1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu Mời thầu Nộp hồ sơ dự thầu

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu Mời thầu Nộp hồ sơ dự thầu

Tải bản đầy đủ - 80trang

d. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu


Ngoài việc chuẩn bị các công tác nói trên, bên mời thầu còn phải xác định các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu tuỳ theo chất lợng, yêu cầu của dự
án. Thông thờng đó là các tiêu chuẩn sau:
Tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lợng.
Tiêu chuẩn kinh nghiệm nhà thầu.
Tiêu chuẩn tài chính và giá cả.
Tiêu chuẩn tiến độ thi công.

5.2. Mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu


a. Mời thầu


Tùy theo hình thức đấu thầu mà bên mời thầu gửi thông báo mời thầu hay th mời thầu thông báo về việc tổ chức đấu thầu.
Thông báo mời thầu đợc áp dụng trong trờng hợp đấu thầu rộng rãi. Bên
mời thầu tiến hành thông báo trên các phơng tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin ban đầu cho các nhà thầu chuẩn bị đấu thầu cụ thể.
Th nhà thầu đợc áp dụng trong các trờng hợp đấu thầu hạn chế. Bên mời
thầu gửi th mời thầu trực tiếp đến từng nhà thầu trong danh sách mời thầu đợc duyệt.
Thông báo mời thầu hoặc th mời thầu bao gồm các nội dung sau: - Tên bên mời thầu.
- Tên công trình. - Địa điểm xây dựng.
- Địa chỉ bán hồ sơ dự thầu. - Mức lệ phí, thời hạn nhận hồ sơ dự thầu.
- Địa chỉ nơi nhận. - Mức bảo lãnh dự thầu.
18
- Thời gian và địa điểm mở thầu.

b. Nộp hồ sơ dự thầu


Khi nhận đợc thông báo mời thầu hoặc th mời thầu các tổ chức xây dựng nếu có đủ điều kiện và muốn tham gia thì tham khảo hồ sơ mời thầu,
chuẩn bị hoàn tất hồ sơ dự thầu và gửi đến cho bên mời thầu theo thời gian và địa điểm ghi trong thông báo mời thầu hoặc th mời thầu. Hồ sơ dự thầu phải đ-
ợc niêm phong khi gửi đi. Nội dung hồ sơ dự thầu bao gồm :
Đơn dự thầu của nhà thầu gửi cho bên mời thầu trong đó ghi rõ thời hạn
hiệu lực của đơn dự thầu, cam kết sẽ tiến hành thực hiện ngay công việc khi nhận lệnh khởi công nếu trúng thầu và hoàn thành ban giao toàn bộ
công trình đúng thời hạn nêu trong hợp đồng.
Bản sao giấy đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề của nhà thầu.
Tài liệu giới thiệu năng lực của nhà thầu gồm có năng lực tài chính của doanh nghiệp, năng lực điều hành, chuyên môn của cán bộ chủ chốt, danh
sách hợp đồng ®· ®ỵc rhùc hiƯn, kinh nghiƯm thi công của các công trình ...
Các bản thuyết minh về biện pháp thi công tổng thể và thi công chi tiết
từng hạng mục công trình bao gồm hớng thi công, có thể đa ra nhiều biện pháp thi công nhng các biện pháp phải đảm bảo đợc các yêu cầu kỹ thuật
mà chủ đầu t đa ra.
Bản dự toán giá dự thầu : bản dự toán phải đa ra dợc mức giá hợp lý để chi phí bỏ ra là thấp nhất nhng vẫn đảm bảo chất lợng công trình và đem lại lợi
nhuận cho nhà thầu nếu trúng thầu.
Bảo lãnh dự thầu có giá trị từ 1-3 tổng giá trị ớc tính giá dự thầu. Số tiền này để bảo lãnh cho nhà thầu tham dự đấu thầu. Trong một số trờng hợp
mức bảo lãnh dự thầu đợc bên mời thầu quy định một mức thống nhất trong
19
hồ sơ mời thầu. Bảo lãnh dự thầu không áp dụng trong trờng hợp chỉ định thầu.
Toàn bộ hồ sơ dự thầu nói trên đợc đựng trong một phong bì lớn và phải đợc gửi đến bên mời thầu theo thời gian quy định. Bên mời thầu có trách
nhiệm bảo quản các hồ sơ dự thầu, không đợc mở phong bì trớc ngày mở thầu.

5.3. Mở thầu, đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu và lựa chọn đơn vị trúng thầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu Mời thầu Nộp hồ sơ dự thầu

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×