói thầu có giá trị dới mức quy định trên, bên mời
thầu có thể tổ chức sơ tuyển nếu cảm thấy cần thiết. Sơ tuyển nhà thầu đợc tiến hành qua các bớc:
Soạn thảo hồ sơ sơ tuyển gồm có: thông báo sơ tuyển, chỉ dẫn sơ tuyển,
tiêu chuẩn đánh giá sơ tuyển và các phụ lục kèm theo.
Thông báo mời sơ tuyển và tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển.
Đánh giá hồ sơ các nhà thầu dự sơ tuyển.
Thông báo kết quả sơ tuyển Sau khi tiến hành sơ tuyển nếu có chọn ra các nhà thầu có đủ năng lực
tham gia đấu thầu, bên mời thầu thành lập hồ sơ mời thầu gửi các nhà thầu, hồ sơ mời thầu xây lắp bao gồm:
- Th mời thầu hoặc thông báo mời thầu. - Mẫu đơn dự thầu.
- Chỉ dẫn đối với nhà thầu. - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bản tiêu lợng và chỉ dẫn kỹ thuật.
- Tiến độ thi công. - Điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Bảo lãnh dự thầu. - Mẫu thỏa thuận hợp đồng.
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Đây là khâu quan trọng đối với bên mời thầu vì nó mang tính quyết
định đến kết quả đấu thầu và chất lợng sản phẩm sau này. Nếu không chuẩn bị tốt, các đơn vị dự thầu không thể đa ra các phơng án có thể đáp ứng các yêu
cầu của chủ đầu t. Vì vậy bên mời thầu phải chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng các tài
liệu chi tiết trong hồ sơ mời thầu.
17

d. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dù thÇu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức nhân sự Chuẩn bị hồ sơ mời thầu

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×